schools

Mae cynnydd wedi cael ei wneud ar nifer o brif ddatblygiadau o ran Ysgolion yr 21ain Ganrif yng Nghwm Rhondda, Tonyrefail a Chwmaman fydd yn cael eu darparu yn ôl yr amserlen o fis Medi.

Mae dros £100 miliwn yn cael ei fuddsoddi mewn ysgolion ledled y Fwrdeistref Sirol i gynnal gwelliannau yn 2018/19, wedi'i ariannu ar y cyd gan raglen #buddsoddiadRhCT a Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif. Mae rhaglen £85 miliwn i drawsffurfio addysg yng Nghwm Rhondda a Thonyrefail yn rhan o'r buddsoddiad yma. Bydd hyn yn cael ei wneud trwy ddarparu amgylcheddau dysgu sy'n addas i'r 21ain Ganrif yn Nhonyrefail, Y Porth, Y Cymer, Tonypandy, Glynrhedynog a Threorci.

Mae ysgol gynradd gymunedol newydd gwerth £7.2 miliwn yn cael ei hadeiladu yng Nghwmaman i ddarparu cyfleusterau o'r radd flaenaf i ddisgyblion o oedran cynradd.

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg a Dysgu Gydol Oes: "Mae dros £100 miliwn yn cael ei fuddsoddi mewn prosiectau Ysgolion yr 21ain Ganrif yng Nghwm Rhondda, Tonyrefail a Chwmaman. Wedi'u hariannu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru, bydd y cyfleusterau yn paratoi darpariaeth o gwricwlwm newydd Cymru ar gyfer y dyfodol yma yn Rhondda Cynon Taf, a gwella safonau cyrhaeddiad.

"Wrth i'r flwyddyn academaidd 2018/19 agosáu, mae'n gyfnod cyffrous i'n hysgolion a phobl ifainc fydd yn cael manteisio ar amgylcheddau dysgu newydd cyn bo hir sydd â'r cyfleoedd addysg gorau. Mae'r Cyngor wedi rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynnydd pob datblygiad, gan nodi cynnydd gwych nifer o brosiectau.

"Mae'n newyddion gwych bydd disgyblion yng Nghwmaman, Tonypandy, Y Porth a Threorci, yn ogystal â disgyblion cynradd yn yr ysgol newydd yn Nhonyrefail, yn cael eu cyflwyno i'w hystafelloedd dosbarth newydd cyn diwedd tymor yr haf yma. Bydd hyn yn sicrhau eu bod nhw'n pontio'n ddi-dor wrth iddyn nhw fynd yn ôl i'r ysgol ym mis Medi. Mae hyn o ganlyniad i'r cynnydd gwych sy'n cael ei wneud ar bob safle, wrth i'r Cyngor weithio'n agos gyda'i gontractwyr i wneud cynnydd o ran y gwahanol ddatblygiadau.

"Nid diwedd buddsoddiad y Cyngor mewn addysg yw hyn – ar ôl i fuddsoddiad pellach o £160 miliwn o 2019 i 2026 gael ei sicrhau trwy gyllid Band B Llywodraeth Cymru. Bydd hyn yn sicrhau bod rhagor o bobl ifainc yn cael manteisio ar y cyfleusterau Ysgolion yr 21ain Ganrif diweddaraf mewn blynyddoedd i ddod."

Dyma'r adroddiad cynnydd diweddaraf o ran prosiectau Ysgolion yr 21ain Ganrif y Cyngor yng Nghwm Rhondda, Tonyrefail a Chwmaman:

Ysgol Gynradd Cwmaman

Bydd yr ysgol gynradd gymunedol newydd gwerth £7.2 miliwn sy'n cael ei hadeiladu oddi ar Ffordd Glanaman yng nghanol Cwmaman yn croesawu disgyblion o Ysgol Iau Glynhafod ac Ysgol Babanod Cwmaman, sydd ar ddau safle ar wahân ar hyn o bryd. Mae'r datblygiad ehangach yn cynnwys Ardal Gemau Aml-ddefnydd, maes parcio staff, ardal gollwng disgyblion ar y safle, caeau chwaraeon glaswellt, mannau allanol i ddisgyblion, ac ystafell gymunedol bwrpasol.

