Tonypandy - web

Bydd y Cyngor yn cychwyn gwaith gwella sylweddol yng Nghanol Tref Tonypandy er budd busnesau ac ymwelwyr i'r ardal. Bydd y gwaith yn cynnwys cael gwared â'r ardal i gerddwyr er mwyn rhoi mynediad i gerbydau.

Bydd y cynllun yn dechrau ddydd Llun, 18 Mehefin. Mae disgwyl i'r gwaith orffen yn ystod tymor yr Hydref, 2018. Bydd y gwaith sylweddol yma'n cael gwared â'r ardal i gerddwyr ar Dunraven Street, gan baratoi ffordd gerbydau er mwyn hwyluso llif traffig unffordd trwy ganol y dref a thua'r gogledd.

Bydd y gwaith yn cynnwys creu troedffyrdd newydd, mesurau tawelu traffig, mannau croesi ar gyfer cerddwyr, celfi stryd a mannau parcio newydd. Bydd y cynllun yma'n trawsffurfio tirlun canol y dref ac yn annog rhagor o gwsmeriaid i ymweld â'r ardal. Alun Griffiths Ltd yw contractwr y Cyngor ar gyfer y cynllun yma.

Fydd ddim mynediad i Dunraven Street ar gyfer cerbydau tra bod y gwaith yn cael ei gwblhau. Fodd bynnag bydd mynediad i gerddwyr a cherbydau'r gwasanaethau brys yn parhau.

Bydd y contractwr yn cyfathrebu â phob busnes er mwyn cydlynu trefniadau ar gyfer derbyn nwyddau ac yn cynorthwyo â'r gwaith o gludo'r nwyddau i eiddo sydd o fewn yr ardal lle mae'r gwaith yn cael ei gwblhau. Os yw nwyddau yn cyrraedd y safle y tu allan i oriau'r diwrnod gwaith, bydd y contractwr yn ceisio sicrhau bod aelod o staff ar y safle er mwyn rhoi cymorth i'r busnes. Yn ogystal â hyn, bydd modd derbyn nwyddau yn ystod y diwrnod gwaith er mwyn cynorthwyo â gwaith cydlynu a chyfannu'r gwaith. Bydd mynediad i gerbydau gwaith yn parhau.

Cafodd arddangosfa gyhoeddus ei chynnal yn Hope Church ar 23 Mai er mwyn dangos y cynlluniau terfynol ar gyfer y cynllun i breswylwyr a busnesau. Roedd hyn yn dilyn ymgynghoriad tair wythnos a gafodd ei gynnal gan y Cyngor ym mis Hydref a Thachwedd yn 2017. Mae modd gweld cynlluniau manwl ar gyfer y cynllun yma: https://www.rctcbc.gov.uk/CY/GetInvolved/RCTInvestProgrammeMicroSite/MajorProjects/TonypandyTownCentre/TonypandyTownCentre.aspx

O ganlyniad i'r gwaith, o 22 Mehefin bydd y farchnad sy'n cael ei chynnal bob dydd Gwener yn Nhonypandy yn symud i'r Maes Parcio Uchaf dros dro.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sydd â chyfrifoldeb am y Priffyrdd: "Bydd gwaith y Priffyrdd sydd ar fin dechrau yn Dunraven Street yn cyflwyno parth 20mya tua'r gogledd yn unig. Bydd y parth yma'n golygu bod modd i gerbydau deithio trwy'r rhan yma o'r dref am y tro cyntaf ers yr 1990au. Hefyd bydd yna droedffyrdd, mannau croesi a mannau parcio newydd.

"Mae cyllid sylweddol y Cyngor ar gyfer cynlluniau gwella'r Priffyrdd wedi parhau yn 2018/19. Mae'r Rhaglen Cyfalaf gwerth £23.6miliwn yn buddsoddi'n bellach i rwydwaith ein ffyrdd, ac yntau'n un o asedau pwysicaf y Cyngor. Mae'r buddsoddiad yma'n dilyn buddsoddiad gwerth £20 miliwn i gynlluniau'r Priffyrdd a Chludiant yn 2017/18. Derbyniodd y buddsoddiad yma hwb ar ôl i Lywodraeth Cymru ddyrannu cyllid sylweddol ychwanegol.

"Rydw i'n edrych ymlaen at weld y gwelliannau yma'n cael eu cyflawni yng Nghanol Tref Tonypandy dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf. Bydd y Cyngor yn gweithio'n agos â'r contractwr a busnesau lleol er mwyn sicrhau bod y gwaith pwysig yma'n cael ei gwblhau heb achosi gormod o aflonyddwch."

Dywedodd y Cynghorydd Robert Bevan, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Menter, Datblygu, a Thai: "Bydd y gwaith sylweddol yma'n trawsnewid Canol Tref Tonypandy, gan wireddu ymrwymiadau cyhoeddus a gafodd ei wneud y llynedd. Bydd y gwaith yn cael gwared ar yr ardal i gerddwyr, sydd wedi'i nodi fel rhywbeth sy'n cyfrannu at nifer yr adeiladau gwag yn y dref. Bwriad y cynllun yw cynyddu nifer y cwsmeriaid sy'n ymweld â'r ardal a gwella gweithgarwch economaidd y dref trwy roi mynediad i fodurwyr a darparu mannau parcio.

"Ar y cyfan, cafodd y cynlluniau groeso cynnes gan fasnachwyr ar ôl iddyn nhw gael eu cyhoeddi ym mis Awst 2017. Dyma gynllun diweddaraf y Cyngor er mwyn gwella canol y dref. Daw'r cynllun yma ar ôl i'r Cyngor benderfynu cyflwyno cyfleusterau parcio am ddim ym mis Ebrill 2017 ac ar ôl cyflwyno Grant Cynnal Canol Trefi er mwyn helpu busnesau a landlordiaid i wella blaenau eiddo.

"Mae ymgynghori â'r gymuned wedi bod yn rhan bwysig o lywio'r cynllun gwella yma. Cafodd adborth yr ymgynghoriad tair wythnos yma ei ystyried wrth baratoi'r dyluniad terfynol. Mae modd gweld y dyluniad yma ar wefan y Cyngor nawr. Mae'r gwaith yma'n cael ei gyflawni er budd hir dymor y dref ac i ddenu ymwelwyr a busnesau newydd i'r ardal, gan gefnogi'r masnachwyr sydd yno ar hyn o bryd."

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 8th Mehefin 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.