rsz_1staying_well_at_work_centre_opening-17 (1)

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi agor y Ganolfan Cadw'n Iach yn y Gwaith newydd. Bydd y ganolfan yn rhoi cefnogaeth i fusnesau lleol bach a chanolig i helpu eu staff yn ôl i'r gwaith ar ôl cyfnod o afiechyd, gyda chefnogaeth Cronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

Mae modd i absenoldeb staff gael effaith sylweddol ar fusnesau, yn enwedig ar fusnesau bach a chanolig sydd yn aml heb adran Adnoddau Dynol nac arbenigwr AD. Mae modd i hyn hefyd effeithio ar gynhyrchiant a thwf busnes gan ddibynnu ar ei faint. Mae modd i'r broses o ailintegreiddio staff sydd wedi dioddef o afiechyd fod yn heriol heb yr wybodaeth gywir.

Mae modd i afiechyd hefyd gael effeithiau sylweddol a pharhaol ar unigolion sy'n dychwelyd i'r gwaith, ac mae'n hanfodol bod staff yn cael eu cefnogi i ddod yn ôl i'r gwaith. Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn rhoi cymorth arbenigol i gyflogwyr ddeall cyfraith cyflogaeth mewn perthynas ag afiechyd, ac yn helpu busnesau i ddeall sut i gynorthwyo staff i ddychwelyd i'r gwaith.

Dywedodd y Cynghorydd Maureen Webber, Dirprwy Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf: “Rydw i'n hynod falch ein bod ni fel Cyngor wedi gallu sefydlu’r Ganolfan Cadw'n Iach yn y Gwaith newydd i gynorthwyo ein busnesau lleol bach a chanolig a'u staff.

“Gall materion AD fod yn gymhleth a chymryd llawer o amser i fusnesau bach a chanolig, felly rydyn ni'n barod iawn i roi cymorth iddyn nhw ddarparu'r gwasanaethau yma ar gyfer eu staff. Mae iechyd a lles staff yn hanfodol i unrhyw sefydliad, gan fod gweithwyr sy'n hapusach ac yn fwy bodlon â'u gweithle yn fwy cynhyrchiol.

“Mae gan y Cyngor weithlu mawr a phrofiadol sy’n gallu darparu’r wybodaeth a’r arbenigedd i gefnogi busnesau lleol bach a chanolig eu maint i helpu eu gweithwyr yn ôl i'r gwaith ar ôl afiechyd.

“Mae'r ystod o wasanaethau sy'n cael eu cynnig ar gyfer y sawl sy'n dioddef o salwch corfforol a meddyliol hefyd yn dangos bod y Cyngor yn cymryd lles corfforol a meddyliol o ddifrif. Rydw i'n edrych ymlaen at weld yr effaith gadarnhaol bydd y Ganolfan Cadw'n Iach yn y Gwaith yn ei chael ar fusnesau lleol yma yn Rhondda Cynon Taf."

Bydd y Ganolfan newydd yn cefnogi ystod eang o wasanaethau ar gyfer busnesau cymwys megis cymorth AD arbenigol i ddatblygu neu wella polisïau a strategaethau lles, cydraddoldeb ac amrywiaeth, cyngor iechyd galwedigaethol ac AD ar ymdopi ag achosion iechyd cymhleth yn y gweithle, a hyfforddiant ar sut i wella iechyd a lles meddyliol yn y gweithle.

Bydd y ganolfan hefyd yn cynnig rhaglenni gwyliadwriaeth iechyd, mynediad at nyrsys iechyd galwedigaethol a ffisiotherapyddion ar gyfer cyngor a thriniaethau, ynghyd â chwnsela a hyfforddi, cefnogaeth therapiwtig, a hyfforddiant un i un i unigolion sy'n dioddef o ystod o gyflyrau iechyd meddwl.

Dywedodd y Cynghorydd Robert Bevan, Aelod o'r Cabinet ar faterion Menter, Datblygu, a Thai: “Y Ganolfan Cadw'n Iach yn y Gwaith yw'r datblygiad diweddaraf mewn ystod o gefnogaeth mae'r Cyngor yn ei chynnig i'n busnesau lleol a chanol ein trefi.

"Eleni rydyn ni wedi newid canolbwynt ein Rhaglen Cymorth ar gyfer Mentrau er mwyn cynnig ystod o grantiau i fusnesau ar gyfer moderneiddio, offer, datblygiadau TG a chymorth i fusnesau newydd. Bydd y grantiau yma o gymorth i fusnesau lleol i fod yn fwy cynhyrchiol a gwella eu presenoldeb digidol.

“Mae Grant Cynnal Canol y Dref y Cyngor yn llwyddiant parhaus sydd wedi rhoi cymorth i fwy na 100 o fusnesau, gan ganiatáu i berchnogion wella blaenau eu heiddo i greu ardaloedd manwerthu Canol y Dref mwy croesawgar a bywiog. Mae'r cynllun wedi cael ei ehangu sawl gwaith ac mae bellach yn cynnwys Treorci, Tonypandy, Aberpennar , Aberdâr, y Porth a Glynrhedynog.

“Bydd darparu cysylltiad di-wifr am ddim yn rhoi hwb pwysig arall i'n Canol Trefi, a bydd yn darparu budd unigryw arall i annog trigolion ac ymwelwyr i siopa'n lleol."

Mae'r rhaglen ar gael i fusnesau ar draws RhCT ond bydd yn rhan annatod o ddull sy'n canolbwyntio ar y pecyn cymorth ar gyfer canol trefi.

Ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am sut y gall Cadw'n Iach yn y Gwaith helpu'ch busnes? Ewch i'w tudalennau yma.

Os hoffech chi ddarganfod a yw eich busnes yn gymwys neu os hoffech chi siarad ag aelod o garfan Cadw'n Iach yn y Gwaith, ffoniwch 01443 827317 neu anfon neges e-bost at cadwniachynygwaith@rctcbc.gov.uk.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 16th Hydref 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.