Jobs Fayre 6th March 2018 - 20

Yn ogystal â chyflawni'i fentrau llwyddiannus ei hun i ddarparu cyfleoedd gwaith a hyfforddiant i breswylwyr, mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cynorthwyo miloedd o bobl eraill o ganlyniad i'w Ffair Swyddi.

Daeth tua 1,100 o bobl i Ffair Swyddi ddiweddaraf RhCT, a gafodd ei chynnal yng Nghanolfan y Miwni, Pontypridd, ddydd Mawrth, 6 Mawrth.

Mae'r achlysur yma yn parhau i fynd o nerth i nerth, oherwydd y nifer fawr o gyfleoedd sy'n cael eu cynnig i breswylwyr o bob oed.

Ymhlith y rheiny a oedd yn bresennol oedd Heddlu De Cymru, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, BT, Radis Care, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, Y Llynges Frenhinol, Llywodraeth Cymru, Ensinger a llawer yn rhagor.

Roedd y cwmnïau yma wrth law i siarad ag ymwelwyr ynglŷn â'r swyddi gwag a chyfleoedd hyfforddi sydd ar gael ar hyn o bryd, yn ogystal â rhoi cyngor i'r rheiny sy'n chwilio am waith neu hyfforddiant pellach.

Yn ystod y Ffair Swyddi, roedd cyngor ymarferol ar gael ynglŷn â sut i ysgrifennu CV, paratoi ar gyfer cyfweliad a thechnegau cyflwyno cais a chyngor ynglŷn â sut i gael eich swydd ddelfrydol.

Meddai'r Cynghorydd Maureen Webber, Dirprwy Arweinydd y Cyngor ac Aelod o'r Cabinet ar faterion Busnes y Cyngor: "Mae dros 170 o bobl ifainc wedi'u cyflogi gan y Cyngor yn rhan o'n cynlluniau cyflogaeth ieuenctid – gan gynnwys Prentisiaid a Swyddogion Graddedig. Rydyn ni'n parhau i ymrwymo i gefnogi preswylwyr sy'n chwilio am waith.

"Mae ein Ffair Swyddi yn rhan bwysig o'r dull yma, ac roedd yr achlysur diwethaf wedi denu dros 1,100 o bobl.

"Yr hyn sy'n bwysig am yr achlysuron yma yw eu bod nhw'n rhoi gwybod am sawl swydd wag yn ogystal â rhoi cyfle i bobl sy'n chwilio am waith neu sydd eisiau gwneud cynnydd yn eu gyrfa i gwrdd â phobl allweddol o gyflogwyr mawr, lleol i ddysgu am swyddi, swyddi dan hyfforddiant a rhagor.

"Mae'r Ffair Swyddi yn rhoi cyfle i gyflogwyr a'r rheiny sy'n chwilio am waith gwrdd a rhwydweithio. Mae pawb yn elwa o'r achlysur."

Mae'r adborth rydyn ni wedi'i dderbyn gan y rheiny a ddaeth i'r achlysur wedi bod yn gadarnhaol iawn, gyda 99% o'r bobl a holwyd yn dweud y byddan nhw'n dod i achlysuron yn y dyfodol gan i'r achlysur fod yn ddefnyddiol iawn.

Caiff y Ffair Swyddi, sydd yn ei thrydedd flwyddyn, ei threfnu gan Garfan Addysg, Cyflogaeth a Hyfforddiant y Cyngor. Mae'r Garfan, sydd wedi ennill sawl gwobr, yn darparu ystod eang o gyfleoedd, gan gynnwys:

  • Cynllun Swyddogion Graddedig: Mae'r Cynllun yma'n ceisio datblygu arweinwyr y dyfodol trwy gynnig swydd â thal i raddedigion am gyfnod o ddwy flynedd mewn amrywiaeth o wasanaethau'r Cyngor.
  • Prentisiaethau. Mae'r prentisiaethau â thal dwy flynedd yma'n cynnig hyfforddiant wrth y gwaith gydag ystod eang o wasanaethau'r Cyngor – gan gynnwys datblygu'r we a thechnegwyr theatrau, peirianyddion y priffyrdd a swyddogion cynllunio.
  • Camu i'r Cyfeiriad Cywir – Mae'r cyfleoedd unigryw yma'n cael eu cynnig i bobl ifainc sy'n gadael gofal. Dyma leoliad gwaith dwy flynedd â thal a fydd yn eu helpu nhw.
  • GofaliWaith – Mae'r cynllun yma'n cynnig cymorth a phrofiadau ymarferol i blant sy'n derbyn gofal er mwyn eu helpu nhw i ddatblygu'u sgiliau gwaith a'u gyrfaoedd.
  • Mae'r Cyngor wedi creu'r gronfa ddata fwyaf sy'n cynnwys darparwyr profiad gwaith awdurdodedig er mwyn sicrhau bod disgyblion a myfyrwyr yn cael blas dilys a pherthnasol o fywyd gwaith mewn sectorau sydd o ddiddordeb iddyn nhw.
Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 13th Mawrth 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.