Porth wall

Bydd y Cyngor yn dechrau cynllun sylweddol i adeiladu wal afon newydd ar Pontypridd Road, Y Porth, gan gadw'r mesurau rheoli traffig presennol sydd mewn grym ar gyfer gwaith Dŵr Cymru yn yr ardal.

Bydd yr Awdurdod Lleol yn dechrau ei gynllun gwerth £682,000 i adeiladu wal goncrit 20 metr i gynnal y ffordd gerbydau ar Pontypridd Road o ddydd Llun 21 Mai. Methodd y wal bresennol mewn archwiliad a gafodd ei gynnal ar ôl dod o hyd i graciau yn y briffordd. Y deilliant oedd angen trwsio'r bont neu adeiladu pont newydd. Mae'r strwythur wedi cael ei gynnal dros y 18 mis diwethaf wrth i'r ffordd gerbydau gael ei lledu i leihau'r baich ar y wal.

Mae heriau sylweddol gyda chyfleustodau yn yr ardal yma, ac mae rhan gyntaf y cynllun yn cynnwys gwaith nwy a thrydan. Bydd y bont newydd yn cael ei hadeiladu dros 12 wythnos, a bydd y cynllun yn cael ei gwblhau erbyn yr hydref 2018.

Yn ystod ei waith ar wal yr afon, bydd y Cyngor yn mabwysiadu'r un mesurau rheoli traffig a gafodd eu defnyddio yn ystod cynllun Dŵr Cymru i gynnal gwaith gosod pibell ddŵr newydd ar Pontypridd Road. Cafodd y gwaith yma ei ddechrau ym mis Mawrth ac mae bellach yn dod i ben. Mae hyn yn golygu bydd rhan o Pontypridd Road, o'i chyffordd â Hannah Street i'w chyffordd â Station Street, ar gau dros dro o hyd. Bydd modd i draffig deithio ar hyd Station Street i un cyfeiriad yn unig.

mapporthwelsh

Bydd arwyddion o'r llwybr amgen i deithwyr, trwy Hannah Street a Station Street, yn parhau i gael eu dangos. Bydd modd i gerbydau sy'n teithio i gyfeiriad y de gael mynediad o hyd i archfarchnad Morrisons trwy fynediad dros dro oddi ar yr A4058. Y llwybr amgen i gerbydau sy'n teithio i gyfeiriad y gogledd ar yr A4058 yw ymuno â'r A4058 tua'r de gan ddefnyddio cylchfan pont y Porth.

Fydd mynediad i'r rhan o Pontypridd Road sydd wedi'i chau ddim yn parhau ar gyfer y gwasanaethau brys, ond bydd mynediad ar gyfer cerddwyr a cherbydau trigolion. Bydd y trefniadau traffig, aros a llwytho dros dro i sicrhau mynediad ar gyfer trigolion ac eiddo masnachol sydd mewn grym ar gyfer cynllun Dŵr Cymru yn parhau i fod mewn grym.

Nodwch bydd busnesau lleol yng nghanol y dref ar agor yn ôl yr arfer yn ystod y gwaith.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 18th Mai 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.