Bydd Aelodau o'r Cabinet yn trafod adroddiad yn dilyn ymgynghoriad ynghylch y newidiadau arfaethedig i ddarpariaeth meithrinfa oriau dydd y Cyngor yn Ynyscynon.

Mae'r adroddiad i'r Cabinet ar 20 Medi yn argymell bod yr Aelodau'n cytuno i weithredu cynnig i roi terfyn ar ddarpariaeth meithrinfa oriau dydd y Cyngor yng Nghanolfan Blynyddoedd Cynnar Ynyscynon. Ar hyn o bryd does dim plant sy'n talu ffi wedi'u cofrestru. Yn rhan o'r newidiadau, byddai nifer y lleoedd Dechrau'n Deg ar gyfer Ynyscynon yn cynyddu a byddai'r trefniadau staffio yn newid yn unol â'r cynllun newydd.

Os yw'r Cabinet yn cytuno ar y cynigion, mae modd iddyn nhw hefyd ofyn i Swyddogion ddechrau chwilio am leoliad amgen mwy priodol i ddarparu gofal plant Dechrau'n Deg. Ar hyn o bryd, adeilad dros dro ar gyfer darparu gofal plant yw'r unig un sy'n cael ei ddefnyddio ar safle Ynyscynon.

Meddai'r Cynghorydd Christina Leyshon, Dirprwy Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar Faterion Plant a Phobl Ifainc: "Bydd y Cabinet yn ystyried adroddiad yn fuan sy'n amlinellu'r newidiadau i ddarpariaeth meithrin yn Ynyscynon. Cafodd y cynnig i roi'r gorau i'r gwasanaeth meithrinfa oriau dydd y mae rhaid talu amdano ei gyflwyno achos doedd dim un plentyn wedi cofrestru amdano. Bydd yr Aelodau'n ystyried adborth y pum person a ymatebodd i'r ymgynghoriad cyhoeddus cyn gwneud penderfyniad.

"Gan fod dim un plentyn wedi cofrestru, mae'r Cyngor yn rhoi cymhorthdal ​​i ddarpariaeth lle does dim galw amdani, a does dim sicrwydd y bydd galw amdani yn y dyfodol. Felly, mae'n amser da i'r Cyngor adolygu'r gwasanaeth, nodi gwelliannau, a cheisio cyfleoedd i wneud arbedion heb iddyn nhw effeithio'n negyddol ar blant a theuluoedd yn yr ardal leol.

"Os bydd y Cabinet yn cytuno i roi'r gorau i ddarpariaeth meithrin y mae rhaid talu amdani yn Ynyscynon, mae'n bosibl y byddai Aelodau hefyd yn cytuno i gynyddu nifer y lleoedd Dechrau'n Deg sydd ar gael yn yr ardal, a gofyn i Swyddogion chwilio am leoliad arall i gynnal y ddarpariaeth Dechrau'n Deg ychwanegol."

Yn ystod mis Mai 2018, cytunodd y Cabinet i'r Cyngor gynnal ymgynghoriad cyhoeddus pedair wythnos o hyd ynghylch y newidiadau arfaethedig, o fis Mehefin tan fis Gorffennaf 2018. Roedd hyn yn cynnwys holiadur ar-lein, holiadur papur a oedd ar gael mewn 14 lleoliad yn y gymuned, ac achlysur ymgysylltu ar 26 Mehefin.

Roedd pedwar ymatebydd wedi cwblhau'r holiadur ar-lein a daeth tri pherson i'r achlysur ymgysylltu. Roedd dau o'r unigolion a ddaeth i'r achlysur hefyd wedi ymateb i'r holiadur ar-lein. Felly, roedd cyfanswm o bump o bobl wedi ymateb i'r ymgynghoriad cyhoeddus.

Roedd dau ymatebydd yn anghytuno â'r cynnig i roi'r gorau i ddarpariaeth meithrin y mae rhaid talu amdani, gan awgrymu y byddai modd iddi symud i'r prif adeilad meithrin ochr yn ochr â darpariaeth Dechrau'n Deg yn rhan o Ganolfan i'r Gymuned ehangach. Cafodd pryderon eraill eu codi ynghylch dyfodol y rhandiroedd ar y safle, yn ogystal â'r ffaith y byddai'n anodd dod o hyd i safle addas arall ar gyfer y feithrinfa yn y gymuned leol.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 14th Medi 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.