dog fouling

Mae'r Cyngor yn parhau i fynd i'r afael â baw cŵn wrth iddo roi bron â 200 o ddirwyon i berchnogion cŵn anghyfrifol ledled Rhondda Cynon Taf. 

Ers mis Hydref 2017, pan gafodd y rheolau newydd eu cyflwyno i fynd i'r afael â pherchnogion cŵn anghyfrifol sy'n caniatáu i'w cŵn faeddu mewn mannau cyhoeddus a methu â chodi'r baw, mae bron â 200 o hysbysiadau cosb benodedig wedi cael eu rhoi. 

Yn rhan o'r rheolau llymach, mae Carfan Gorfodi Gofal y Strydoedd y Cyngor wedi cynyddu ei phresenoldeb ledled y Fwrdeistref Sirol, gan gynnwys ardaloedd lle mae baw cŵn yn broblem yn ôl trigolion sydd wedi cysylltu trwy gyfrifon cymdeithasol y Cyngor a chanolfan alwadau'r Cyngor. Mae hyn er mwyn codi ymwybyddiaeth, dal y perchnogion anghyfrifol a glanhau ein trefi a phentrefi.  

Er i'r Cyngor roi dros 2 filiwn o fagiau baw cŵn AM DDIM bob blwyddyn o dros 180 o fannau casglu a gosod cannoedd o finiau baw cŵn ledled y Fwrdeistref Sirol  - mae rhai sy'n methu â chodi baw cŵn ar strydoedd Rhondda Cynon Taf o hyd. 

Cafodd yr ymgyrch "Ewch â'r C*ch* 'da chi!" ei lansio ochr yn ochr â chyflwyno'r rheolau newydd. Mae'n tynnu sylw at beryglon baw cŵn heb ei godi ar y strydoedd neu mewn parciau/caeau chwarae fel y daeth trigolyn lleol, Collin Smith, sy'n cefnogi'r ymgyrch, i wybod yn 1979.

Roedd Collin, a oedd yn 15 oed ar y pryd, yn chwarae ar gae chwarae'r ysgol pan gafodd dorasgwrn agored ar ei goes.

Er iddo gael triniaeth feddygol, dalodd e haint o ganlyniad i berchennog ci anghyfrifol a oedd wedi methu â chodi baw cŵn. Roedd hwn yn anaf a newidiodd ei fywyd. Fyddai'r sefyllfa ddim wedi digwydd pe bai'r perchennog wedi codi'r baw a'i roi yn y bin. 

Mae'r ymgyrch hefyd yn codi ymwybyddiaeth o'r rheolau newydd a'r gwaith sy'n cael ei gynnal gan swyddogion gorfodi'r Cyngor.   

Yn ôl y Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus a gafodd ei gyflwyno ar 1 Hydref 2017:

  • RHAID i berchenogion cŵn godi baw cŵn ar unwaith a chael gwared ar y baw mewn modd addas.
  • RHAID i berchenogion cŵn gario bagiau, neu ryw ddull addas arall, er mwyn cael gwared ar y baw ar bob adeg.
  • RHAID i berchenogion cŵn ddilyn cyfarwyddyd Swyddog Awdurdodedig i roi ci ar dennyn.
  • Caiff cŵn eu GWAHARDD o holl ysgolion, mannau chwarae i blant, a chaeau chwaraeon sy wedi'u marcio y mae'r Cyngor yn eu cynnal a'u cadw.
  • RHAID cadw cŵn ar dennyn ar bob adeg ym mynwentydd y mae'r Cyngor yn eu cynnal a'u cadw.

Cafodd gorchymyn arall, sy'n unigryw i Barc Aberdâr, hefyd ei gyflwyno ar 1 Hydref 2017. Mae'r gorchymyn yn ei gwneud yn ofynnol i gŵn gael eu cadw ar dennyn ar bob adeg yn y parc. 

Bydd perchnogion cŵn anghyfrifol sy'n methu â chydymffurfio â'r rheolau newydd yn cael hysbysiad cosb benodedig o £100. Dyma'r hyn sydd wedi digwydd i'r rheiny sydd wedi cael diryw. 

Meddai Nigel Wheeler, Cyfarwyddwr Gwasanaethau'r Priffyrdd a Gofal y Strydoedd ar gyfer Cyngor Rhondda Cynon Taf: "Cafodd y rheolau newydd eu cyflwyno ar ôl i drigolion roi gwybod i'r Cyngor eu bod nhw'n awyddus i weld camau gweithredu yn cael eu cymryd i fynd i'r afael â pherchnogion cŵn anghyfrifol, gan gynnwys ardaloedd fel mannau chwarae sy'n cael eu defnyddio gan blant a chaeau chwaraeon lle mae trigolion yn mwynhau chwaraeon. 

"Mae bron â 200 o ddirwyon wedi cael eu rhoi i berchnogion cŵn sy'n parhau i anwybyddu neges y Cyngor trwy dorri rheolau wedi'u gweithredu i gadw'n Bwrdeistref Sirol yn lân er budd y trigolion ac ymwelwyr. Does dim esgus am beidio â chodi baw cŵn, neu fynd â chi am dro mewn ardal wedi'i gwahardd. 

"Byddai'n well gan y Cyngor weld Fwrdeistref Sirol lân a pherchnogion cŵn yn bod yn gyfrifol na rhoi dirwyon. Byddai modd i'r unigolion yma osgoi cael dirwy pe bydden nhw wedi gweithredu'n gyfrifol a dilyn y rheolau. 

"Mae nifer y dirwyon wedi'u rhoi yn dangos ein bod ni'n parhau i fod yn llym o ran y mater yma. Bydd y Cyngor yn parhau gyda'i bresenoldeb ar y strydoedd a gosod dwsinau o finiau coch baw cŵn eleni i annog perchnogion cŵn i fod yn gyfrifol. 

Mae'r holl arian sy'n cael ei dderbyn yn sgil yr hysbysiadau cosb benodedig yn cael ei fuddsoddi mewn gwasanaethau rheng flaen er mwyn gwella ein Bwrdeistref Sirol ac ymateb i'r materion sy'n flaenoriaeth i'n trigolion.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â'r rheolau baw cŵn newydd ac ymgyrch y Cyngor, ewch i http://www.rctcbc.gov.uk/CY/SortITOut.aspxt

Bydd y Cyngor yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch nifer y dirwyon wedi'u rhoi i berchnogion cŵn anghyfrifol bob mis trwy ei gyfrifon cyfryngau cymdeithasol.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 18th Mai 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.