Tonypandy safer routes - Copy

Parc Gellifaelog

Bydd nifer o welliannau ar gyfer cerddwyr yn cael eu gwneud yn Nhonypandy yr haf yma, diolch i fuddsoddiad o £400,000 gan y Cyngor i gyd-fynd â'r datblygiad sylweddol o Ysgolion yr 21ain Ganrif yn yr ardal.

Mae Tonypandy yn un o blith nifer o gymunedau a fydd yn elwa ar y cyfleusterau addysg diweddaraf o fis Medi 2018, diolch i fuddsoddiad ar y cyd trwy gyfrwng rhaglen #buddsoddiadRhCT a Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif, Llywodraeth Cymru. Bydd cyfanswm o £85miliwn yn cael ei fuddsoddi yn ysgolion Cwm Rhondda a Thonyrefail, tra bod ysgol gynradd gwerth £7.2 miliwn yn cael ei chodi yng Nghwmaman.

Bydd ysgol 3-16 oed newydd, o'r enw Ysgol Nant-gwyn, yn mynd ar safle presennol Coleg Cymuned Tonypandy, gan ddenu disgyblion o'r coleg yn ogystal ag Ysgol Babanod Pen-y-graig, Ysgol Iau Pen-y-graig, Ysgol Tonypandy, ac Ysgol yr Eos.

Bydd yr adran gynradd mewn adeilad newydd sbon yn rhan o raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif. Mae'r ysgol uwchradd bresennol yn cael ei hail-gynllunio a bydd yn elwa ar ystafelloedd gwyddoniaeth, celf, a TGCh newydd. Bydd y datblygiad ehangach hefyd yn cynnwys 2 faes Gemau Aml-Ddefnydd, maes chwaraeon 3G, a mynediad gwell i'r safle.

Mae'r Cyngor nawr wedi cyhoeddi y bydd e'n cyflwyno cynllun llwybrau diogel i'r gymuned yn rhan o brosiect Ysgolion yr 21ain Ganrif ar gyfer Tonypandy yr haf yma. Bydd yn cynnwys nifer o welliannau diogelwch cyn i'r ysgol 3-16 oed newydd agor ym Medi.

Bydd hyn yn cynnwys cyflwyno terfyn cyflymdra 20mya mewn 26 o strydoedd yn Nhonypandy a Phen-y-graig – mae'r rhestr lawn o strydoedd isod. Bydd cyfyngiadau aros i yrwyr, ynghyd â mannau croesi anffurfiol i gerddwyr, yn cael eu cyflwyno mewn salw man yn ardal y gwaith.

Yn y cyfamser, bydd Parc Gellifaelog yn cael ei ehangu wrth ei gyffordd â'r A4119 ar gyfer cerbydau sy'n troi i'r chwith a'r dde. Bydd y ffordd bresennol ar Barc Gellifaelog hefyd yn cael ei hymestyn yn rhan o'r gwaith.

Bydd y cynlluniau ehangach hefyd yn cynnwys ehangu llwybr droed ar hyd Ffordd y Gilfach, a Stryd yr Orsaf, ynghyd â phenrhyn a llwyfan arafu ar Stryd yr Orsaf.

Y disgwyl yw y bydd cam cyntaf y gwaith yn dechrau yng nghanol Gorffennaf, ar yr amod bod y cyfnod o Hysbysiad Cyhoeddus gyda thrigolion a'r rheiny sydd i ymgynghori â nhw, yn cael ei gwblhau'n foddhaol. Bydd y rhan fwyaf o'r gwaith yn cael ei wneud gan staff Gofal y Strydoedd, ond bydd contractiwr yn cael ei benodi ar gyfer y gwaith i gyffordd Parc Gellifaelog. Bydd goleuadau traffig yn cael eu defnyddio lle bo angen, i gynnal y cynlluniau.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sydd â chyfrifoldeb am y Priffyrdd: “Bydd buddsoddiad enfawr y Cyngor mewn Ysgolion yr 21ain Ganrif ar draws Rhondda Cynon Taf yn trawsnewid yr amgylchedd dysgu ar gyfer ein pobl ifainc – ac i gyd-fynd â'r buddsoddiad sylweddol yma, bydd y Cyngor yn gwneud nifer o welliannau i'r priffyrdd mewn cymunedau lleol cyn i dymor newydd yr ysgol ddechrau ym Medi.

“Mae'r Cyngor wedi cwblhau cam cyntaf y cynllun yn y Porth yn ddiweddar, a gafodd ei ariannu'n rhannol trwy fenter Llwybrau Diogel mewn Cymunedau Llywodraeth Cymru. Trwy raglen #buddsoddiadRhCT, bydd y cyngor yn cynnal rhagor o gynlluniau yn Nhonypandy, Cwmaman, Tonyrefail a Threorci dros yr haf. Bydd gwaith hefyd yn cael ei gynnal ar Heol Rheola yn y Porth yr haf yma, ynghyd â chroesfan â goleuadau i gerddwyr ar yr A4233, Heol Trebanog yn y Cymer.

“Bydd y gwaith yn Nhonypandy yn cynnwys gwelliannau i gerddwyr o ran diogelwch mewn sawl man prysur yng nghyffiniau safle presennol y coleg, lle bydd Ysgol Nant-gwyn yn sefyll o fis Medi.

“Bydd y buddsoddiad yma o £400,000 yn Nhonypandy yn cyflwyno cyfyngiadau cyflymdra, cyfyngiadau aros ar gyfer cerbydau a rhagor o fannau croesi diogel i gerddwyr – gan helpu disgyblion a theuluoedd i deithio'n ddiogel i'r ysgol bob bore.

“Gan gyflawni gwelliannau i'n priffyrdd, mae'r prosiectau llwybrau diogel yn parhau â buddsoddiad sylweddol y Cyngor mewn cynlluniau priffyrdd a thrafnidiaeth ar draws y Fwrdeistref Sirol trwy raglen #buddsoddiadRhCT. Yn 2017/18, cafodd dros £20miliwn ei fuddsoddi yn y math yma o waith, gan ddilyn hynny gyda Rhaglen Gyfalaf y Priffyrdd y Cyngor ar gyfer 2018/19, gwerth £23.6miliwn.”

Yn dilyn cwblhau'r Hysbysiad Cyhoeddus yn llwyddiannus, bydd y terfyn cyflymdra newydd o 20mya yn cael ei weithredu yn y mannau yma:

Parc Gellifaelog, Cwrt Gelli, Clos Gellifaelog, Upton Street, Hendrecafn Road, Brynderwen Road, Nantgwyn Street, Hill Street, Blaenlau Street, Hughes Street, Station Street, Penmaesglas Terrace, Wyndham Street, Ardmore Avenue, Gilfach Road, Llewellyn Street, Middle Street, Railway Terrace, Cross Street, Mikado Street, Penpisgah Road, Thomas Street, Carn Y Celyn Close, Hendregwilym, Pleasant Road, a, Gethin Road.

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 26th Mehefin 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.