eggs

Wrth ystyried ailgylchu, mae ein trigolion yn mynd i h-ŵy-l yr Ŵyl. Mae hi bron â bod yn Basg arnon ni, a bydd h-ŵy-l a m-ŵy i bawb pan welwn y canlyniadau!

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn galw ar ei drigolion i ailgylchu cymaint ag sy'n bosibl o becynnau wyau Pasg i gacennau'r Pasg sydd heb eu bwyta!

Sut rydych chi'n mynd ati? Unwaith i chi fwyta'ch holl wyau'r Pasg chi, pwyllwch cyn taflu'r deunyddiau plastig, ffoil a chardfwrdd.

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cynnig casgliadau ailgylchu wrth ymyl y ffordd wythnosol, yn ogystal â chasgliadau gwastraff bwyd a chewynnau wythnosol.

Dywedodd y Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o’r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Diwylliant:  "Mae cefnogaeth ein trigolion wedi bod yn rhyfeddol hyd yma, a hoffwn i ddiolch i bawb sy'n byw yn ein Bwrdeistref Sirol am chwarae rhan.

"Yn ôl amcangyfrifon, mae tua 3 o bobl 4 preswylydd yn ailgylchu.  Amlygodd gwaith monitro diweddar fod 70% o'r alewydydd hynny a gafodd eu targedu yn gwneud gwaith g-wy-ch, gyda bron 50% o drigolion yn cymryd rhan yn y cynlluniau ailgylchu i gyd sydd ar gael, ac yn ailgylchu cymaint ag y gallan nhw! 

"Mae'r Dewis yn GLIR i bawb y Pasg yma, sut bynnag rydych chi'n mynd ati i ailyglchu, mae eisiau i bawb chwarae rhan. “Rydyn ni, fel Cyngor, wedi ymrwymo i wneud ein gorau glas i ailgylchu cymaint sg sy'n bosibl. Byddwn ni'n parhau i fuddsoddi ar gyfer y dyfodol er mwyn sicrhau bod y cynlluniau a cherbydau o safon uchel a chyfleusterau sy'n hawdd eu defnyddio i gyd ar gael er mwyn cynnal gwasanaeth ailgylchu dibynadwy. 

“Bob dydd, mae ein timoedd Gofal y Strydoedd yn teithio ar hyd a lled y Fwrdeistref Sirol er mwyn sicrhau bod yr ardal yn lân, yn las ac yn ddiogel ar gyfer trigolion, gweithwyr ac ymwelwyr.

Mae angen i bawb ailgylchu a chefnogi dyfodol gwyrdd fel bod modd i'r Cyngor fodloni targed ailgylchu Llywodraeth Cymru o 70% erbyn 2024/25 ac osgoi dirwyon mawr. Y Pasg yma, felly, mynnwch gael blas ar y siocled - ac ailgylchu'r holl ddeunyddiau pecynnu.

Fydd DIM NEWID i gasgliadau ailgylchu wrth ymyl y ffordd a chasgliadau gwastraff dros wyliau'r Pasg. Cofiwch roi'r biniau/bagiau wrth eich man casglu arferol ar eich diwrnod casglu arferol. Cofiwch barcio mewn ffordd synhwyrol, fel bod modd i'r cerbydau ailgylchu gael mynediad i'ch stryd yn ystod yr amser prysur yma.

Cofiwch fod y Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned ar agor dros ŵyl y banc, yn barod i dderbyn eich holl sbwriel ychwanegol y Pasg – yr oriau agor yw 8 y bore tan 7.30 (oriau agor yr haf).

Bydd yr holl gyfleusterau hyn yn darparu ar gyfer pob un o'r holl anghenion ailgylchu. Mae rhestr lawn o'r eitemau a dderbynnir i'w chael ar http://www.rctcbc.gov.uk/CanolfannauAilgylchu

Mae staff ar gael ym mhob un o'r canolfannau. Bydd y cynorthwywyr yn hapus i gynghori trigolion ar faterion ailgylchu, a'u helpu, neu eu cyfeirio i gael gwared ar eu deunyddiau cartref.

Ydych chi'n siwr am yr hyn mae modd i chi'i ailgylchu, a'r hyn nad oes modd ei ailgylchu?  Defnyddwch y cyfleuster chwilio ar-lein – www.rctcbc.gov.uk/ChwilioAilgylchu

Hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am ailgylchu? Croeso i chi fynd i www.rhondda-cynon-taf.gov.uk/ailgylchu

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 11th Ebrill 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.