Aberdare Regen

Bydd cysylltiad di-wifr cyhoeddus am ddim yn cael ei gyflwyno ar draws saith Canol Tref y Fwrdeistref Sirol yn ystod y misoedd nesaf.

Gan gyflawni ymrwymiad a wnaed gan y Cyngor yn 2017, bydd cysylltiad di-wifr cyhoeddus am ddim yn cael ei osod yng Nghanol Trefi fel cam rhagweithiol arall i gefnogi busnesau strydoedd mawr y Fwrdeistref Sirol. Bydd darpariaeth y cyfleusterau yma'n cael ei chyflwyno ochr yn ochr â'r gwaith i osod technoleg Teledu Cylch Cyfyng newydd yng nghanol y trefi.

Cadarnhaodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Andrew Morgan, y buddsoddiad yma mewn cyfarfod o'r Cyngor Llawn yn ystod mis Mawrth 2019 - a chafodd y penderfyniad dirprwyedig ei gyhoeddi gan y Cyngor ddydd Llun, 4 Ebrill.

Dywedodd Y Cynghorydd Bwrdeistref Sirol Mark Norris, Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau Corfforaethol, “Bydd darparu cysylltiad di-wifr am ddim yn rhoi hwb pwysig arall i'n Canol Trefi, a bydd yn darparu budd unigryw arall i annog trigolion ac ymwelwyr i siopa'n lleol.

“I ddechrau, bydd y ddarpariaeth ar gael yn Aberdâr ac yna bydd yn cael ei chyflwyno ar draws gweddill Canol Trefi'r Cyngor dros y flwyddyn galendr. Mae cysylltiad di-wifr am ddim yn fuddsoddiad cadarnhaol arall yn ein Canol Trefi, gyda'r nod o annog trigolion i wario'n lleol ac ymweld â'n trefi am gyfnodau hirach, gan fanteisio ar yr amrywiaeth eang o fusnesau sydd ar gael.

“Er bod potensial sylweddol i'r buddsoddiad yma mewn technoleg gynyddu nifer yr ymwelwyr â Chanol Trefi, mae hefyd yn ymwneud â chefnogi busnesau lleol, a masnachwyr annibynnol, i weithredu mewn modd mwy digidol.

“Rydyn ni'n clywed yn rheolaidd bod arferion siopa pawb yn newid ac mae hyn yn un o'r heriau mwyaf sy'n wynebu strydoedd mawr lleol ledled y DU. Bydd y modd i weithredu mewn ffordd fwy digidol yn cefnogi busnesau lleol i ymgysylltu ag ystod ehangach o gwsmeriaid, a chefnogi cynaliadwyedd busnesau lleol a'n Canol Trefi ar yr un pryd.

“Unwaith eto, mae'r buddsoddiad yma'n dangos ein hymrwymiad i wneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi ein busnesau Canol Trefi a strydoedd mawr lleol, er lles y gymuned ehangach.”

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 9th Ebrill 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.