Tonyrefail primary 1 - Copy

Cynnydd rhagorol wedi'i wneud ar elfen gynradd yr ysgol newydd

Yn rhan o'r buddsoddiad arwyddocaol mewn cyfleusterau o safon yr 21ain Ganrif ar gyfer yr ysgol 3-19 oed newydd yn Nhonyrefail, mae cynnydd gwych yn parhau i gael ei wneud tuag at ei chwblhau yn ystod yr haf yma. Fodd bynnag, mae'r Cyngor wedi cadarnhau y bydd elfen uwchradd yr ysgol newydd yn cael ei chwblhau erbyn y gwanwyn 2019.

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn buddsoddi £44 miliwn ym maes Addysg a Hamdden yn Nhonyrefail er mwyn darparu amgylcheddau dysgu sy'n addas ar gyfer yr 21ain Ganrif i ddisgyblion. Bydd Ysgol Gyfun Tonyrefail ac Ysgol Gynradd Tonyrefail yn dod yn ysgol 3-19 oed, ar safle presennol yr ysgol uwchradd. Mae adeiladau cynradd ac uwchradd newydd sy'n addas ar gyfer yr 21ain Ganrif yn cael eu hadeiladu, tra bod yr adeilad Fictoraidd Rhestredig Gradd II yn cael ei ailfodelu yn gydymdeimladol. Bydd llwybrau gwydr modern yn cysylltu'r adeilad rhestredig â'r adeilad uwchradd newydd.

Cliciwch yma i weld rhagor o luniau o'r cynnydd rhagorol sy'n cael ei wneud mewn perthynas ag adeiladu elfen gynradd ysgol newydd Tonyrefail

Mae cynnydd wedi cael ei wneud o ran yr adeilad cynradd fydd yn cael ei gwblhau yng nghanol mis Mehefin 2018, yn ôl yr amserlen. Bydd yr ysgol yn cael dodrefn newydd a bydd adnoddau cwricwlwm o'r ysgol gynradd bresennol yn cael eu trosglwyddo ym mis Gorffennaf ac Awst. Bydd disgyblion yn cael eu croesawu i'r ysgol newydd erbyn diwedd y tymor er mwyn sicrhau eu bod nhw'n pontio i'r adeilad newydd ym mis Medi, yn ôl yr amserlen.

Fodd bynnag, bydd elfen uwchradd y gwaith datblygu yn cael ei chwblhau ym mis Mawrth 2019. Mae hyn o ganlyniad i gyfnodau o dywydd garw eleni. Mae problemau cymhleth a sensitif wedi codi o ran adfer yr adeilad cofrestredig. Mae angen comisiynau arbenigol ar gyfer nifer o adnoddau adeiladu unigryw. Mae'r Cyngor wedi gweithio'n agos iawn gyda gwasanaeth Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, er mwyn datrys y problemau yma.

Felly bydd y trefniadau presennol ar gyfer disgyblion yr ysgol uwchradd yn aros mewn grym, a bydd disgyblion yn symud i'r adeilad rhestredig wedi'i adfer yn y gwanwyn  2019. Bydd hyn yn rhoi cyfnod i ddisgyblion a staff yr ysgol gynradd ymgartrefu ar y safle rhwng dechrau'r tymor a'r Gwanwyn 2019, wrth i waith datblygu'r elfen uwchradd gael ei chwblhau.

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg a Dysgu Gydol Oes: "Mae cymuned Tonyrefail yn elwa o fuddsoddiad o £44 miliwn i drawsffurfio ei darpariaeth addysg a hamdden bresennol. Mae hyn yn rhan o fuddsoddiad pellach o £85 miliwn gan raglen #BuddsoddiadRhCT a Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif i ddarparu'r amgylcheddau dysgu gorau ar gyfer disgyblion Cwm Rhondda a Thonyrefail.

"Mae'r gwaith ar y safle wedi mynd rhagddo'n dda iawn o safbwynt yr elfen gynradd. Bydd disgyblion yn cael eu cyflwyno i'w hystafelloedd dosbarth newydd yn nhymor yr haf presennol i sicrhau bod y broses bontio yn cael ei chwblhau mor ddi-dor â phosibl ym mis Medi 2018. Mae'r adeilad newydd trawiadol wedi cael ei adeiladu a bydd yr adeilad yn cael dodrefn newydd ym mis Gorffennaf.

"Bydd yr elfen uwchradd, o ganlyniad i gymhlethdod a sensitifrwydd cynnal gwaith ar adeilad rhestredig yn ogystal â'r tywydd garw, yn cael ei chwblhau yn y gwanwyn 2019. Mae hyn yn rhoi cyfle i staff a disgyblion yr elfen gynradd ymgartrefu yn eu hamgylchoedd newydd, cyn i'r staff a disgyblion uwchradd ymuno â nhw ar y safle chwe mis yn ddiweddarach.

"Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i sicrhau nad yw disgyblion yr ysgol uwchradd, yn enwedig y blynyddoedd allweddol o ran arholiadau, yn wynebu aflonyddwch i'w hastudiaethau. Bydd yr ysgol 'pob oed' 3-19 oed wedi'i sefydlu ar ddechrau'r flwyddyn academaidd 2018/19, ac yn darparu dyfodol hir-dymor cyffrous ar gyfer addysg yn yr ardal."

Yn rhan o'r buddsoddiad o £44 miliwn, mae Canolfan Hamdden Tonyrefail wedi manteisio ar faes parcio newydd, cae chwaraeon pob tywydd 3G ac ystafelloedd dosbarth ar y safle er budd y disgyblion a'r gymuned ehangach.

Bydd gwaith datblygu adeilad Dechrau'n Deg a chlwb cyn/ar ôl ysgol yn rhan o brosiect cyffrous ychwanegol, sydd wedi'i ariannu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru. Bydd hyn yn rhan o'r elfen gynradd, fydd ar gael ym mis Medi.

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 15th Mai 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.