Y Newyddion Diweddaraf: Mae'r gwaith adeiladu un mis o flaen yr amserlen, a bydd e'n cael ei gwblhau ym mis Mehefin 2018. Bydd yr ysgol yn cael dodrefn ac adnoddau cwricwlwm ym mis Gorffennaf ac Awst. Bydd disgyblion yn cael eu cyflwyno i'r ysgol newydd erbyn diwedd y tymor. Bydd y cyfnod pontio yn cael ei gwblhau ym mis Medi ar ôl gwyliau'r haf, a bydd diwrnod agored i'r gymuned.

Ysgol Gynradd y Cymer

Bydd buddsoddiad o £1.9 miliwn yn cyfrannu at welliannau i adran iau yr ysgol, gan gynnwys gwaith ailfodelu ac adnewyddu sylweddol i ddarparu gwelliannau i'r adeiladau o Oes Fictoria a'r 1960au, wrth i'r Ardal Gemau Aml-ddefnydd gael ei diweddaru. Bydd gwaith allanol yn cynnwys gorchudd newydd ar y to, gwaith glanhau carreg, atgyweiriadau, mynedfa newydd gyda mynediad i bobl anabl a rhodfa newydd. Bydd gwaith mewnol yn cynnwys gwaith trydanol a mecanyddol, cegin fasnachol, gorffeniadau ar y nenfwd a'r llawr, a newid trefn.

Y Newyddion Diweddaraf: Bydd y gwaith adnewyddu yn cael ei gwblhau erbyn yr hydref 2018. Mae'r disgyblion iau wedi cael eu lleoli dros dro yn Ysgol Gyfun Cwm Rhondda gerllaw. Ni fydd y gwaith yma yn golygu ac arwain at unrhyw darfu ar eu gwaith dysgu.

Glynrhedynog

Bydd Ysgol Gymuned Glynrhedynog yn elwa o fuddsoddiad o bron â £2 filiwn i wella'r cyfleusterau presennol ar y safle, a fydd yn cynnwys cyfleusterau gwyddoniaeth, dylunio a thechnoleg, TGCh, dysgu cyffredinol a thoiledau newydd. Mae cae chwaraeon 3G newydd yn cael ei adeiladu.

Y Newyddion Diweddaraf: Mae gwaith wedi'i amserlenni i ddechrau ar y safle ym mis Gorffennaf 2018 i ailfodelu ystafelloedd dosbarth a chyfleusterau'r ysgol erbyn mis Medi. Mae'r gwaith yn mynd rhagddo'n dda o ran y cae chwaraeon 3G fydd ar gael i'w ddefnyddio yn yr hydref 2018.

Ysgol Gymunedol y Porth

Bydd Ysgol Gyfun Y Porth, Ysgol Babanod Llwyncelyn, Ysgol Babanod Y Porth ac Ysgol Iau'r Porth yn dod yn ysgol 3-16 oed, ar safle presennol yr ysgol uwchradd. Bydd yr elfen gynradd yn adeilad newydd, tra bod yr adeilad uwchradd yn cael ei adnewyddu a'i ailaddurno. Bydd trefniadau parcio a thraffig ar y safle yn cael eu gwella'n sylweddol i leddfu tagfeydd.

Y Newyddion Diweddaraf: Bydd yr elfen gynradd yn barod yn gynnar ym mis Gorffennaf 2018, cyn y dyddiad gorffen y gwaith ym mis Medi. Bydd yr ysgol yn cael dodrefn ac adnoddau cwricwlwm ym mis Gorffennaf ac Awst. Bydd disgyblion yn cael eu cyflwyno i'r adeilad erbyn diwedd y tymor, a bydd y cyfnod pontio gael ei gwblhau ym mis Medi. Mae gwaith adnewyddu'r adeilad uwchradd presennol wrthi'n mynd rhagddo, a bydd gwaith ar y cae 3G yn dechrau yn ystod y Sulgwyn a fydd yn cael ei gwblhau ochr yn ochr â'r prosiect cyfan ym mis Medi.

