leekes lights 5 - Copy

Bydd y Cyngor yn dechrau gweithio i wneud gwelliannau i gyffordd brysur yr A473/A4222 Cowbridge Road yn Nhonysguboriau, diolch i fuddsoddiad sylweddol gan Lywodraeth Cymru.

Bydd y gwaith, a fydd yn costio £180,000, yn dechrau ddydd Mercher 7 Mawrth os bydd y tywydd yn caniatáu. Bydd yn cynnwys nifer o welliannau, gan gynnwys gosod goleuadau traffig newydd yn lle'r rhai presennol er mwyn cyflwyno system dechnoleg fwy effeithlon i wella llif y traffig. Bydd gan y goleuadau newydd dechnoleg MOVA (Microprocessor Optimised Vehicle Actuation), i reoli amseru'r goleuadau mewn ymateb i newid llif traffig.

Bydd y gyffordd, sy'n eistedd ar ffiniau wardiau etholiadol Tonysguboriau a Phont-y-clun ac yn cael ei adnabod yn lleol fel 'cyffordd Leekes', hefyd yn elwa o well croesfan i gerddwyr a chyfleusterau beicio newydd.

Bydd y gwaith yn para oddeutu pedair wythnos, a bydd yn cynnal llif traffig dwy ffordd yn ystod yr wythnos. Serch hynny, bydd angen goleuadau traffig ar nifer o ddyddiau Sul yn ystod mis Mawrth.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sydd â chyfrifoldeb am y Priffyrdd: "Bydd y Cyngor yn dechrau gwaith a fydd yn costio £180,000 i wella cyffordd brysur yr A473/A4222, i wella technoleg y goleuadau traffig a fydd, yn ei dro, yn gwella llif y traffig i fodurwyr ac i drafnidiaeth gyhoeddus. Bydd cyfleusterau i gerddwyr a beicwyr hefyd yn cael eu gwella.

"Mae'r cynllun hwn yn cynrychioli'r buddsoddiad diweddaraf yn yr ardal gymudo brysur hon, sy'n gwasanaethu'r A473 a mynediad i'r M4 gerllaw. Mae'n dilyn cynllun blaenllaw'r Cyngor i gyflwyno gwelliannau sylweddol i helpu llif y traffig ar Gylchfan Tonysguboriau gerllaw. Mae'r rhain wedi cael eu derbyn yn dda ers i waith gael ei gwblhau yn haf 2017.

"Mae'r gwaith ar gyffordd yr A473/A4222 yn cael ei gyllido'n llwyr gan Lywodraeth Cymru - buddsoddiad sy'n cael ei groesawu gan y Cyngor, sy'n parhau i geisio cyllid allanol ar gyfer cynlluniau lleol. Mae hyn yn ategu ein buddsoddiad sylweddol mewn Priffyrdd yn y rhaglen #buddsoddiadRhCT gwerth £200 miliwn. Yn 2017/18, buddsoddodd y Cyngor bron i £20 miliwn mewn cynlluniau Priffyrdd a Thrafnidiaeth lleol.

"Bydd y Cyngor yn gweithio i gwblhau'r gwelliannau ar gyffordd yr A473/A4222 gyda'r amhariad lleiaf posibl i drigolion lleol a chymudwyr."

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 7th Mawrth 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.