snow

Dros y dyddiau diwethaf mae'r Cyngor wedi ymgymryd â'r gwaith i glirio'r eira. Dyma'r ymgyrch fwyaf ers degawdau! 

Gweithiodd staff y Cyngor yn ddi-baid mewn sifftiau er mwyn clirio'r prif rwydwaith. Yna aethon nhw ymlaen i glirio troedffyrdd, canol trefi, a llwybrau'r Maerdy, y Bwlch a'r Rhigos. 

Daeth staff o adrannau eraill y Cyngor i weithio gyda charfan y Priffyrdd i wneud y gwaith clirio. Yn ogystal â hyn, trefnon ni bod nifer o gontractwyr yn dod i helpu i glirio'r eira fel rhan o gynllun wrth gefn y Cyngor. Bu hefyd nifer o ffermwyr lleol yn cynnig helpu'r Cyngor. 

Cafodd y contractwyr canlynol eu defnyddio: 

Peter Simmons Construction

Ryan Jones Plant Hire

Pengam Plant

Barratt JCB

Dee Plant

Lewis Lewis

Tom Prichard Contracting

Macron

A. Trembath plant

Gareth Davies JCB.

Clive Johnson 

Yn dilyn rhagolygon gan y Swyddfa Dywydd, dechreuodd y Cyngor ei gyfarfodydd cynllunio ar gyfer argyfwng yr wythnos diwethaf a gweithredu ei Gynllun Darparu Gwasanaeth y Gaeaf. 

Meddai Nigel Wheeler, Cyfarwyddwr y Cyngor am Wasanaethau'r Priffyrdd a Gofal y Strydoedd: "Dyma'r gwaith clirio eira mwyaf erioed gan Gyngor Rhondda Cynon Taf. Ymatebodd pawb mewn modd pwrpasol a phroffesiynol. 

“Hoffwn i ddiolch i bawb sydd wedi helpu gyda'r gwaith clirio; staff, contractwyr, ffermwyr lleol a'r niferoedd mawr o wirfoddolwyr a ddaeth allan ar ddydd Sul i'n helpu ni i glirio tir yr ysgolion er mwyn sicrhau bod y mwyafrif helaeth yn gallu agor ar fore Llun. 

"Mae dros 80 o gerbydau wedi bod yn mynd o amgylch y Fwrdeistref Sirol yn clirio a thrin y ffyrdd, gan gynnwys sychau eira a cherbydau graeanu, ac mae staff wedi bod yn clirio'r eira â rhawiau. 

"Diolch i ymrwymiad ein staff, â chymorth gan gontractwyr a ffermwyr lleol, roedd modd i ni glirio'r prif lwybrau, y ffyrdd dros y mynyddoedd, a'r mwyafrif o strydoedd bach dros y penwythnos. Roedd hefyd modd i ni ymateb  i ofynion sawl un o'n trigolion am gymorth. 

“Wrth gwrs, oherwydd y gwaith sylweddol i glirio'r eira oedd o'n blaenau ni, roedd ychydig o darfu ar ein gwasanaethau ac roedd rhai ardaloedd yn y sir yn fwy anodd i ni eu cyrraedd. Serch hynny, roedd y cynlluniau wrth gefn yn eu lle yn golygu bod cyn lleied o effaith ar y gwasanaethau â phosibl ac mae'r mwyafrif ohonyn nhw'n gweithredu fel arfer heddiw (5 Mawrth 2018) o ganlyniad.

“Hoffwn i fanteisio ar y cyfle yma i ddiolch i'r trigolion am eu hamynedd a'u dealltwriaeth yn ystod y cyfnod yma." 

Roedd y gwasanaeth Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol yn gweithredu ar fore Llun (5 Mawrth), ond bu ambell ysgol yn aros ar gau yn dilyn penderfyniad gan y Pennaeth a Chadeirydd Cyrff Llywodraethu'r ysgolion. 

Roedd y gaith i gasglu sbwriel ac ailgylchu hefyd yn mynd rhagddo ddydd Llun (Mawrth 5). Os nad oedd eich gwastraff sbwriel nac ailgylchu wedi cael eu casglu ddydd Iau a dydd Gwener o ganlyniad i'r tywydd, rydyn ni'n gofyn eich bod chi'n rhoi eich gwastraff/ailgylchu allan eto ar eich diwrnodau casglu arferol. Bydd carfanau ychwanegol yn gweithio er mwyn sicrhau bod y casgliadau'n cael eu cyflawni. 

Mae pob Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned ar agor fel arfer. 

Mae Gwasanaeth Pryd-ar-glud y Cyngor hefyd yn gweithredu, yn ogystal â Chanolfannau Oriau Dydd a Darpariaeth i Oedolion, canolfannau hamdden, llyfrgelloedd a theatrau.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 12th Mawrth 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.