pontrhondda

Yn dilyn buddsoddiad sylweddol gan y Cyngor, mae gwaith adeiladu wedi cychwyn yn rhan o gynllun adeiladu pont newydd yn Llwynypïa.

Mae Pont Pontrhondda Road, sy'n ymestyn dros Afon Rhondda Fawr, wedi'i lleoli yn Sherwood Street, ger y coleg. Mae'r Cyngor wedi gosod terfyn pwysau ar y bont, sydd wedi cael ei monitro dros gyfnod o amser ac sy'n parhau i ddirywio. O ganlyniad i hyn, mae angen adeiladu pont newydd yn ei lle. Yn ystod mis Ebrill 2018, penderfynodd y Cyngor benodi cwmni Dawnus Construction yn gontractwr er mwyn cyflawni'r cynllun yn 2018/19.

Yn ystod mis Hydref 2017, cytunodd Aelodau o'r Cabinet ar fuddsoddiad sylweddol o £1.1m ar gyfer y cynllun, a chafodd £400,000 ychwanegol ei gynnwys yn Rhaglen Gyfalaf Atodol y Cyngor ar gyfer Priffyrdd yn 2018/19 – cyfanswm y buddsoddiad yw £1.5m.

Dechreuodd y gwaith ddydd Mawrth, 8 Mai. Mae disgwyl i'r gwaith gael ei gyflawni yn gynnar yn 2019. Bydd angen cau 40m o adran y bont ar Sherwood Street, a chaiff arwyddion clir eu gosod er mwyn dangos y ffordd arall i yrwyr.

O ochr ddwyreiniol y ffordd sydd wedi'i chau, ewch ar hyd Sherwood Street, Partridge Road, Princess Louise Road, Oakfield Terrace a Sherwood Street i ochr arall y ffordd sydd wedi'i chau. Yn achos gyrwyr sy'n teithio i'r cyfeiriad arall, bydd eisiau dilyn y cyfarwyddiadau uchod yn y drefn wrthdro.

Ni fydd mynediad ar gyfer cerbydau'r gwasanaethau brys, ond bydd modd i gerddwyr ddefnyddio'r llwybr trwy gydol y gwaith.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sydd â chyfrifoldeb am y Priffyrdd: "Mae cynllun mawr y Cyngor gwerth £1.5miliwn er mwyn adeiladu pont Pontrhondda Road newydd yn Llwynypïa wedi cychwyn. Mae disgwyl i waith dymchwel yr hen bont ac adeiladu strwythur newydd orffen yn gynnar yn 2019.

"Dyma un o gynlluniau sylweddol y Priffyrdd a fydd yn cael ei gyflawni gan y Cyngor eleni. Mae £400,000 o gyllid ychwanegol wedi cael ei gynnwys yn rhan o Raglen Gyfalaf y Priffyrdd, ar ben yr hyn a gafodd ei ddyrannu gynt. Bydd y Rhaglen Gyfalaf ehangach yn buddsoddi £23.6miliwn i gynlluniau'r Priffyrdd yn ystod 2018/19. Mae hyn yn dilyn buddsoddiad gwerth £20miliwn a gafodd ei glustnodi yn 2017/18.

"Bydd y gwaith yn achosi aflonyddwch tymor byr yn y gymuned leol, ond rydw i'n siwr y bydd y gymuned yn croesawu'r newyddion bod pont Pontrhondda Bridge newydd yn cael ei hadeiladu. Yn rhan o'r cynllun, bydd contractwyr y Cyngor yn gosod pont troed dros dro cyn i'r bont ffordd gael ei dymchwel. Bydd hyn yn helpu i leihau'r aflonyddwch yn lleol gan roi mynediad i gerddwyr yn ystod y gwaith yma.

Rydw i'n edrych ymlaen at weld y cynnydd sy'n cael ei wneud dros yr wythnosau a misoedd nesaf wrth iddyn nhw gyflawni'r prosiect yma er budd hir dymor defnyddwyr y ffordd."

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 16th Mai 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.