Hannah Blythyn AM - The Shed - November 2018-16web

Mae gyda ni newyddion gwych ar gyfer ailgylchwyr yn Rhondda Cynon Taf, gan fod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod cyllid ar gael i greu ail 'Sied' yng Nghanolfan Ailgylchu yn y Gymuned Treherbert.

Yn dilyn llwyddiant ysgubol 'Y Sied' yng Nghanolfan Ailgylchu yn y Gymuned Llantrisant, mae cynlluniau bellach wedi'u cyhoeddi i ail-greu hyn yn Nhreherbert.

Mae'r cyhoeddiad heddiw gan Weinidog yr Amgylchedd, Hannah Blythyn AC, yn golygu y bydd wyth prosiect newydd ledled Cymru yn elwa o gyfran o £5.4 miliwn, ac mae'r Sied newydd ymhlith y prosiectau yma. Nod y gwariant yma yw lleihau gwastraff a chynyddu nifer y deunyddiau rydyn ni'n eu hailddefnyddio neu'n eu hailgylchu.

Mae Llywodraeth Cymru wedi dyrannu £120,000 o'i Gronfa Cyfalaf Effeithlonrwydd Gwastraff ac Adnoddau er mwyn creu'r cyfleuster newydd yma yn Nhreherbert, a fydd yn ategu llwyddiant 'Y Sied' yn Llantrisant. Bydd hyn yn galluogi'r trigolion i fynd â'u heiddo diangen i'r 'Sied' fel bod modd eu gwerthu a'u hailddefnyddio, gyda chyfran o'r elw yn mynd i elusen leol.

Cafodd Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned Treherbert, ei hagor ym mis Mawrth 2016, a hynny yn rhan o ymrwymiad parhaus Cyngor Rhondda Cynon Taf i gynyddu cyfraddau ailgylchu ym mhob rhan o'r Fwrdeistref Sirol. Caiff y newyddion yma ei groesawu'n fawr, a bydd e'n gwella'r cyfleusterau sydd ar gael yn y ganolfan hyd yn oed yn rhagor.

Mae'r 'Sied' yn Llantrisant yn parhau i fynd o nerth i nerth ac wedi llwyddo i roi bywyd newydd i fwy na 14.4 tunnell o eitemau o'r cartref. Aeth mwy na 7,000 o eitemau i gartrefi newydd yn ystod y mis diwethaf yn unig.

Ym mis Hydref, cofnododd Y Sied, Llantrisant, ei ffigur uchaf erioed o ran eitemau sydd wedi'u hailddefnyddio.

Mae'r Sied yn rhoi cyfle i breswylwyr brynu eitemau sy'n cael eu gadael gan aelodau'r cyhoedd yng Nghanolfan Ailgylchu yn y Gymuned Llantrisant. Bydd y siop yn adnewyddu eitemau megis llyfrau, teganau, beiciau, llestri, addurniadau, dodrefn a llawer o eitemau eraill sydd wedi cael eu taflu gan aelodau'r cyhoedd. Mae'r silffoedd a'r gofod llawr bob amser yn llawn o eitemau amrywiol gyda llawer o drysorau yn barod i'w darganfod.

Ar ôl i weithwyr a gwirfoddolwyr Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned Llantrisant ddewis yr eitemau ar gyfer eu hail-ddefnyddio, maen nhw'n cael eu gwirio i weld eu bod yn ddiogel ac mewn cyflwr da.

Bu'r siop ailddefnydd yn llwyddiant ysgubol dros y 18 mis diwethaf. Mae mwy na 49,500 eitem wedi dod o hyd i gartrefi newydd a mwy na 102 tunnell o wastraff wedi cael eu dargyfeirio yn llwyddiannus o safleoedd tirlenwi.

Fe wnaeth ‘Y Sied’ helpu 7,329 o eitemau unigol i ddod o hyd i gartrefi newydd o fewn un mis yn unig. Roedd y rhain yn cynnwys bwrdd pŵl, esgidiau sgïo a hyd yn oed offerynnau cerdd.

Mae'r newyddion gwych bod modd efelychu hyn yn Nhreherbert yn golygu bod modd achub mwy o eitemau fyth o safleoedd tirlenwi a dod o hyd i gartrefi newydd iddyn nhw. Bydd y cyfleuster newydd hefyd yn helpu i gynyddu ein ffigurau ailgylchu, yn unol â tharged Llywodraeth Cymru o gyrraedd 70% erbyn 2024/25. 