Ysgol Gymuned Tonyrefail

Bydd buddsoddiad o £44 miliwn yn darparu cyfleusterau addysg a hamdden o'r radd flaenaf. Bydd Ysgol Gyfun Tonyrefail ac Ysgol Gynradd Tonyrefail yn dod yn ysgol 3-19 oed, ar safle presennol yr ysgol uwchradd. Mae adeiladau cynradd ac uwchradd newydd sy'n addas ar gyfer yr 21ain Ganrif yn cael eu hadeiladu, tra bod yr adeilad Fictoraidd Rhestredig Gradd II yn cael ei ailfodelu yn gydymdeimladol. Bydd llwybrau gwydr modern yn cysylltu'r adeilad rhestredig â'r adeilad uwchradd newydd. Mae Canolfan Hamdden Tonyrefail wedi derbyn lleoedd parcio newydd, cae chwaraeon 3G ac ystafelloedd dosbarth ar y safle.

Y Newyddion Diweddaraf: Bydd yr adeilad cynradd newydd yn cael ei gwblhau yn ystod canol mis Mehefin 2018, yn ôl yr amserlen, Bydd yr ysgol yn cael dodrefn ac adnoddau cwricwlwm ym mis Gorffennaf ac Awst. Bydd disgyblion yn cael eu cyflwyno i'r adeilad erbyn diwedd y tymor, a bydd y cyfnod pontio yn cael ei gwblhau ym mis Medi. Bydd gwaith datblygu adeilad Dechrau'n Deg a chlwb cyn/ar ôl ysgol yn rhan o brosiect cyffrous ychwanegol, sydd wedi'i ariannu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru. Bydd hyn yn rhan o'r elfen gynradd, fydd ar gael ym mis Medi. Bydd elfen uwchradd y datblygiad graddol ar gael yn y gwanwyn 2019.

Treorci

Mae Ysgol Gyfun Treorci yn cael ei hailddatblygu gyda chyfleusterau chweched dosbarth newydd wedi'u cyflwyno ochr yn ochr â bloc gwyddoniaeth tri llawr newydd sbon. Mae adeiladau presennol hefyd yn cael eu hadnewyddu i ddarparu cyfleusterau Ysgolion yr 21ain  ganrif ar gyfer yr holl ddisgyblion. Mae'r ysgol eisoes yn elwa o ddwy Ardal Gemau Aml-ddefnydd newydd sy'n  rhan o'r buddsoddiad hwn, a bydd trydedd yn cael ei chwblhau a'i throsglwyddo i'r ysgol y flwyddyn nesaf.

Y Newyddion Diweddaraf: Bydd y bloc gwyddoniaeth o'r radd flaenaf yn cael ei gwblhau erbyn diwedd mis Mai 2018, a bydd modd i ddisgyblion ei ddefnyddio'n syth. Bydd yr hen floc gwyddoniaeth yn cael ei ailfodelu a'i ddatblygu'n ystafelloedd dosbarth cyffredinol. Bydd adran gerdd yn cael ei chreu fydd yn cynnwys cyfleusterau recordio gydag offer arbenigol a nifer o ystafelloedd ymarfer. Bydd y gwaith yma yn cael ei gwblhau erbyn mis Mawrth 2019. Mae disgyblion y chweched eisoes yn mwynhau ystafelloedd dosbarth ac ystafelloedd seminar wedi'u hadnewyddu, wrth i'r Cyngor fuddsoddi mewn siop goffi newydd a chyfleusterau arlwyo dros wyliau'r haf.

Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn

Bydd ystafelloedd dosbarth a chyfleusterau yn cael eu hadnewyddu, a bydd y Mudiad Meithrin lleol yn cael ei drosglwyddo o eglwys yn y Porth i'r ysgol, gan roi parhad o ran cymorth gyda'r Gymraeg.

Y Newyddion Diweddaraf: Bydd gwaith diweddaru ystafelloedd dosbarth yn dechrau ym mis Gorffennaf 2018, a byddan nhw ar gael i ddisgyblion ym mis Medi. Bydd gwaith diweddaru a pharatoi'r ysgol ar gyfer trosglwyddo'r Mudiad Meithrin yn dechrau cyn bo hir.

Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail

Bydd Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail yn symud i adeilad presennol Ysgol Gynradd Tonyrefail, sy'n cael ei adnewyddu. Bydd hyn yn darparu capasiti ychwanegol er mwyn cefnogi strategaeth Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru. Bydd darpariaeth barcio ar y safle yn cael ei chyflwyno.

Y Newyddion Diweddaraf: Bydd gwaith ailfodelu ac adnewyddu'r hen ysgol gynradd yn dechrau, yn ôl yr amserlen, ar ddiwedd mis Gorffennaf, a bydd y gwaith yn cael ei gwblhau erbyn hanner tymor mis Hydref 2018. Bydd y disgyblion yn dechrau yn yr ysgol newydd ar ôl iddyn nhw ddychwelyd.

Ysgol Nant-gwyn (Tonypandy)

Bydd Coleg Cymuned Tonypandy, Ysgol Babanod Pen-y-graig, Ysgol Iau Pen-y-graig, Ysgol Gynradd Tonypandy ac Ysgol yr Eos yn dod yn ysgol  3-16 oed newydd ar safle Coleg Cymuned Tonypandy.  Bydd yr elfen gynradd yn adeilad newydd, a bydd yr ysgol bresennol yn cael ei hailfodelu. Mae'r datblygiad yn cynnwys ystafelloedd gwyddoniaeth, celf, TGCh a thechnoleg newydd, dwy Ardal Gemau Aml-ddefnydd, cae chwarae 3G a gwell mynediad a phwyntiau ymadael i'r safle.

Y Newyddion Diweddaraf: Bydd yr adeilad cynradd newydd yn cael ei gwblhau ym mis Mehefin 2018, a bydd yr ysgol yn cael dodrefn ac adnoddau cwricwlwm ym mis Gorffennaf ac Awst. Bydd disgyblion yn cael eu cyflwyno i'r ysgol newydd erbyn diwedd y tymor. Bydd y cyfnod pontio yn cael ei gwblhau ym mis Medi, a bydd diwrnod agored i'r gymuned. Mae cyfleuster Dechrau'n Deg wedi cael ei gwblhau, wedi'i ariannu mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru. Mae'r cau 3G ac Ardal Chwaraeon Aml-ddefnydd eisoes yn cael eu defnyddio gan yr ysgol a'r gymuned. Mae elfen uwchradd yr ysgol wedi cael ei hadnewyddu a'i hailfodelu, ac mae disgyblion wedi bod yn defnyddio'r cyfleusterau yma ers mis Chwefror. Bydd gwaith adnewyddu'r neuadd er mwyn ei defnyddio'n gyfleuster bwyta ac astudio ar gyfer y disgyblion hŷn, yn ogystal â diweddaru a gosod wyneb newydd ar faes parcio'r ysgol bresennol, yn cael eu cwblhau erbyn mis Medi.

Canolfan Tai, Pen-y-graig

Bydd disgyblion yn symud o'u hysgol bresennol i adeilad Ysgol yr Eos, fydd yn wag pan fydd y disgyblion presennol yn symud i'r ysgol 3-16 oed newydd ar safle Coleg Tonypandy ym mis Medi.

Y Newyddion Diweddaraf: Bydd disgyblion yn symud i safle newydd eu hysgol dros wyliau'r haf, ac yn mwynhau eu hysgol newydd o ddechrau'r tymor ym mis Medi.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 16th Mai 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.