Llanharan-Bypass-WELSH

Mae'r Cyngor wedi derbyn tua 500 o ymatebion i'r arolwg ac mae preswylwyr wedi rhoi adborth ardderchog yn ystod ymgynghoriad Ffordd Osgoi Llanharan - gyda 95% o ymatebion ysgrifenedig yn cefnogi'r cynllun.

Ers dydd Gwener 29 Mawrth, mae preswylwyr wedi gallu gweld y cynlluniau ar gyfer y prif gynllun trafnidiaeth, a chael y cyfle i ddweud eu dweud mewn cyfarfodydd cyhoeddus neu ar wefan y Cyngor.

O ran y gwaith adeiladu, mae'r ffordd osgoi arfaethedig i'r de o Lanharan wedi'i rhannu'n dri phrosiect ar wahân. Cafodd rhan orllewinol y ffordd osgoi ei hadeiladu yn rhan o gynllun Datblygu Tai Llanilid ger cylchfan Dragon Studios. Bydd rhan ganol y ffordd yn cael ei hadeiladu gan y datblygwyr tai cyn i 801 o dai (allan o 1,840) gael eu hadeiladu.

Mae'r rhan ddwyreiniol yn cael ei datblygu ar hyn o bryd gan y Cyngor, a bydd yn cysylltu â'r rhan ganol ym mhen deheuol Ffordd Fenter, ac yn ymestyn i'r A473 i'r dwyrain o Lanharan, ger gorsaf betrol Llanharan. Amlinellwyd dau gynnig ar gyfer y pwynt hwn ar bob ochr i Orsaf Wasanaeth Llanharan. Bydd y ffordd arfaethedig yn lôn sengl, gyda llwybr cerdded/beicio cymunedol yn rhedeg ar ei hyd.

Roedd yr ymgynghoriad yn cynnwys dwy arddangosfa gyhoeddus yn Neuadd Les y Glowyr, Llanharan (Mawrth 29) a Chanolfan Gymunedol Bryncae (Ebrill 5) - gyda dros 450 o bobl yn cymryd rhan yn y ddau ddigwyddiad.

Fe wnaeth y cyhoedd gwblhau cyfanswm o 339 o ymatebion ysgrifenedig a 158 o arolygon ar-lein (hyd at ddydd Llun, Ebrill 8). Bydd y cynlluniau yn aros ar wefan y Cyngor fel bod modd i drigolion barhau i wneud hyn. Bydd swyddogion yn mynd ati i ddadansoddi'r 497 o ymatebion - ynghyd ag unrhyw sylwadau pellach.

Meddai'rCynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sydd â chyfrifoldeb am y Priffyrdd: “Mae ymgynghoriad Ffordd Osgoi Llanharan wedi cael ymateb ardderchog gan y cyhoedd - o ran nifer y bobl sydd wedi cymryd y cyfle i ddweud eu dweud, a'r adborth cadarnhaol iawn a gafwyd i gefnogi'r prosiect yma.

“Fe wnaethon ni dderbyn tua 500 o ymatebion gan y cyhoedd a daeth dros 450 o bobl i'r ddwy arddangosfa gyhoeddus - lle wnaethon nhw siarad â Swyddogion a gofyn cwestiynau am y prosiect. Bydd yr adborth rydyn ni'n ei dderbyn yn cael ei ddadansoddi, a'i ddefnyddio i siapio'r broses ddylunio barhaus.

“Bydd y cynllun yma yn helpu i symud traffig o Lanharan ac yn creu cyfleoedd teithio llesol newydd. Mae'r fantais o leddfu tagfeydd drwy Lanharan yn golygu bod traffig yn gallu llifo'n haws, sy'n hollbwysig i fysiau. Ar ôl i ni gyflwyno Ffordd Osgoi Pentre'r Eglwys, gwelodd gymunedau ar hyd yr hen A473 ostyngiad enfawr yn nifer y tagfeydd yn yr ardal. Roedd hyn wedi arwain at gynnydd sylweddol yn nifer y gwasanaethau bws yn y gymuned - oherwydd bod amseroedd teithio yn gyflymach ac yn fwy cyson.

“Yn ddiweddar, mae'r Cyngor hefyd wedi cynnal ymgynghoriad tebyg ar gyfer cynllun deuoli A4119 yn Coedely / Ynysmaerdy - ac mae'r Swyddogion yn parhau i ddatblygu'r ddau brosiect i'w cyflawni mewn blynyddoedd ariannol yn y dyfodol. Mae cynllun priffyrdd mawr arall, y Cross Valley Link yn Aberpennar, yn parhau i wneud cynnydd ar y safle wrth i ni geisio ei gyflawni yn hwyrach eleni.

“Mae cyllid ar gyfer Priffyrdd yn parhau i fod yn flaenoriaeth drwy #buddsoddiadRhCT, gan fod £25.9 miliwn yn Rhaglen Gyfalaf 2019/20 wedi dilyn y cyllid o £23.6 miliwn ar gyfer y gwasanaeth y llynedd - gan ein bod yn anelu at gynnal, gwella ac yn y pen draw diogelu Rhwydwaith trafnidiaeth Rhondda Cynon Taf trwy fuddsoddiad strategol.”

Ar hyn o bryd, mae'r prosiect yn cael ei ariannu ar y cyd gan y Cyngor drwy gynllun #buddsoddiadRhCT a Chronfa Trafnidiaeth Leol Llywodraeth Cymru.

Mae'r Cyngor hefyd wrthi'n datblygu achos busnes yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Mae arolygon ecolegol a thopograffig wedi cael eu cynnal ar y safle, ac mae arolygon traffig bellach wedi'u cwblhau.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 10th Ebrill 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.