St Elvans Church  - Green Street Chapel - St Johns Church - Shops-4

Mae ymwelwyr a busnesau wedi elwa wrth i Aberdâr gael cysylltiad di-wifr am ddim i'r cyhoedd. Canol tref Aberdâr yw'r cyntaf i elwa ar gynllun y Cyngor ac mae'r cynllun wedi ymrwymo i roi cymorth pellach i saith canol tref ar draws y Fwrdeistref Sirol.

Mae'r cynllun wedi'i gyflwyno ar y cyd â chynllun i uwchraddio a gosod technoleg teledu cylch cyfyng newydd a gwell yng nghanol y dref. Bydd yn rhoi hwb i fanwerthwyr a chwsmeriaid yn y saith tref trwy wella cysylltedd a mynediad at wasanaethau digidol.  Aberpennar fydd y canol tref nesaf i elwa ar y cynllun, a bydd cyhoeddiad pellach yn fuan.

Mae'r Cyngor hefyd yn cadarnhau bod y cynllun wedi cael ei achredu gan Friendly Wi-Fi, gwasanaeth a gychwynnwyd gan Lywodraeth San Steffan sy'n cyrraedd safonau hidlo gofynnol. Mae hyn yn golygu bod y cynllun yn rhwystro mynediad i ystod o gynnwys amhriodol a thudalennau gwe sy'n hysbys i'r Internet Watch Foundation.  Mae'r ardystiad yn golygu y gall preswylwyr ac ymwelwyr fwynhau profiad mwy diogel wrth ddefnyddio cynllun di-wifr y Cyngor.

Meddai'r Cynghorydd Mark Norris, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Gwasanaethau Corfforaethol: "Rydw i'n falch o ddweud bod y Cyngor wedi cyflawni'r ymrwymiad yma i drigolion a busnesau drwy gyflwyno'r cynllun cysylltiad di-wifr cyhoeddus am ddim yn Aberdâr.

“Dyma’r fenter fuddsoddi ddiweddaraf i gefnogi ein canol trefi a’i bwriad yw annog trigolion ac ymwelwyr i siopa'n lleol a threulio rhagor o amser ar ein strydoedd mawr, gan fanteisio ar yr amrywiaeth eang o fusnesau rydyn ni'n eu cynnig ar draws RhCT.

“Mae'n hanfodol bod y cynllun yma hefyd o fudd i'n busnesau a bydd argaeledd y dechnoleg yma'n cefnogi masnachwyr lleol i weithredu'n fwy digidol a manteisio ar y cyfleoedd mae hyn yn eu rhoi iddyn nhw trwy gynyddu eu presenoldeb ar-lein gan, o bosibl, gyrraedd nifer fwy o gwsmeriaid.

“Mae'r Cyngor yn cymryd diogelwch ar-lein o ddifrif. I adlewyrchu hyn mae modd i ni gadarnhau bod cynllun Cysylltiad Di-wifr ar gyfer Canol Trefi RhCT wedi'i achredu gan Friendly WiFi. Mae hyn yn golygu bod modd i ddefnyddwyr fod yn dawel eu meddwl ar y mesurau sydd ar waith i ddarparu mynediad at gynnwys ar-lein priodol.

"Rydyn ni'n parhau i symud ymlaen gyda'r cynllun yma. Bydd canol tref Aberpennar yn elwa ar y cynllun yn fuan a byddwn ni'n rhoi gwybod i chi am ddatblygiadau pellach maes o law."

Bellach mae modd i breswylwyr, ymwelwyr a busnesau yn Aberdâr ddefnyddio'r cysylltiad di-wifr am ddim - cadwch lygad am RCTFreeTownCentreWiFi ar y rhestr o rwydweithiau sydd ar gael.  Bydd trigolion ac ymwelwyr yn Aberpennar, Pontypridd, Tonypandy, Glynrhedynog, y Porth a Threorci yn gallu defnyddio'r cysylltiad di-wifr am ddim yn y dyfodol. Bydd y dyddiadau ar gyfer lansio'r gwasanaeth yn cael eu cyhoeddi wrth i'r cynllun fynd yn ei flaen.  Does dim angen cyfrinair i ddefnyddio'r rhwydwaith ac mae modd defnyddio'r cysylltiad rhwng 7am a 7pm.

Mae'r Cyngor wedi cynnal rhaglen o brofion ar y system a bydd yn parhau i fonitro ac adolygu'r defnydd o'r gwasanaeth i sicrhau ei fod yn parhau i ddiwallu ei anghenion.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 17th Hydref 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.