2018SiteVisit-40

Mae'r Cyngor wedi croesawu buddsoddiad sylweddol gwerth £10miliwn gan Lywodraeth Cymru ar gyfer cynllun blaenllaw adfywio Dyffryn Taf. Dyma carreg filltir allweddol arall ar gyfer y cynllun strategol pwysig yma mae'r Cyngor yn ei gyflawni.

Cafodd y cyllid ei gyhoeddi gan Rebecca Evans, Gweinidog Tai ac Adfywio, yn ystod ei hymweliad i ganol tref Pontypridd ar 8 Mawrth. Bydd y cyllid yma'n cyfrannu at gost gyffredinol y datblygiad. Cynllun Adfywio Dyffryn Taf y Cyngor yw'r cynllun cyntaf i ddechrau ar ei waith yn rhan o raglen Adeiladu'r Dyfodol gyda'n Gilydd Llywodraeth Cymru gwerth £110 miliwn.

Mae'r cynllun wedi'i gefnogi gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. Bydd y rhaglen yn adfywio canol trefi gan ailddatblygu adeiladau a thir diffaith neu sydd ddim yn cael eu defnyddio'n aml. Mae £10miliwn o gyllid ar gyfer cynllun Dyffryn Taf, sy'n cael ei ailddatblygu ar hen safle'r ganolfan siopa, yn cynnwys £7miliwn o gyllid Ewropeaidd.

Yn rhan o'r cynllun, bydd tri adeilad unigryw yn cael ei adeiladau ar ddatblygiad defnydd cymysg. Bydd Adeilad A (sy fwyaf agos i Faes Parcio Gas Road) ac Adeilad B (a fydd yng nghanol y tri adeilad) yn cynnwys nifer fawr o swyddfeydd. Adeilad C (sy fwyaf agos i Heol y Bont) fydd y porth i Bontypridd. Bydd yn cynnwys llyfrgell newydd sy'n addas ar gyfer yr 21ain Ganrif, pwynt cyswllt i gwsmeriaid y Cyngor, caffi, cyfleusterau i'r gymuned a chanolfan hamdden a ffitrwydd newydd. Yn ogystal â hyn, bydd pont droed yn cael ei hadeiladu o Faes Parcio Gas Road i Barc Coffa Ynysangharad, yn amodol ar ganiatâd cynllunio.

    

Mae'r newyddion yma, a gafodd ei gyhoeddi ddydd Iau, yn ychwanegu at ddechrau da i'r cynllun yn 2018. Daeth y Cyngor yn berchennog llwyr safle Dyffryn Taf ym mis Ebrill 2015, ac mae am adfywio'r safle strategol yn dilyn methiant nifer o brosiectau sector preifat.

Dechreuodd y gwaith ar y safle ar 8 Ionawr, 2018, yn dilyn y cynnydd sylweddol a gafodd ei wneud yn 2017. Roedd hyn yn cynnwys dymchwel y safle, penodi cwmni Willmot Dixon yn gontractwr er mwyn cynorthwyo cyflawni'r prosiect, cael caniatâd cynllunio llawn, a sicrhau Trafnidiaeth Cymru, gweithredwr Metro De Cymru, yn denant.

Dyma nifer o gerrig milltir eraill sydd ar y gweill ar gyfer y prosiect:

  • Gwyriadau Palmentydd Taff Street - Mawrth 2018.
  • Cychwyn gwaith gosod pyst ar y safle - Gwanwyn 2018.
  • Codi craeniau ar y safle - Gwanwyn 2018.
  • Archwiliadau safle'r bont droed a dylunio manwl - Gwanwyn 2018.
  • Cyflwyno cais cynllunio am y bont droed - Haf 2018.
  • Paratoi'r safle ar gyfer adeiladu'r bont droed (yn amodol ar dderbyn caniatâd cynllunio) - Gaeaf 2018.
  • Adeiladu'r bont droed (yn amodol ar dderbyn caniatâd cynllunio) - Haf 2019.
  • Cwblhau gwaith adeiladu adeiladau A, B, C - Gaeaf 2020.

Meddai'r Cynghorydd Robert Bevan, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Menter, Datblygu, a Thai: "Dyma fuddsoddiad sylweddol sydd wedi rhoi hwb ychwanegol i gynllun Dyffryn Taf. Mae hyn yn dangos yn ddigamsyniol bod y Cyngor yn cyflawni'r addewid, a gafodd ei wneud yn 2015 pan ddaeth y Cyngor yn berchennog llwyr ar y safle, i ailddatblygu'r tirnod strategol yma.

