Skip to main content

Mesurau newydd i helpu cymunedau yn ystod tywydd eithafol y gaeaf

snow plough 2

Mae'r Cabinet wedi cytuno i'r Cyngor roi nifer o fesurau ar waith fel bod modd i drigolion aros yn ddiogel, derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf a helpu ei gilydd yn ystod tywydd eithafol y gaeaf.

Trafododd Aelodau adroddiad gan Swyddog ddydd Iau, 18 Hydref, a oedd yn nodi argymhellion Gweithgor y Pwyllgor Craffu – Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant ar ôl Rhybudd o Gynnig i'r Cyngor Llawn ar 19 Medi i'r Cyngor sefydlu cynllun 'Warden Eira Gwirfoddol'.

Cytunodd y Gweithgor â'r cynllun mewn egwyddor, ond roedd yn awyddus i weld model gwahanol a fyddai'n dangos ymrwymiad gan y Cyngor i annog cymunedau i ddod at ei gilydd a helpu ei gilydd yn ystod tywydd eithafol. Cytunodd y Gweithgor i gyflwyno nifer o argymhellion gan ddefnyddio dull wedi'i dargedu er mwyn rhoi grym i gymunedau lleol. Cytunodd Aelodau'r Cabinet i hyn ddydd Iau. Maen nhw'n cynnwys y canlynol:

  • Rhif ffôn pwrpasol sy'n cynnig cymorth yn ystod cyfnodau o dywydd garw.
  • Ymgyrch benodol i hybu cymunedau i ddod ynghyd i helpu ei gilydd yn wirfoddol yn ystod tywydd eithafol, yn ogystal ag annog trigolion i ddod yn 'gymdogion da'.
  • Rhannu canllawiau ymarferol ac arfer da ar gyfer gweithredu yn gymuned ar wefan y Cyngor.
  • Gwaith pellach mewn perthynas ag yswiriant atebolrwydd cyhoeddus ar gyfer gwaith gwirfoddol sy'n cael ei gynnal mewn modd diogel.

Cytunodd y Cabinet i fwrw ymlaen â nifer o'r argymhellion hyn.

Meddai Steve Bradwick, Cadeirydd y Pwyllgor Craffu – Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant: "Rwy'n falch bod y Cabinet yn bwrw ymlaen â nifer o'r argymhellion roedd y Gweithgor wedi'u cynnig. Bydd nifer o fesurau newydd yn cael eu cyflwyno i annog trigolion i ddod at ei gilydd a sicrhau bod gyda nhw'r wybodaeth ddiweddaraf bob amser, yn enwedig pan mae tywydd eithafol yn y gaeaf.

"Roedd dau gyfnod o eira mawr yn y Fwrdeistref Sirol y gaeaf diwethaf – ym mis Rhagfyr 2017 a Mawrth 2018 – a chafodd dull rhagweithiol ac ymateb ardderchog y Cyngor ei ganmol yn eang.

"Trafododd y Gweithgor sut y byddai modd i'r Cyngor baratoi hyd yn oed yn well mewn achosion o dywydd eithafol, yn ogystal â thrafod y Rhybudd o Gynnig i gyflwyno Wardeniaid Eira Gwirfoddol. Er bod y Gweithgor yn cefnogi hyn mewn egwyddor, roedd wedi nodi sawl mater, gan gynnwys y gwaith sylweddol sydd ei angen i sefydlu cynllun o'r fath.

"Fodd bynnag, cyflwynodd y grŵp nifer o argymhellion i'r Cabinet mewn perthynas â thywydd eithafol.

"Mae'r argymhellion yn canolbwyntio ar dargedu trigolion yn fwy effeithiol, i'w hannog i baratoi'n well yn y cyfnod cyn y tywydd eithafol - a sut mae modd iddyn nhw helpu aelodau o'r gymuned sy'n agored i niwed yn ystod yr adegau hyn.

"Mae'r Cyngor hefyd wedi prynu tri cherbyd 4x4 newydd sydd ag aradr eira yr un. Bydd hyn yn golygu bod modd i'r Cyngor glirio strydoedd ochr llai o faint. Ar hyn o bryd, does dim modd i'r lorïau mwy wneud hyn. Yn sgil cefnogaeth y Cabinet, dwi'n edrych ymlaen at y Cyngor Llawn yn trafod yr argymhellion yn hwyrach yn y mis."

Wedi ei bostio ar 22/10/18