GCA

 Bydd 'Dinasyddion Da' Rhondda Cynon Taf yn derbyn gwobrau yn ystod seremoni wobrwyo a fydd yn cael ei chynnal mis nesaf. 

Bydd Seremoni Wobrwyo Dinasyddion Da Maer Rhondda Cynon Taf yn cael ei chynnal yn Adeiladau'r Cyngor, Pontypridd, er mwyn dathlu llwyddiannau'r enillwyr. 

Bydd y gwobrau yn cydnabod ac anrhydeddu unigolion a/neu grwpiau sydd, o bosibl, heb gael y clod maen nhw'n ei haeddu am eu hymdrechion i wella'u cymdeithas a/neu'r trigolion sy wedi cyfrannu a chyflawni'n arbennig yn eu maes, er enghraifft, chwaraeon neu ddiwylliant. 

Cafodd y cyhoedd gyfle i enwebu unigolion ar gyfer Gwobrau Dinasyddion Da'r Maer. Yna, yn rhan o'r broses dewis cafodd rhestr fer ei llunio. Eleni, roedd nifer mawr o enwebiadau ar gyfer y gwobrau a chawson nhw i gyd eu hystyried gan y Maer. 

Meddai'r Cynghorydd Steve Powderhill, Maer Rhondda Cynon Taf: "Rydw i wedi bod yn ddiolchgar iawn i gael y cyfle i gyflwyno'r gwobrau yma i'r bobl eithriadol sy'n gwneud pethau gwych ar gyfer ein Bwrdeistref Sirol. Roedd nifer o enwebiadau teilwng iawn gan y cyhoedd, a oedd wedi gwneud y dasg o lunio rhestr fer yn un anodd iawn. 

"Mae gyda ni gynifer o bobl hyfryd yn y Fwrdeistref Sirol yma sy'n gwneud llawer iawn o bethau da ar ran eu cymunedau. Hoffwn i ddiolch i bob un ohonyn nhw. Byddaf i'n ysgrifennu at bob person a gafodd ei enwebu ond sydd heb ennill gwobr i ddweud diolch am yr holl waith caled y maen nhw'n ei wneud yn eu cymunedau." 

Eleni, bydd saith categori i Wobrau Dinasyddion Da'r Maer:

Gwobr Cydnabyddiaeth Arbennig – Valerie Davies ac Amelia Gay

Mae Valerie ac Amelia wedi rhedeg Clwb Bechgyn a Merched Trefforest ers dros 50 o flynyddoedd. Maen nhw wedi darparu lle i bobl ifainc Trefforest, ac ymhellach, gymdeithasu, gwneud gweithgareddau ac achlysuron cymunedol. Maen nhw wedi gwneud hyn yn wirfoddol am gyfnod hir o amser. 

Gwasanaethau i'r Gymuned – SCCH Allan Blackburn

Mae Allan wedi sefydlu clwb bocsio llwyddiannus a phoblogaidd i ferched a bechgyn yn Nhonyrefail, gan roi rhywbeth i bobl ifainc ei wneud a lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae Allan hefyd wedi gwneud cyfraniad sylweddol at yr ysgol gynradd leol, gan chwarae rhan Siôn Corn. 

Rhoi Cymorth i Eraill – Gwasanaeth Nyrsio Marie Curie Cwm Taf

Mae Gwasanaeth Nyrsio Marie Curie Cwm Taf yn gofalu am gleifion gofal lliniarol yn y gymuned yn Rhondda Cynon Taf. Mae'r gwasanaeth yn rhoi cymorth a chefnogaeth i unrhyw un ag afiechyd terfynol sydd â misoedd i fyw. Mae'n rhoi cymorth emosiynol ac ymarferol i gleifion a theuluoedd, gan roi dewis i bobl aros yn eu cartrefi gyda'u teulu tuag at ddiwedd eu bywydau. 

Cyflawniad Artistig – Daniel Davies ac Ella Thomas

Cyn-ddisgybl Ysgol Gynradd Coedpenmaen sydd bellach yn mynd i Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen, mae Daniel yn ganwr hunanddysgedig o Bontypridd. Cyn ennill Junior Voice y DU, roedd e dim ond wedi perfformio mewn sioeau ysgol. 

Dechreuodd Ella Thomas gipio rhannau blaenllaw yn Ysgol Gynradd Cwmlai ym maes celfyddydau perfformio a chyrhaeddodd hi rownd derfynol Cerddor Iau'r Flwyddyn Côr Meibion Treorci. Aeth Ella ymlaen i ennill cystadleuaeth Voice of the Valley. Cafodd lwyddiant arall trwy gyrraedd rownd frwydr The Voice Kids, a hi oedd enillydd cyntaf Gwobr Cydnabyddiaeth Arbennig y Siryf. 

Cyflawniad ym Myd Chwaraeon – Sporting Marvels

Mae elusen Sporting Marvels a'i thîm bach o arweinwyr yn darparu rhaglenni arwain mewn ysgolion, gweithgareddau ar ôl yr ysgol, a chynnal achlysuron chwaraeon ledled Cwm Rhondda er mwyn i bobl ifainc ymgysylltu, dysgu sgiliau a magu hyder. Mae nifer o'r bobl ifainc mae'r elusen yn gweithio gyda nhw yn ddifreintiedig, ac mae Sporting Marvels yn gweithio i gefnogi pob person ifanc i gyflawni ei botensial. 

Cyflawniad Personol – Wynford Williams

Wynford Williams yw hyfforddwr uchaf Ewrop, Ffederasiwn Rhyngwladol Tang Soo Do, ac mae wedi cael ei anrhydeddu gyda gradd 8fed Dan brin. Mae'r dyrchafiad yn golygu bod Meistr Wynford Williams bellach yn un o bum Meistr Gradd 8fed Dan y Ffederasiwn yn y byd. Fe yw'r hyfforddwr Tang Soo Do â'r safle uchaf yng Nghymru a dechreuodd ddysgu Tang Soo Do 41 o flynyddoedd yn ôl. 

Gwasanaethau i Elusennau – Wayne Griffiths

Cafodd Wayne ei ddewis i dderbyn gwobr am ei waith codi arian ar gyfer Cronfa 'Rhian Griffiths Forget Me Not', a gafodd ei sefydlu er cof am ei ferch a fu farw o ganser. Mae wedi codi dros £400,000 ar gyfer Felindre. 

Bydd Seremoni Wobrwyo Gwobrau Dinasyddion Da Maer Rhondda Cynon Taf yn cael ei chynnal ddydd Mercher, 8 Mai, yn Adeiladau'r Cyngor, Pontypridd.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 8th Mai 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.