Skip to main content

Rhaglen i Raddedigion a Phrentisiaethau bellach AR AGOR i ymgeiswyr

work1

Apprenticeship

Mae ystod ddiweddaraf Cyngor Rhondda Cynon Taf o brentisiaethau a swyddi graddedig bellach ar agor i ymgeiswyr.

Mae gan RCT hanes cryf o ddarparu cyfleoedd cyflogaeth trwy ystod o gynlluniau cyflogaeth. Mae bron â 60 prentis a dros 20 o raddedigion wedi cael eu cyflogi ers 2017.

Mae 33 cyfle arall ar gael yr wythnos yma i ymgeiswyr, gan gynnwys 24 prentisiaeth a 9 swydd raddedig.

Mae'r prentisiaethau cyfnod penodol (2 flynedd) â thâl yn cynnig y cyfle i sicrhau cymwysterau cydnabyddedig ym myd diwydiant a phrofiad galwedigaethol hanfodol mewn maes penodol.

Mae'r swyddi graddedig yn lleoliad gwaith cyfnod penodol (2 flynedd) lle cewch gyfleoedd i ddatblygu a meithrin sgiliau rheoli mewn sefydliad dynamig ac amrywiol, yn ogystal â chyflawni cymhwyster Rheoli Prosiectau Lefel 4.

Meddai'r Cynghorydd Maureen Webber, Dirprwy Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf: "A ninnau'n un o gyflogwyr mwyaf yr ardal leol, rydyn ni'n parhau i wireddu ein hymrwymiad i ddarparu o leiaf 150 o brentisiaethau a chyfleoedd cyflogaeth i raddedigion rhwng 2017 a 2021 drwy gynnig 33 o swyddi newydd ar gyfer 2019.

"Mae'r Cyngor yn darparu ystod eang o wasanaethau, ac mae ein cyfleoedd i brentisiaid a graddedigion yn adlewyrchu hyn gyda swyddi ar gael mewn meysydd o Gyfrifyddu, Peirianneg Sifil, a Marchnata i Bensiynau, Technegydd Theatr, a Gwasanaethau Maethu.

"Ers 2017, mae 57 prentis wedi manteisio ar y cyfleoedd hyfforddi a datblygu sy'n rhan annatod o'r cynllun. Wrth i gylch 2017 o brentisiaid a graddedigion gyrraedd diwedd eu cynllun a symud ymlaen at ddechrau eu gyrfaoedd llwyddiannus.

"Rydyn ni'n falch bod 100% o'n Prentisiaid a Graddedigion wedi cyflawni eu fframwaith cymhwyster llawn, a bod 92% ohonyn nhw wedi cael swydd ar ôl i'r cynllun ddod i ben, gyda dros 80% yn cael swydd yn y Cyngor wrth i'r lleill symud ymlaen at ddysgu pellach, a hynny rhwng 2012-2016.

"Mae ein rhaglen i raddedigion yn rhoi cyfle i ymgeiswyr llwyddiannus ddatblygu fel rheolwyr y dyfodol, wrth gyflawni cymwysterau cydnabyddedig ym myd diwydiant.  Ers 2017, mae'r Cyngor wedi cyflogi 22 o raddedigion trwy'r Rhaglen i Raddedigion, ac maen nhw i gyd yn gwneud cyfraniadau cadarnhaol at y Cyngor ac yn dod â syniadau newydd a ffyrdd arloesol o feddwl gyda nhw.

"Mae creu swyddi graddedig a phrentisiaethau hefyd yn mynd law yn llaw â'r cynlluniau gwaith rydyn ni'n eu cynnig i unigolion sy'n gadael gofal. Mae hyn yn cynnwys eu paratoi nhw ar gyfer y byd gwaith trwy gynllun GofaliWaith a chynnig lleoliadau gwaith dwy flynedd â thâl a chatalog helaeth o brofiad gwaith i helpu pobl ifainc i ddod o hyd i swydd lawn amser trwy gynllun Camu i'r Cyfeiriad Cywir."

Dyma'r 33 prentis/swydd raddedig sydd ar gael:

Naw swydd raddedig ym meysydd Cyfryngau Cymdeithasol/Marchnata, Cyfrifyddu, Ysgolion yr 21ain Ganrif, Peirianneg Sifil, Syrfëwr Adeiladu Peiriannydd Trydanol/Mecanyddol, Profiad Cwsmeriaid, Rheoli Prosiectau, Syrfëwr Arferion Cyffredinol, a Rheoli Cyflawniad.

Mae 24 o brentisiaethau ar gael yng Ngwasanaethau'r Cyngor gan gynnwys Cyfrifyddu, Gwasanaethau Maethu, Gwasanaethau Arlwyo, Rheoli Credyd, y Gyflogres a Thaliadau, Mynediad a Chynhwysiant, Peirianneg Sifil, Arolygu Adeiladau, a Theatrau.

Y dyddiad cau ar gyfer pob prentisiaeth/swydd raddedig yw 24 Mai 2019.

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais ar-lein, ewch i www.rctcbc.gov.uk/swyddi.

Wedi ei bostio ar 05/04/19