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau'r Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth:"Mae'r 'Sied' yn hollol wych ac mae hi wedi bod yn llwyddiant ysgubol gyda thrigolion Rhondda Cynon Taf a thu hwnt. Mae'r cyhoeddiad yma'n newyddion gwych a bydd yn golygu bod modd efelychu llwyddiant 'Y Sied' yn Llantrisant draw yn Nhreherbert. O ganlyniad i hyn bydd mwy o eitemau fyth yn dod o hyd i gartrefi newydd ac, yn y pen draw, yn cael eu dargyfeirio o safleoedd tirlenwi.

"Hoffwn longyfarch pawb yn 'Y Sied', Llantrisant, ar eu llwyddiant hyd yma ac rwy'n hyderus iawn y bydd cysyniad 'Y Sied' yn parhau i fynd o nerth i nerth, yn enwedig yn dilyn y cyhoeddiad yma ynglŷn â'r cyfleuster newydd yn Nhreherbert.

"Mae ein hymdrechion ni'n gwneud gwahaniaeth - rydw i'n hyderus byddwn ni'n bwrw'r targed o 70% erbyn 2024/25 os ydyn ni'n parhau gyda'r gwaith caled ac yn meddwl am ffyrdd eraill o ailgylchu (yn debyg i'r Sied)."

Mae mwy a mwy o bobl yn ailgylchu yn Rhondda Cynon Taf ac yn 2016/17 cafodd 64% o wastraff cyffredinol ei ailgylchu. Serch hynny, mae angen gwneud rhagor i gyrraedd targed Llywodraeth Cymru o 70% erbyn 2024/25 er mwyn osgoi dirwyon sylweddol i'r Awdurdod. Cafodd cyfyngiadau newydd ar lwfansau bagiau duon trigolion eu cyflwyno ar 4 Mehefin, 2018. Maen nhw'n cael eu hyrwyddo drwy ymgyrch Mae'r Dewis yn Glir - Rhaid i bawb ailgylchu.

Mae angen i bawb ailgylchu, ac mae'n cael ei amcangyfrif bod tri pherson allan o bedwar yn Rhondda Cynon Taf yn gwneud hynny'n rheolaidd. Cafodd mwy na 77,000 tunnell o wastraff eu hailgylchu yn ystod 2016/17 - mae hyn yn cynnwys eitemau y mae trigolion wedi dod â nhw i'r Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned yn RhCT.  

Meddai Hannah Blythyn, Gweinidog yr Amgylchedd:

"Un o'r ffyrdd gorau o leihau gwastraff yw trwsio ac adnewyddu eitemau fel bod modd eu hailddefnyddio. Bydd y Sied newydd yn Nhreherbert yn ategu llwyddiant y Sied yn Llantrisant ac yn helpu i leihau gwastraff yn Rhondda Cynon Taf hyd yn oed yn rhagor.  

"Mae'r Sied newydd ymhlith nifer o brosiectau newydd rydw i wedi'u cyhoeddi, sydd werth £ 5.4 miliwn at ei gilydd. Eu nod yw lleihau gwastraff yn ogystal ag arwain at newid diwylliannol, a fydd yn helpu i gyflawni ein huchelgais o fod yn 'Genedl Ddiwastraff' erbyn 2050."

Mae'r Cyngor yn ymfalchïo yn nifer y Canolfannau Ailgylchu ar draws y Fwrdeistref Sirol a bydd y cyfleusterau yma yn ateb eu holl ofynion ailgylchu. Mae rhestr lawn o Ganolfannau Ailgylchu a'r deunyddiau maen nhw'n eu derbyn i'w gweld yma: www.rctcbc.gov.uk/canolfannauailgylchu

Mae staff ar gael ym mhob un o'r canolfannau, a fydd yn barod i roi cyngor a help neu gyfeirio trigolion wrth ailgylchu'r deunyddiau o'u cartrefi.

Rhwng mis Ebrill a mis Hydref, mae'r canolfannau ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul, 8.00am – 7.30pm. Rhwng mis Tachwedd a mis Mawrth, mae'r canolfannau ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul, 8.00am – 5.30pm.

Am ragor o wybodaeth am y canolfannau ailgylchu yn y gymuned a'r "Sied" ewch i  www.rctcbc.gov.uk/ailgylchu neu dilynwch "The Shed" ar Facebook / Twitter. 

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 22nd Tachwedd 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.