hermon street CYM 1

Mae rhaglen tair blynedd 'cyllideb ar garlam' y Cyngor ar gyfer cynnal a chadw ffyrdd wedi dechrau - a bydd tua 30 o gynlluniau trwsio ac arwynebu yn dechrau cyn bo hir, gan ddefnyddio gweithlu mewnol y Cyngor a dau gontractwr penodedig.

Yn ystod mis Hydref 2018, cytunodd y Cabinet ar y buddsoddiad sylweddol ar gyfer 2019/20 i 2021/22, a ddechreuodd ar 1 Ebrill 2019. Bydd y pecyn ariannu yn ychwanegu at fuddsoddiad o fwy na £28 miliwn i gynnal ffyrdd y Fwrdeistref Sirol ers i'r Cynllun Buddsoddi mewn Priffyrdd ddechrau yn 2011/12. Fe wnaeth nifer y diffygion a nodwyd ar ffyrdd lleol ostwng o fwy na 10,000 yn 2011/12, i lai na 5,000 yn 2017/18.

Ers i'r rhaglen gwerth £23.5 miliwn ddechrau ar 1 Ebrill, mae staff depo'r Cyngor wedi cwblhau cynlluniau arwynebu ffyrdd yn Stryd y Nant a Stryd Hermon yn Nhreorci.  Mae sawl cynllun arall wedi eu trefnu mis yma hefyd, gan gynnwys Stryd Regent a Stryd Rees yn Nhreorci a Stryd Francis yn Nhonyrefail.

Ym mis Ebrill, bydd staff y Cyngor yn cwblhau cynlluniau troedffyrdd ar Rodfa Cerdin ym Mhont-y-clun, Stryd Kenry yn Nhonypandy a Heol Tŷ Isaf yn y Gelli. Mis yma bydd y Cyngor yn dechrau prosiectau troedffyrdd newydd yn Nheras Nyth Brân yn y Porth, Lôn y Parc yn y Groesfaen a Heol Pen y Parc yn Llantrisant.

Mae'r Cyngor hefyd wedi penodi contractwyr Hanson ac ERH yn ddiweddar i ymgymryd â chynlluniau atgyweirio a chynnal a chadw mwy cymhleth.  Byddan nhw'n cael eu cyflawni ar y cyd â staff depo'r Cyngor. Bydd y cytundebau hyn yn sicrhau bod gan y Cyngor adnoddau ychwanegol o ddechrau Mai 2019, ac erbyn hynny bydd cyfanswm o tua 30 o brosiectau arwynebu a thrwsio yn mynd ymlaen.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sydd â chyfrifoldeb am y Priffyrdd: “Blwyddyn ddiwethaf cytunodd y Cabinet i fuddsoddi'n sylweddol eto gan ddilyn dull 'cyllideb ar garlam' y Cyngor i gynnal, cadw ac atgyweirio ffyrdd - â phecyn gwerth £23.5 miliwn ar draws y tair blynedd nesaf.

“Yn dilyn saith mlynedd o fuddsoddiad ers 2010/11 mae nifer y diffygion ar yr hewlydd wedi hanneru.  Mae hyn wedi gwella cyflwr y ffordd ar gyfer gyrrwyr a thrigolion ond hefyd wedi lleihau costau cynnal a chadw'r ffyrdd a gostwng nifer yr hawliadau yswiriant yn erbyn y Cyngor. Saith mlynedd yn ôl roedd angen cynnal a chadw 16.2% o ffyrdd A.  Erbyn y llynedd gostyngodd y canran yma lawr i 5.2%.

“Ar ôl 1 Ebrill, cafodd y rhaglen newydd ei chyflwyno, ac mae nifer o gynlluniau ffyrdd a llwybrau troed lleol bellach ar y gweill neu ar fin dechrau yn fuan iawn. Ym mis Mai 2019 bydd y rhain yn ymuno â chynlluniau dau gontractwr arall sydd newydd eu penodi er mwyn cynyddu ein hadnoddau ni.  Bydd tua 30 o gynlluniau ar y gweill ar yr un pryd er mwyn cynnal ffyrdd lleol."

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 11th Ebrill 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.