tonypandy town centre

Bydd y Cyngor yn cynnal arddangosfa gyhoeddus yn Nhonypandy er mwyn cyflwyno cynlluniau manwl y gwaith gwella sydd wedi'i amserlenni ar gyfer canol y dref. Bydd y gwaith yn cael ei gyflawni cyn bo hir o ganlyniad i fuddsoddiad gwerth £750,000.

O fis Mehefin 2018, bydd y Cyngor yn cyflawni rhaglen waith yn Nhonypandy. Bwriad y gwaith yw annog rhagor o bobl i ymweld â chanol y dref - er budd busnesau ac ymwelwyr. Mae'r gwaith yn dilyn adolygiad o drefniadau cerdded ar Dunraven Street. Cafodd y cynigion eu croesawu gan fasnachwyr lleol wedi iddyn nhw gael eu cyflwyno yn ystod achlysur ymgysylltu ym mis Awst 2017.

Ym mis Hydref a Thachwedd 2017, aeth y Cyngor ati i gynnal ymgynghoriad ehangach gyda'r gymuned ynglŷn â'r cynigion. Roedd yr ymgynghoriad wedi para 3 wythnos. Cafodd adborth busnesau a phreswylwyr ei ystyried wrth baratoi'r dyluniad terfynol.

Bydd y Cyngor yn cynnal Achlysur Arddangosfa Gyhoeddus yn Eglwys Hope, Tonypandy, ddydd Mercher 23 Mai rhwng 11am a 7pm. Bydd croeso i aelodau'r cyhoedd ddod i edrych yn fanwl ar gynlluniau'r rhaglen waith. Bydd Swyddogion y Cyngor a'r Contractwr wrth law i ateb unrhyw gwestiynau sydd gyda chi.

Ar ôl i'r gwaith gael ei gwblhau, bydd hawl gan gerbydau ddefnyddio Dunraven Street i gyfeiriad y gogledd yn unig mewn parth 20mya. Bydd hyn yn dod â'r trefniadau presennol i gerddwyr i ben. Bydd y gwaith hefyd yn darparu llwybrau troed newydd, mesurau gostegu traffig, mannau croesi a chelfi stryd newydd.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sydd â chyfrifoldeb am y Priffyrdd: "Bydd y gwelliannau sylweddol sy'n cael eu cyflawni yng Nghanol Tref Tonypandy yn annog rhagor o bobl i ymweld â'r dref gan greu rhagor o gwsmeriaid i fusnesau lleol. Roedd adborth y cynigion yn gadarnhaol yn ystod cyfnod ymgynghori'r Cyngor gyda masnachwyr a'r gymuned ehangach yn 2017.

"Mae'r Cyngor yn parhau i fuddsoddi mewn meysydd blaenoriaeth yn rhan o gynllun #buddsoddiadRhCT. Mae hyn yn cynnwys gwella canol trefi a diogelu rhwydwaith ein priffyrdd ar gyfer y dyfodol. Y Llynedd, cafodd £20miliwn ei fuddsoddi mewn cynlluniau Priffyrdd lleol. Mae Rhaglen Gyfalaf y Priffyrdd gwerth £23.6miliwn wedi cael ei nodi ar gyfer 2018/19.

"Y cynllun mawr yn Nhonypandy yw'r fenter ddiweddaraf mewn cyfres o fentrau i wella canol y dref. Mae cynllun peilot Grant Cynnal Canol Trefi gwerth £50,000 sy'n para flwyddyn ar waith ar hyn o bryd. Yma, caiff landlordiaid a busnesau'r cyfle i gael cymorth ariannol gan y Cyngor er mwyn gwella blaenau siopau neu adeiladau. Mae hyn yn dilyn penderfyniad y Cyngor i gyflwyno parcio am ddim y llynedd er mwyn annog rhagor o bobl i ymweld â'r dref. Rydyn ni wrthi'n archwilio'r posibilrwydd o ddarparu Wi-Fi am ddim.

"Bydd yr achlysur ymgysylltu a fydd yn cael ei gynnal ar 23 Mai yn arddangos cynlluniau manwl y cynllun. Bydd yna gyfle i breswylwyr ofyn cwestiynau i Swyddogion y Cyngor a'r Contractwr. Mae croeso i bawb yn yr achlysur yma. Byddwn i'n annog preswylwyr lleol i ddod os ydyn nhw eisiau rhagor o fanylion ynglŷn â'r cynllun."

Bydd yr wybodaeth sy'n cael ei chyflwyno yn yr arddangosfa ar gael ar-lein: www.rctcbc.gov.uk/tonypandy.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 17th Mai 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.