Foel Fach Inlet

Bydd y Cyngor yn ymgymryd â phum cynllun i atgyweirio ceuffosydd dros y misoedd nesaf er mwyn sicrhau eu bod nhw'n gyfan a lleihau'r perygl o lifogydd mewn cymunedau lleol. Mae'r cynllun cyntaf yn Nhreherbert wedi dechrau.

Mae lliniaru perygl llifogydd mewn cymunedau lleol yn flaenoriaeth i'r Cyngor. Mae'r Cyngor eisoes wedi cyhoeddi buddsoddiad o £550,000 ar gyfer cynlluniau Draenio Llifogydd a Rheoli Perygl Llifogydd. Cafodd y rhain eu nodi ym mis Mawrth 2019 a'u cynnwys fel rhan o Raglen Gyfalaf Priffyrdd 2019/20.

Bydd pum cynllun i atgyweirio ceuffosydd yn dechrau cyn bo hir:

  • I Geuffos Foel Fach ger yr A4061 Heol Rhigos, Treherbert. Fydd dim angen rheolaeth traffig ond efallai bydd y ffordd yn gulach.
  • I'r geuffos o dan y Rhodfa yng Nghwmpennar, Aberpennar. Bydd angen rheolaeth draffig ar Heol y Felin ond ddim ar y Rhodfa.
  • I'r geuffos ar hyd y Brif Ffordd (A4093) yn Hendreforgan. Fydd dim angen rheolaeth draffig, ond fydd dim modd defnyddio rhan o'r arhosfan fysiau tua'r dwyrain ar y Brif Ffordd. Serch hynny, bydd yr arhosfan fysiau'n dal i fod ar agor, ynghyd â'r llwybr sy'n mynd tuag at Frynhyfryd.
  • I Geuffos y Ffatri o dan y B4278 Heol Gilfach yn y Gilfach-goch. Fydd dim angen rheolaeth draffig ar y B4278, ond bydd angen cadw offer ar yr heol breifat i'r gogledd.
  • I Geuffos Stryd Robert o dan y B4273 Plas Windsor yn Ynys-y-bŵl. Bydd rheolaeth draffig yn cael ei chadarnhau maes o law.

Mae'r cynllun cyntaf wedi dechrau ar Geuffos Foel Fach yn Nhreherbert. Dechreuodd gwaith paratoadol yn yr wythnos yn dechrau Ebrill 8.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sydd â chyfrifoldeb am y Priffyrdd: “Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i liniaru'r perygl o lifogydd yn ein cymunedau. Mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn yr arian sydd wedi cael ei glustnodi ar gyfer cynlluniau lleol yn ystod 2019/20. Mae'r rhain yn cynnwys cynlluniau i atgyweirio ceunentydd - bydd cynlluniau yn Nhreherbert, Cwmpennar, Hendreforgan, y Gilfach-goch ac Ynys-y-bŵl yn dechrau'n fuan.

“Y llynedd cafodd cynlluniau lliniaru llifogydd eu cwblhau ar Heol y Parc, Cwm-parc, a Theras Bronallt, Abercwmboi. Mae gwaith yn mynd rhagddo ar Heol Aberhondda yn y Porth ac ar ystad dai Trem-y-Dyffryn yn Aberpennar, ar ôl dechrau yn gynnar yn 2019. Mae'r Cyngor hefyd wedi clustnodi £100,000 pellach ar gyfer gwaith atgyweirio yn dilyn y niwed a gafodd ei achosi gan Storm Callum y llynedd.

“Mae'r cyntaf o bum cynllun i atgyweirio ceuffosydd dros y misoedd nesaf wedi dechrau yn Nhreherbert yr wythnos yma. Bydd y cynlluniau yma'n amddiffyn ein cymunedau rhag llifogydd yn ystod cyfnodau o law trwm.”

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 17th Ebrill 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.