Brook Street footbridge

Bydd y Cyngor yn cynnal arddangosfa gyhoeddus er mwyn darparu rhagor o fanylion ar gyfer trigolion ynghylch y cynllun mawr i ailosod y bont droed ar Brook Street yn Ystradyfodwg.

Mae'r strwythur, ger Gorsaf Drenau Ystrad, yn nesáu at ddiwedd ei oes ddisgwyliedig. Mae'n gyswllt allweddol i gerddwyr o Ystradyfodwg i Nant-y-Gwyddon Road neu'r orsaf drenau. Yn ogystal â hyn, dyma'r unig fodd i bobl sydd â phroblemau symudedd i gael mynediad at yr orsaf.

Bydd y Cyngor yn cynnal arddangosfa gyhoeddus yng Nghanolfan Chwaraeon Cwm Rhondda (stiwdio rhif tri) ddydd Mawrth, 19 Mehefin o ganol dydd i 7pm. Bydd yr arddangosfa yn rhoi cyfle i drigolion i ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y cynllun, ynghyd â manylion am gynnydd y cynllun ac i weld y cynlluniau diweddaraf.

Mae'r broses o ailosod pont droed Brook Street yn un mawr iawn ac yn un cymhleth oherwydd bod y gwaith yn digwydd dros yr afon a'r rheilffordd. Ar ben hynny, mae yna ofyniad angenrheidiol i gynnal mynediad i'r orsaf drwy gydol y gwaith.

Mae cynllun newydd y bont wedi cael ei werthuso'n ofalus, ac wedi cynnwys y cynigion ar gyfer Metro De Cymru sy'n effeithio ar yr uchder gofynnol. Llynedd, enillodd Alun Griffiths Ltd y contract ar gyfer cam dylunio'r cynllun.

Mae'r Cyngor wedi dyrannu £1.5 miliwn i'r prosiect yma. Cafodd £1.027 miliwn o'r cyllid yma ei gynnwys yn Rhaglen Gyfalaf Priffyrdd y Cyngor ar gyfer 2018/19. Yn ystod haf 2017, bu contractwr y Cyngor yn ymgymryd â'r gwaith i glirio'r llystyfiant naill ochr y bont.  Ar hyn o bryd mae yna ymchwiliadau safle pellach yn mynd rhagddo.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sydd â chyfrifoldeb am y Priffyrdd: “Mae'r cynllun i ailosod y bont droed ger Gorsaf Drenau Ystrad yn un sylweddol. Bydd yn un heriol i'w gyflawni oherwydd nifer o faterion mynediad i'r safle, ynghyd â'r gofyniad i gadw'r orsaf ar agor drwy gydol y gwaith.

"Mae diogelu llwybrau i gerddwyr a strwythurau pwysig fel pontydd troed ar gyfer y dyfodol - ynghyd â'u hailosod pan fo angen - yn rhan bwysig o fuddsoddiad sylweddol y Cyngor drwy ei gynllun #BuddsoddiadRhCT. Buddsoddodd y Cyngor dros £20 miliwn mewn cynlluniau Priffyrdd a Chludiant yn 2017/18. Yn dilyn hynny, mae'r Rhaglen Gyfalaf y Priffyrdd ar gyfer 2018/19 sydd gwerth £23.6 miliwn.

“Mae'r Cyngor wedi dyrannu dros £1.5 miliwn ar gyfer y cynllun i ailosod pont droed Brook Street, sydd ar hyn o bryd yn y cyfnod cyn-gynllunio.

"Bydd yr arddangosfa gyhoeddus ddydd Mawrth yn rhoi cyfle i drigolion ofyn cwestiynau i Swyddogion y Cyngor am y cynllun, yn ogystal â chael cyfle i weld dyluniadau'r prosiect. Rwy'n annog trigolion lleol i ddod ac i ganfod yr wybodaeth bwysig ynghylch y cynllun sylweddol sy'n digwydd yn eu cymuned."

Byddwn ni yn ceisio ymgorffori adborth y trigolion i'r cynlluniau lle'n bosib. Bydd cam dylunio manwl y prosiect yn mynd rhagddo ar ôl yr arddangosfa, ynghyd â chyflwyno cais cynllunio'r Cyngor yn swyddogol.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 13th Mehefin 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.