roads

Mae'r Cabinet wedi cytuno i fuddsoddi £12 miliwn tuag at becyn ehangach gwerth £23.5m i gynnal Priffyrdd Rhondda Cynon Taf dros y tair blynedd nesaf. Mae hyn yn galluogi'r Cyngor i barhau â'i ddull cyllido carlam.

Yn ystod y cyfarfod ar ddydd Mawrth, 16 Hydref, fe wnaeth Aelodau o'r Cabinet drafod adroddiad Swyddog sy'n cynnwys y newyddion diweddaraf ar gyflwr rhwydwaith y ffyrdd yn Rhondda Cynon Taf, yn ogystal â strategaeth ehangach y Cyngor ar gyfer Buddsoddi Mewn Asedau'r Priffyrdd. Mae'n cyflwyno opsiynau ar gyfer cynnal a chadw ffyrdd a llwybrau troed yn y dyfodol.

Mae'r adroddiad yn nodi bod cyflwr ffyrdd a llwybrau troed y Fwrdeistref Sirol wedi gwella'n sylweddol ers 2011/12 - pan ddechreuodd Cynllun Buddsoddi yn y Priffyrdd y Cyngor (HIS) - ac mae'n ail-adrodd bod angen buddsoddiad parhaus i gynnal y gwelliant yma a lleihau costau cynnal a chadw ymhellach.

Mae'r Cyngor wedi buddsoddi dros £28miliwn er mwyn cynnal ffyrdd y Fwrdeistref Sirol dros y saith blynedd ddiwethaf. Yn 2011/12, cyn i'r Cynllun Buddsoddi yn y Priffyrdd gael ei sefydlu, roedden ni wedi dod o hyd i 10,142 o ddiffygion ar ein ffyrdd lleol, o gymharu â 4,962 yn 2017/18 yn dilyn saith blynedd o fuddsoddi. Mae canran y ffyrdd dosbarth A, B ac C sydd angen gwaith cynnal a chadw wedi gostwng yn ystod y cyfnod yma o 15.7% i 5.7%.

Mae'r adroddiad yn cynnig opsiwn i fuddsoddi £23.5 miliwn dros 3 mlynedd, i barhau â dull buddsoddi carlam y Cyngor. Byddai hyn yn gofyn am fuddsoddiad ychwanegol o £12 miliwn gan y Cyngor, ar ben arian craidd y Cyngor a chyhoeddiadau Llywodraeth Cymru mewn perthynas ag ariannu gwaith cynnal a chadw dros y tair blynedd nesaf. Mae gan yr opsiwn yma nifer o fanteision, gan gynnwys gwella rhwydwaith y ffyrdd, lleihau costau cynnal a chadw a lleihau hawliadau yswiriant.

Mae adroddiad arall i'r Cabinet, a gafodd ei gyflwyno hefyd ar 16 Hydref, yn cynnwys buddsoddiad arfaethedig gwerth £12 miliwn ar gyfer y Priffyrdd wedi'i amlinellu yn rhan o gynigion ehangach gwerth £23.55 miliwn ar gyfer meysydd sy'n flaenoriaethau i'r Cyngor. Bydd y Cyngor Llawn yn ystyried y buddsoddiad untro yma, sy'n cael ei ariannu drwy arian wrth gefn sydd wedi'i glustnodi a chyfleoedd benthyca darbodus, ar 24 Hydref yn dilyn cymeradwyaeth gan y Cabinet.

Cytunodd y Cabinet i'r buddsoddiad gwerth £12 miliwn yn y Priffyrdd, sy'n cael ei amlinellu yn yr adroddiad Priffyrdd ar wahân, ar gyfer cynnal a chadw'r rhwydwaith ffyrdd dros y tair blynedd nesaf.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sydd â chyfrifoldeb am y Priffyrdd: "Ddydd Mawrth, bu'r Cabinet yn ystyried nifer o opsiynau ar gyfer cynnal a chadw'r rhwydwaith ffyrdd yn y dyfodol. Roedd y rhain yn cynnwys pecyn tair blynedd gwerth £23.5 miliwn. Byddai hyn yn parhau â dull gyllido carlam y Cyngor i wella'r rhwydwaith ac i barhau i leihau costau cynnal a chadw yn y tymor hir.

"Dangosodd adroddiad y Swyddog sut mae dull cyllido carlam y Cyngor wedi gwella ein ffyrdd a'n llwybrau troed dros y saith mlynedd diwethaf. Roedd 6,000 yn llai o ddiffygion yn 2017/18 o gymharu â 2011/12. Arbedodd hyn bron i £700,000 i'r Cyngor mewn costau cynnal a chadw y flwyddyn ddiwethaf, gan alluogi i adnoddau'r Cyngor gael eu dargyfeirio i gyfeiriadau mwy cynhyrchiol.

"Mae'r gwelliant sydd wedi'i wneud drwy fuddsoddi carlam hefyd yn cael ei ddarlunio drwy'r ffaith roedd 16.2% o Ffyrdd A angen gwaith cynnal a chadw saith mlynedd yn ôl, o gymharu â dim ond 5.2% y flwyddyn ddiwethaf.

"Gan ystyried y pwyntiau yma sydd wedi cael eu gwneud gan adroddiad y Priffyrdd, cytunodd y Cabinet i barhau â dull cyllido carlam y Cyngor drwy fuddsoddi £12 miliwn, tuag at becyn cynnal a chadw ehangach gwerth £23.5 miliwn.

"Roedd eitem gynharach yn agenda'r Cabinet hefyd yn gweld y buddsoddiad o £12 miliwn ar gyfer cynnal a chadw ffyrdd a gafodd ei gytuno gan Aelodau fel rhan o fuddsoddiad ehangach o £23.55 miliwn ar draws nifer o wasanaethau'r Cyngor. Bydd hyn yn cael ei ystyried gan y Cyngor Llawn ar 24 Hydref."

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 17th Hydref 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.