21st Century

Mae'r Cyngor wedi darparu cyfleusterau addysg o’r radd flaenaf sy'n addas ar gyfer yr 21 ain Ganrif – sy’n cynnwys ysgolion newydd sbon yng Nghwmaman, Tonyrefail, Tonypandy a'r Porth – diolch i fuddsoddiad sydd werth miliynau o bunnau. Bydd y cyfleusterau yma’n barod ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd.

Diolch i swm mawr o arian gan #BuddsoddiadRhCT a Rhaglen Addysg ac Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru, mae gwelliannau gwerth £85 miliwn yn cael eu darparu ar draws Cwm Rhondda a Thonyrefail yn 2018-19 - ynghyd â buddsoddiad o £7.2 miliwn yng Nghwmaman. Bydd y disgyblion yn manteisio ar y cyfleusterau newydd canlynol pan ddychwelan nhw o'u gwyliau haf ym mis Medi 2018:

  • Ysgol Gynradd Cwmaman newydd sbon (oddi ar Glanaman Road) sydd wedi cael adeilad newydd gwerth £7.2 miliwn sy'n addas ar gyfer yr 21ain Ganrif.
  • Ysgol Nant-gwyn 3-16 oed newydd yn Nhonypandy sydd ag adeilad cynradd newydd sbon ac ysgol uwchradd wedi'i ailfodelu (ar safle hen Goleg Cymuned Tonypandy).
  • Ysgol Gymuned Tonyrefail 3-19 oed newydd sy'n cynnwys adeilad cynradd newydd sbon. Bydd yr ysgol uwchradd (sy'n adeilad Rhestredig Gradd ll) yn cael ei hadnewyddu a'i chwblhau erbyn Gwanwyn 2019.
  • Ysgol Gymuned y Porth 3-16 oed newydd, gydag adeilad cynradd newydd, adeilad uwchradd wedi'i hadnewyddu a'i hailaddurno, a maes chwaraeon 3G.
  • Buddsoddiad sylweddol mewn cyfleusterau newydd ar gyfer y chweched dosbarth ac ystafelloedd dosbarth yn Ysgol Gyfun Treorci - gan gynnwys bloc gwyddoniaeth modern.
  • Buddsoddiad sylweddol yn Ysgol Gyfun Glynrhedynog sy'n cynnwys ystafelloedd dosbarth gwyddoniaeth, dylunio a thechnoleg a TGCh newydd, a maes chwaraeon 3G.
  • Gwaith ailfodelu ac ailwampio yn Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn yn ogystal â phrosiectau mawr yn Ysgol Gynradd y Cymer ac Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail sydd ar y gweill ar hyn o bryd.

Bydd rhagor o waith gwella yn cael ei gynnal mewn ysgolion eraill ar draws Cwm Rhondda o fis Medi 2018 ymlaen. Mae rhestr lawn o'r prosiectau yma, a'r adroddiadau cynnydd diweddaraf ar gyfer y gwaith, wedi'u cynnwys isod.

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg a Dysgu Gydol Oes: "Dyma gyfnod cyffrous ym myd addysg yn Rhondda Cynon Taf wrth i ddisgyblion a staff ddechrau manteisio ar y rownd ddiweddaraf o fuddsoddiadau Ysgolion yr 21ain Ganrif. At ei gilydd, mae gwelliannau gwerth £85 miliwn yn cael eu darparu yng Nghwm Rhondda a Thonyrefail, yn ogystal â rhai sydd werth £7.2 miliwn yng Nghwmaman - diolch i gyllid ar y cyd gan Lywodraeth Cymru.

"Mae nifer o brosiectau uchelgeisiol wedi'u darparu i greu amgylcheddau dysgu o'r radd flaenaf ar gyfer ein pobl ifainc a'u hathrawon, i wella canlyniadau addysgol a chyflwyno cyfleoedd newydd.

