16th February

Tipiodd Ms Claire Rowlands, o Gwm-bach, ei gwastraff yn anghyfreithlon ddwywaith a derbyniodd ddirwy o £1037.72!

Os byddwch chi'n tipio'n anghyfreithlon yn RhCT, byddwch chi'n cael eich dal. Dyma'r rhybudd mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn ei roi wrth i droseddwr arall gael ei ddal!

Mae menyw o Gwm-bach wedi cael dirwy o dros £1000 am dipio ei gwastraff o'r cartref yn anghyfreithlon ddwywaith yn Ystad Ddiwydiannol Aberaman. Gallai'r holl eitemau wedi cael eu didoli a'u casglu wrth ochr y stryd ond yn lle hyn, cafodd y bagiau eu gwacáu a'r eitemau eu gwasgaru dros yr ardal.

Daeth y garfan gorfodi o hyd i DRI bag plastig a dau fag gwastraff bwyd a oedd wedi cael eu gwacáu. Roedd y gwastraff yn cynnwys gwastraff bwyd a phecynnau bychain o fwyd cathod.

Yn dilyn yr ymchwiliadau, daeth i'r amlwg mai Ms Claire Rowlands, 47 oed, o Fro Deg, Cwm-bach, Aberdâr, oedd y troseddwr. Wrth i'r garfan gorfodi ymchwilio i'r drosedd gyntaf, cafodd y garfan alwad am achos arall o dipio'n anghyfreithlon yn Ystad Ddiwydiannol Aberaman. Roedd yr eitemau, unwaith eto, yn cynnwys gwastraff o'r cartref gan gynnwys gwastraff bwyd, sy'n cael ei gasglu wrth ochr y stryd bob wythnos. Ar ôl mynd trwy'r eitemau, cawson nhw eu holrhain yn ôl i Ms Rowlands a gyfaddefodd dipio'r gwastraff gan "fy mod i'n gwybod mai dyma ardal gyfarwydd â thipio pethau"

Fydd achosion o dipio'n anghyfreithlon, taflu sbwriel neu beidio â chodi baw cŵn ddim yn cael eu goddef yn Rhondda Cynon Taf. Mae'r achos diweddaraf yn dangos y bydd y Cyngor yn defnyddio pob un o'i bwerau i ddal unigolion sy'n gyfrifol am ddifetha ei drefi a'i gefn gwlad bob un tro.   

Yn ogystal â chynnal gwiriadau rheolaidd ledled y Fwrdeistref Sirol ac ymateb i bryderon sy'n dod i law, mae gan y Cyngor nifer o gamerâu dirgel, teithiol sy'n cael eu gosod mewn lleoliadau allweddol er mwyn dal troseddwyr wrthi'n tipio'n anghyfreithlon. Does dim modd cuddio.

Mae'r frwydr yn parhau ac mae'n cynnwys ymgyrch 'Pwy wnaeth e?' - lle mae lluniau y mae Swyddogion Gorfodi yn eu tynnu o bobl y mae'r Cyngor eisiau siarad gyda nhw mewn cysylltiad â throseddau taflu sbwriel a thipio anghyfreithlon yn cael eu cyhoeddi ar y wefan. Mae hefyd yn cynnwys yr ymgyrch 'Ewch â'r C*ch* 'da chi!', sy'n targedu perchnogion cŵn anghyfrifol, mewn ymgais i gael gwared â baw ci oddi ar ein strydoedd, ein hysgolion, ein meysydd chwarae a'n caeau chwaraeon.

Mae gan y Cyngor wasanaeth casglu sbwriel sych, gwastraff bwyd a chewynnau wythnosol, a hynny heb gyfyngiad. Mae hefyd nifer o ganolfannau ailgylchu yn y gymuned ledled y Fwrdeistref Sirol, felly does dim esgus i dipio'n anghyfreithlon, yn enwedig eitemau mae modd i'r Cyngor eu casglu wrth ochr y stryd neu'u hailgylchu yma yn Rhondda Cynon Taf.

Pe byddai'r troseddwr wedi gyrru ychydig dros 4 milltir o'r lle ddewisodd i dipio'r gwastraff, gallai fod wedi mynd â nhw i Ganolfan Ailgylchu yn y Gymuned Tŷ Glan-taf a pheidio â gorfod talu dirwy fawr.

Cafodd Ms Rowlands ei chyhuddo o ddwy drosedd o dipio gwastraff yn anghyfreithlon o dan Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd 1990, ac fe ymddangosodd hi gerbron Llys yr Ynadon, Merthyr Tudful, lle cyfaddefodd ei bod hi'n euog o'r troseddau. 

Cafodd ddirwy o £100 ar gyfer y drosedd gyntaf, £100 ar gyfer yr ail drosedd, a chafodd ei gorfodi i dalu costau o £807.72 a gordal dioddefwr o £30 – sef cyfanswm o £1037.72. 

Daw'r euogfarn ddiweddaraf yma wrth i'r Cyngor bwysleisio'r angen i ailgylchu drwy ei ymgyrch "Mae'r Dewis yn GLIR - Rhaid i bawb ailgylchu". Bwriad yr ymgyrch yma yw cynyddu'r gyfradd ailgylchu ar draws y Fwrdeistref Sirol er mwyn bodloni targed Llywodraeth Cymru o 70% erbyn 2024/25. Mae'n bosibl y caiff Hysbysiad Cosb Benodedig o £100 ei roi i drigolion sy'n peidio ag ailgylchu byth-a-hefyd.

Meddai Nigel Wheeler, Cyfarwyddwr Gwasanaethau'r Priffyrdd a Gofal y Strydoedd: "Fyddwn ni ddim yn goddef achosion o dipio'n anghyfreithlon yn ein Bwrdeistref Sirol, does DIM esgus i ddifetha ein trefi, strydoedd a phentrefi gyda'ch gwastraff. Byddwn ni'n dal y troseddwyr sy'n gyfrifol.

"Mae'r achos yma yn pwysleisio'r ffaith ein bod ni'n ymchwilio i BOB achos o dipio'n anghyfreithlon. Cafodd y troseddwr diweddaraf ei dal yn tipio'n anghyfreithlon ddwywaith yn yr un lleoliad, ac roedd y garfan yn barod i'w dal.....bob un tro!

"Mae cael gwared ar wastraff wedi'i dipio'n anghyfreithlon yn ein Bwrdeistref Sirol yn costio miloedd o bunnoedd – arian allai gael ei wario ar wasanaethau rheng flaen allweddol.

"Byddwn ni'n defnyddio POB un o'n pwerau i erlyn y troseddwyr sy'n gyfrifol.  Mae nifer o'r eitemau rydyn ni'n cael gwared arnyn nhw o'n strydoedd, trefi a mynyddoedd yn eitemau y gallai'r troseddwr wedi mynd â nhw i Ganolfan Ailgylchu yn y Gymuned neu gallen nhw wedi cael eu casglu wrth ochr y stryd, a hynny heb gost ychwanegol."

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn ag Ailgylchu a Chanolfannau Ailgylchu yn y Gymuned yn RhCT, dilynwch y Cyngor ar Facebook/Twitter neu alw heibio i www.rctcbc.gov.uk/canolfannauailgylchu.    

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 25th Hydref 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.