3gPitchFerndale-8

Mae'r Cyngor wedi gosod cae chwaraeon 3G newydd yng Nglynrhedynog yn rhan o fuddsoddiad arwyddocaol Ysgolion yr 21ain Ganrif yn y gymuned, gan ddod â chyfanswm yr arwynebau chwaraeon pob tywydd yn Rhondda Cynon Taf i 11.

Ysgol Gymuned Glynrhedynog yw un o'r ysgolion i elwa ar gyfleusterau newydd sbon yn rhan o fuddsoddiad ym maes addysg gwerth £85 miliwn ar draws Cwm Rhondda a Thonyrefail yn 2018/19.

Ers dechrau'r flwyddyn academaidd ym mis Medi, mae'r disgyblion wedi elwa ar dair ystafell TGCh newydd ac Ystafell Dylunio a Thechnoleg newydd, tra bod labordy Gwyddoniaeth eisoes wedi'i adnewyddu.

Mae dwy ystafell ddosbarth ychwanegol wedi'u creu hefyd, drwy ddefnyddio lle sy'n bodoli eisoes o fewn yr ysgol, ac mae cyfleusterau sy'n addas ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol yn yr ystafelloedd dosbarth. Yn y cyfamser, mae gwelliannau wedi bod i doiledau'r ysgol, ac mae to newydd wedi'i osod ar y gegin.

Dechreuodd y gwaith adeiladu ar y cae chwaraeon 3G newydd - a fydd yn cael ei ddefnyddio gan yr ysgol a'r gymuned - ym mis Ebrill 2018. Cafodd ei gwblhau mewn pryd ar gyfer y flwyddyn ysgol newydd, ac mae'r disgyblion bellach yn mwynhau'r cyfleuster newydd yn ystod gwersi Addysg Gorfforol.

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg a Dysgu Gydol Oes: "Roeddwn i'n falch o ymweld â'r cae chwaraeon 3G newydd yn Ysgol Gymuned Glynhredynog, a gweld y bobl ifainc yn defnyddio eu cyfleuster newydd ac yn mwynhau ymarfer corff yn yr awyr agored.

"At ei gilydd, mae'r ysgol wedi elwa ar werth tua £2 miliwn o fuddsoddiad drwy #buddsoddiadRhCT ar y cyd â Rhaglen Addysg ac Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru.

"Glynrhedynog yw'r ardal ddiweddaraf yn Rhondda Cynon Taf i elwa ar gae chwaraeon newydd ar gyfer pob tywydd er lles y disgyblion a'r gymuned ehangach, a hynny drwy fuddsoddiad sylweddol ym maes Addysg. Mae'n cael ei ddarparu ochr yn ochr â chae newydd yn Ysgol Gymuned y Porth ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19.

"Mae caeau 3G newydd bellach mewn ysgolion yn Nhonyrefail, Tonypandy, Pont-y-clun ac Aberdâr, a hynny drwy fuddsoddiad Ysgolion yr 21ain Ganrif, tra bod disgyblion Pentre'r Eglwys ac Aberpennar yn elwa ar gyfleusterau newydd gerllaw.

"Mae gwaith adeiladu ar gaeau ar fin dechrau yn Y Beddau a Phen-y-waun cyn bo hir, gan ddod â chyfanswm y caeau ar draws Rhondda Cynon Taf i 13."

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth: "Mae'r caeau chwaraeon pob tywydd 3G newydd sy'n cael eu darparu gan y Cyngor yng Nglynrhedynog a'r Porth y mis yma yn dod â'r cyfanswm i 11, ac rydyn ni wedi ymrwymo i fuddsoddi mewn cyfleusterau hamdden awyr agored ychwanegol er budd trigolion a chlybiau chwaraeon lleol.

“Mae’r datblygiadau diweddaraf yn helpu’r Cyngor i wireddu’i ymrwymiad i gynnig cae 3G newydd o fewn 3 milltir o gartref pob trigolyn – ble bynnag mae’n byw yn Rhondda Cynon Taf.

"Mae llawer o fanteision i gaeau chwaraeon 3G o'u cymharu ag arwynebau glaswellt. Mae modd chwarae arnyn nhw ym mhob tywydd a dydyn nhw ddim yn dirywio.

"Mae hyn yn golygu bod modd i drigolion barhau i fwynhau gweithgareddau hamdden awyr agored drwy gydol misoedd y gaeaf, gan sicrhau bod modd i  glybiau chwaraeon gynnal eu holl weithgareddau.

"Mae'r Cyngor hefyd yn buddsoddi mewn cyfleusterau athletau awyr agored yn Rhondda Cynon Taf, ac mae'r cyfleuster athletau newydd gwerth £3 miliwn yn Aberdâr bellach ar agor. Hefyd, mae buddsoddiad ar y gweill ar gyfer cyfleuster newydd yn Y Beddau. Mae hefyd wrthi’n cynnal gwaith dichonolrwydd ar gynlluniau cychwynnol i wella'r trac presennol yng Nghwm Clydach."

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 25th Medi 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.