"Mae hyn yn cynnwys 'ysgolion pob oed' newydd sbon ar gyfer y Porth, Tonypandy a Thonyrefail, cyfleusterau chweched dosbarth newydd ar gyfer Treorci, ardaloedd dysgu arbenigol wedi'u hailfodelu ar gyfer Glynrhedynog, ac ysgol gynradd fodern newydd yng Nghwmaman - i gyd yn barod ar gyfer mis Medi.

"Yn ogystal â hynny, bydd disgyblion cynradd yn Llwyncelyn hefyd yn dychwelyd o'u gwyliau haf i gyfleusterau gwell, tra bydd prosiectau yn Ysgol Gynradd y Cymer, Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail ac elfen uwchradd Ysgol Gymuned Tonyrefail wedi'u cwblhau yn ystod y misoedd nesaf.

"Rwy'n edrych ymlaen at ymweld â'r ysgolion yn fuan i weld ein disgyblion yn manteisio ar eu hamgylcheddau ysgol newydd. Mae'r Cyngor am sicrhau bod mwy a mwy o ddisgyblion, am genedlaethau i ddod, yn elwa ar y cyfleusterau addysg newydd yma, a bydd y Cabinet, dros yr wythnosau nesaf, yn trafod rhagor o opsiynau i fanteisio ar gyllid Ysgolion yr 21ain Ganrif mewn cymunedau eraill."

Newyddion diweddaraf am y cynnydd

Dyma sut mae'r gwaith ar draws Cwm Rhondda, Tonyrefail a Chwmaman yn mynd rhagddo. I gael rhagor o fanylion, ewch i: www.rctcbc.gov.uk/ysgolion21ainganrif.  

Ysgol Gynradd Cwmaman

Mae'r ysgol gynradd newydd werth £7.2 miliwn a'i hardaloedd chwarae bellach wedi'u cwblhau, yn barod i groesawu disgyblion a staff am eu blwyddyn ysgol newydd, sy'n dechrau ar 4 Medi. A'r pennaeth yn eu tywys, cafodd rhieni a disgyblion fynd ar daith o gwmpas yr adeilad trawiadol newydd yma ddiwedd tymor haf 2017/18. Erbyn hyn, mae celfi wedi cael eu rhoi ynddo ac mae'r offer TGCh wedi'i osod. Cafodd gwaith ei gynnal yn ardaloedd allanol mawr y safle yn ystod gwyliau’r haf hefyd.

Ysgol Gynradd y Cymer

Mae'r gwaith i ailfodelu ac adnewyddu'r bloc iau yn mynd rhagddo. Erbyn hyn, mae to newydd wedi'i osod, mae'r cerrig wedi'u hatgyweirio, mae newidiadau wedi'u gwneud i strwythur mewnol yr adeilad ac mae lifft wedi'i osod. Mae'r gwaith o osod nenfydau a goleuadau newydd, pŵer a gwres a chegin newydd, yn datblygu'n dda. Mae'r gwaith gwella'r Ardal Gemau Aml-ddefnydd wedi'i gwblhau mewn pryd ar gyfer y flwyddyn ysgol newydd. Yn wreiddiol, roedd y Cyngor wedi cyhoeddi y byddai'r gwaith yma'n cael ei orffen erbyn diwedd Tachwedd 2018.

Ysgol Gymuned Glynrhedynog

Mae'r ysgol yma wedi cael tair ystafell TGCh sy'n addas ar gyfer yr 21ain Ganrif, ynghyd ag ystafell Dylunio a Thecholeg newydd. Mae'r labordy Gwyddoniaeth presennol wedi cael ei ailwampio ac mae dwy ystafell ddosbarth newydd wedi cael eu creu. Cafodd ystafelloedd dosbarth yn y prif adeilad eu trawsnewid fel eu bod yn addas ar gyfer disgyblion sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol ac mae to newydd wedi'i osod ar y gegin. Mae maes chwaraeon 3G eisoes wedi cael ei osod fydd ar gael i'r ysgol ac i bobl yn y gymuned.