"Mae'r cymorth ariannol yma gwerth £10miliwn wedi cael ei groesawu gan y Cyngor. Mae hefyd yn dangos bod Llywodraeth Cymru yn cefnogi gweledigaeth y Cyngor ar gyfer safle Dyffryn Taf. Roedd yn bleser croesawu Rebecca Evans, Gweinidog Tai ac Adfywio, i Bontypridd ar ddydd Iau ac i ddangos y cynnydd sy'n cael ei wneud ar y safle.

“Bydd y cynllun yn dod â nifer sylweddol o swyddi i Bontypridd, ac yn rhoi hwb i fusnesau canol y dref drwy gynyddu nifer y bobl sy'n ymweld â'r dref. Mae'r datblygiad yn rhanbarthol bwysig a bydd yn cyfrannu at arlwy manwerthu a masnachol y dref, ac yn ceisio manteisio ar y cyfleoedd mae Metro De Cymru a Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn eu creu.

"Mae modd gweld sut mae'r safle yn newid pob tro rydych chi'n teithio heibio safle Dyffryn Taf, y porth i Bontypridd. Dyma gyfnod cyffrous i breswylwyr Pontypridd ac ymwelwyr i'r dref wrth i'r cynllun symud yn ei flaen ac wrth i'r tri adeilad ddatblygu. Trwy gychwyn y gwaith yn 2018, mae'r Cyngor wedi anfon neges glir ynglŷn â phwysigrwydd symud ymlaen gyda gwaith datblygu'r safle yma ar ôl blynyddoedd o gynllunio.

"Mae camau nesaf y cynllun yn cynnwys dechrau gwaith gosod pyst a chodi craeniau ar y safle yn ystod Gwanwyn 2018, yn ogystal ag archwilio'r safle er mwyn dylunio a gwneud cais am bont droed newydd.

"Dyma gyfnod cyffrous ar gyfer Pontypridd a chynllun ailddatblygu Dyffryn Taf, mae gan y Cyngor gynlluniau uchelgeisiol pellach ar gyfer tref Pontypridd ac Ardaloedd Cyfleoedd Strategol Trefforest. Mae hyn yn cynnwys cynlluniau tai, trafnidiaeth ac isadeiledd ar gyfer y dyfodol sydd wedi cael eu nodi er mwyn manteisio ar y potensial enfawr ar gyfer twf economaidd a chreu swyddi a fyddai'n bosibl o ganlyniad i fewnfuddsoddi yn yr ardal."

Meddai Rebecca Evans, Gweinidog Tai ac Adfywio: "Mae cynllun adfywio Dyffryn Taf yn dangos sut rydyn ni'n gwireddu amcanion Tasglu'r Cymoedd o ran creu swyddi, rhoi hwb i'r diwydiant adeiladu ac adfywio canol trefi.

"Bydd Trafnidiaeth Cymru, y fasnachfraint rheilffyrdd nesaf a gweithredwr Metro De Cymru, wedi'i leoli ar y safle. Bydd y cynllun yn trawsffurfio canol tref Pontypridd. Ar hyn o bryd, dyma'r cynllun datblygu mwyaf  yn y dref. Mae'n wych gweld bod yr adeiladau arbennig yma'n dechrau ffurfio.

"Trwy raglen Adeiladu'r Dyfodol gyda'n Gilydd, rydyn ni'n cefnogi awdurdodau lleol a phartneriaid y sector preifat a'r trydydd sector wrth iddyn nhw geisio caffael, adnewyddu neu ailddatblygu adeiladau a thir sy'n agos i ganol trefi a chanol dinasoedd ac sydd ddim yn cael eu defnyddio. Byddan nhw'n nodi sut mae modd defnyddio'r adeiladau yma, gan gynnwys ystyried defnyddio'r adeiladau at ddibenion masnachol, y sector cyhoeddus a phreswylt.

"Byddwn ni'n gweithio gydag awdurdodau lleol a defnyddwyr yr adeiladau er mwyn cynnig cyfleoedd gwaith a hyfforddiant i'r rheiny sy'n chwilio am waith. 

"Bydd rhaglen Adeiladu'r Dyfodol gyda'n Gilydd yn adfywio canol trefi ac yn creu cyfleoedd arbennig ar gyfer pobl a busnesau ym mhob rhan o'r gwlad. Mae'n wych gweld bod y gwaith ym Mhontypridd wedi dechrau'n barod."

Ychwanegodd Neal Stephens, Rheolwr Gyfarwyddwr Willmott Dixon: "Rydyn ni'n deall pwysigrwydd y gwaith datblygu yma yng nghanol y dref, ac rydyn ni wedi ymrwymo i gynyddu'r nifer o gyfleoedd gwaith a hyfforddiant ar gyfer y gymuned. Rydyn ni'n gwneud cynnydd mawr o ran safle gwaith ar gyfer dechrau'r cyfnod adeiladu, ac rydyn ni'n edrych ymlaen at ddod â'r cynllun yma'n fyw ym Mhontypridd."

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 9th Mawrth 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.