Tonyrefail Primary School - August 2018-17

Mae'r Cabinet wedi cytuno i ddatblygu nifer o brosiectau allweddol i gynyddu'r ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg. Mae'r cynlluniau yma'n cynnwys creu cyfleusterau newydd ar gyfer dwy ysgol bresennol yng Nghwm Rhondda Fawr a Chwm Rhondda Fach, a darpariaethau newydd ger Pentre'r Eglwys a de Cwm Cynon.

Mae'r cynigion yma'n ceisio darparu capasiti ychwanegol er mwyn darparu ar gyfer datblygiadau cartrefi'r dyfodol, a chefnogi twf yn nifer y siaradwyr Cymraeg yn y Fwrdeistref Sirol.

Yn eu cyfarfod ar 9 Ebrill, ystyriodd y Cabinet adroddiad gan Swyddogion sy'n nodi'r galw presennol am leoedd Cyfrwng Cymraeg ar lefel cynradd ac uwchradd . Cafodd nifer o gynigion eu cyflwyno ar gyfer cymunedau lle mae disgwyl i'r cyflenwad dyfu. Mae'r cynlluniau yma yn cynnwys:

  • Ymgymryd ag astudiaeth ddichonoldeb a chyflwyno achos busnes i Lywodraeth Cymru i naill ai adnewyddu'r cyfleusterau presennol yn Ysgol Gyfun Cwm Rhondda, neu adleoli i gyfleuster newydd sbon sy'n addas ar gyfer yr 21ain Ganrif - a chynnal astudiaeth ddichonoldeb i nodi safle addas i adeiladu ysgol newydd ar ei gyfer Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn-y-forwyn. Does dim modd syml i ddatblygu'r naill ysgol bresennol, ac mae cyfleusterau awyr agored cyfyngedig gan y ddau safle. Bydd y Cyngor yn gwneud cais am gyllid Ysgolion yr 21ain Ganrif ar gyfer y prosiectau hyn.
  • Ymrwymo i agor Ysgol Gynradd Cyfrwng Cymraeg newydd i wasanaethu safleoedd tai yn y dyfodol tua de Llanilltud Faerdref / Pentre'r Eglwys a gerllaw Ffordd Osgoi Pentre'r Eglwys. Os bydd tai'n cael eu datblygu fel sydd wedi'i gynnig ar hyn o bryd, bydd rhaid i'r Cyngor gynyddu nifer y lleoedd ysgol yn yr ardal yma, ac mae'n debygol y bydd angen ysgol newydd.. Gallai'r ysgol newydd yma fod yn un cyfrwng Cymraeg er mwyn diwallu'r galw posibl am addysg gynradd yn nalgylch Ysgol Garth Olwg.
  • Ymgymryd ag astudiaeth ddichonoldeb er mwyn archwilio'r cyfleoedd i gynyddu lleoedd cyfrwng Cymraeg yn ardal Cwm Cynon, tua'r de o Aberdâr - mewn ymateb i'r datblygiadau tai parhaus ac arfaethedig yn Aberpennar a datblygiadau arfaethedig yn y dyfodol ar gyfer Abercwmboi.

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg a Dysgu Gydol Oes: “Mae'r Cabinet wedi cytuno i symud ymlaen â nifer o gynigion i wella darpariaeth a capasiti addysg cyfrwng Cymraeg yn y Fwrdeistref Sirol ymhellach.

“Bydd prosiectau yn y dyfodol bellach yn cael eu harchwilio ymhellach, ac mae yn cynnwys cyfleusterau'r 21ain Ganrif yng Nghwm Rhondda, de Cwm Cynon a de-ddwyrain Taf-elái.

“Mae gan y Cyngor gyfrifoldeb i sicrhau bod cyflenwad digonol o leoedd ysgol ar gyfer y rhieni sy'n dewis addysgu eu plant drwy gyfrwng Saesneg neu gyfrwng Cymraeg. Yn 2016, cyhoeddodd y Cyngor ei Gynllun Statudol Addysg Gymraeg y Cyngor ar gyfer 2017-2020 ac mae'n cael ei ailystyried bob blwyddyn - ac mae'n nodi ein gweledigaeth a'n hamcanion, i gynyddu nifer y dysgwyr Cymraeg yn Rhondda Cynon Taf, wrth wella ansawdd y ddarpariaeth a chanlyniadau addysgol.

“Yn ystod y blynyddoedd diwethaf rydym wedi cyflwyno nifer o brosiectau i gynyddu capasiti Cyfrwng Cymraeg mewn sawl cymuned, gan gynnwys darpariaeth gynradd newydd â 240 o leoedd yn Ysgol Llanhari - tra bod cynlluniau adnewyddu ac ailfodelu sylweddol wedi ychwanegu 100 o leoedd yn Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn a 120 o leoedd Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail.

“Byddai nifer o brosiectau'r dyfodol a gafodd eu nodi yn yr adroddiad yng nghyfarfod dydd Mawrth yn ceisio cyllid Ysgolion yr 21ain Ganrif gan Lywodraeth Cymru, er mwyn darparu cyfleusterau o'r radd flaenaf ar gyfer ein pobl ifanc.

“Yn dilyn penderfyniad y Cabinet ddydd Mawrth, bydd astudiaethau dichonoldeb yn cael eu cynnal i archwilio sut y gellir gwella'r ddarpariaeth gynradd ac uwchradd cyfrwng Cymraeg yng Nghwm Rhondda Fawr a Chwm Rhondda Fach. Bydd swyddogion hefyd yn ystyried sut i ddiwallu'r galw rhagweledig y dyfodol am addysg cyfrwng Cymraeg yn ne Cwm Cynon a Pentre'r Eglwys / Llanilltud Faerdref - cyn adrodd yn ôl i'r Cabinet yn ddiweddarach. ”

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 9th Ebrill 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.