Ysgol Gymuned y Porth

Bydd yr ysgol 3-16 oed newydd ar agor ac yn barod i groesawu disgyblion a staff, y mae eu tymor newydd yn dechrau ar 6 Medi. Mae'r adeilad newydd sbon ar gyfer disgyblion cynradd bellach wedi'i gwblhau, ac mae maes chwaraeon 3G newydd yn barod i gael ei ddefnyddio gan yr ysgol a'r gymuned. Mae'r cyffyrddiadau olaf wrthi'n cael eu gwneud ar hyn o bryd a dylai'r safle fod yn barod yn ystod yr wythnosau nesaf.

Ysgol Gymuned Tonyrefail

Mae'r adeilad cynradd newydd sbon bellach wedi'i gwblhau ac yn barod i'w agor ar ddechrau Medi 2018 - a chaiff y disgyblion fwynhau'r Ardaloedd Gemau Aml-ddefnydd newydd hefyd. Bydd yr adeilad Dechrau'n Deg yn cael ei gwblhau yr wythnos yma. Y disgwyl o hyd yw y bydd yr elfen uwchradd yn cael ei chwblhau yng Ngwanwyn 2019. Mae cynnydd da wedi bod o ran yr Adeilad Rhestredig, ac mae'r llwybrau gwydr rhyngddo a'r adeilad uwchradd newydd bron â'u cwblhau.

Ysgol Gyfun Treorci

Roedd y bloc gwyddoniaeth newydd sbon - gan gynnwys ystafelloedd dosbarth modern, labordai gwyddoniaeth newydd a theatr darlithio arbenigol - wedi'u cwblhau erbyn diwedd tymor haf 2017/18, ac roedd y plant yn cael eu defnyddio cyn eu gwyliau. Dros y gwyliau chwe wythnos, mae'r gwaith ar y tu allan wedi parhau, yn barod ar gyfer y tymor newydd ym mis Medi. Yn ogystal â hynny, mae ardal gymdeithasol ar ffurff caffi wedi cael ei chreu er mwyn darparu lle newydd a modern.

Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn

Mae'r ysgol gynradd Gymraeg wedi ymestyn i mewn i hen adeilad Babanod Llwyncelyn ar gyfer dechrau'r tymor newydd ym mis Medi 2018. Bydd disgyblion sy'n dychwelyd ar ôl gwyliau'r haf yn mwynhau ystafelloedd dosbarth meithrin ac iau wedi'u hadnewyddu yn adeilad YGG Llwyncelyn - gan gynnwys sgriniau C-Touch, celfi a goleuadau newydd. Cafodd cyfleusterau modern eu gosod yn hen adeilad y Babanod yn lle'r hen doiledau, ac erbyn hyn, mae rhai llefydd parcio oddi ar y ffordd wedi cael eu creu.

Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail

Mae gwaith ailfodelu ac adnewyddu ar y gweill ar hen safle Ysgol Gynradd Tonyrefail, a fydd yn barod i groesawu disgyblion a staff Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail ar ôl hanner tymor ym mis Hydref 2018. Mae man newydd ar gyfer gollwng disgyblion a chynllun maes parcio newydd wedi'u cwblhau. Mae'r gwaith arall sy'n mynd rhagddo yn cynnwys ailfodelu'r iard, atgyweirio'r draeniau, addurno'n fewnol a gosod boeler newydd. Bydd celfi newydd ac offer TGCh modern yn cael eu gosod hefyd.

Ysgol Nant-gwyn

Mae'r adeilad cynradd newydd sbon (Gwyn) wedi'i gwblhau a bydd celfi yn cael eu gosod yn barod i groesawu'r disgyblion yn ôl i'r ysgol ar 6 Medi. Mae'r mannau chwarae bron â'u cwblhau - gyda'r cyffyrddiadau olaf yn debygol o gael eu cwblhau yn ystod wythnos gyntaf y tymor newydd. Mae'r Neuadd yn yr hen adeilad uwchradd (Nant) wedi cael ei hadnewyddu ac mae ffitiadau wedi cael eu gosod dros y gwyliau chwe wythnos. Bydd hi'n cael ei hailagor fel ardal gymdeithasol / caffi i ddisgyblion hŷn o 6 Medi.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 7th Medi 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.