Aberaman bridge 2

Mae'r Cyngor wedi cychwyn ail ran o'r gwaith trwsio ar bont ffordd yn Aberaman. Mae disgwyl i'r gwaith gael ei gwblhau yn hwyrach yn yr haf.

Mae'r strwythur yn cefnogi'r B4275, Cardiff Road tra bod Farm Road ac Afon Aman yn llifo o dan y bont. Yn ystod 2016/17, cafodd tasgau rhan gyntaf y rhaglen waith er mwyn trwsio'r bont eu cwblhau. Dechreuodd gwaith ar ail gam y cynllun ar 8 Mai 2018 yn dilyn buddsoddiad gwerth £781,000. Cafodd £287,000 ei ddyrannu i'r cynllun yn rhan o Raglen Gyfalaf y Priffyrdd ar gyfer 2018/19 y Cyngor.

Ym mis Ebrill 2018, penderfynodd y Cyngor benodi cwmni Dyer and Butler yn gontractwyr ar gyfer y gyfres nesaf o atgyweiriadau. Bydd y gwaith yn cynnwys gwaith dur a gwaith atgyweirio i'r concrit ar ochr isaf y bont. Mae disgwyl i'r cynllun yma bara o gwmpas 12 wythnos.

Er mwyn cwblhau'r gwaith yma, bydd angen cau rhan o Farm Road, sydd o dan y bont, trwy gydol y gwaith. Bydd arwyddion yn dangos y llwybr amgen ar gyfer modurwyr yn glir. O ochr ddwyreiniol y ffordd sydd ar gau, ewch ar hyd Farm Road, y ffordd gyswllt dros dro sy'n arwain i Barc Menter Aberaman, llwybr B4525 a Farm Road. Dylai cerbydau sy'n teithio i'r cyfeiriad arall ddilyn yr un llwybr yn y drefn wrthdro.

Fydd ddim mynediad i Farm Road ar gyfer cerbydau'r gwasanaethau brys na cherddwyr yn ystod y cyfnod yma.

Er mwyn galluogi gweithwyr i gwblhau gwaith atgyweirio dur, bydd angen cau lonydd ar Cardiff Road wrth i'r cynllun symud yn ei flaen. Bydd angen gosod goleuadau traffig i dri chyfeiriad ar Cardiff Road. Bydd y Cyngor yn rhoi gwybod am fanylion unrhyw fesur rheoli traffig cyn ei roi ar waith.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sydd â chyfrifoldeb am y Priffyrdd: "Rydyn ni wedi cychwyn gwaith atgyweirio angenrheidiol i bont Aberaman. Mae disgwyl i'r gwaith gael ei gwblhau yn hwyrach yn yr haf. Mae'r gwaith yma'n cael ei wneud er budd y rheiny sy'n dibynnu ar Cardiff Road.

"Mae cynnal, trwsio a diogelu ein Priffyrdd ar gyfer y dyfodol, gan gynnwys strwythurau megis pontydd, yn flaenoriaeth i'r Cyngor yn rhan o gynllun #buddsoddiadRhCT. Mae Rhaglen Gyfalaf y Priffyrdd gwerth £23.6miliwn ar gyfer 2018/19 yn dilyn buddsoddiad gwerth £20miliwn i gynlluniau'r Priffyrdd a Chludiant y llynedd. Mae'r Cyngor yn parhau i fuddsoddi yn rhwydwaith y Priffyrdd yn un o'i asedau mwyaf.

"Cafodd gwaith trwsio i bont Aberaman ei gyflawni dwy flynedd yn ôl, ac mae angen cwblhau ail gam er mwyn diogelu'r strwythur ar gyfer y dyfodol. Bydd cau Farm Road dros dro yn achosi aflonyddwch tymor byr a bydd angen gosod mesurau rheoli traffig ger Cardiff Road am gyfnod. Hoffwn i ddiolch i breswylwyr am eu cydweithrediad wrth i ni gwblhau'r gwaith pwysig yma."

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 14th Mai 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.