Tonyrefail new school

Bydd disgyblion yn Nhonyrefail yn elwa o ragor o gyfleusterau gwych pan fyddan nhw'n dychwelyd i'r ysgol ar ôl y Pasg - mae elfen uwchradd Ysgol Gymuned Tonyrefail bellach wedi'i chwblhau a'i dodrefnu.

Mae'r lluniau yma'n dangos yr amgylchedd dysgu 21ain Ganrif sy'n barod ar gyfer disgyblion o oedran uwchradd yn yr ysgol 3-19 newydd a agorodd ynghyd ag ysgol gynradd newydd sbon ym mis Medi 2018. Roedden nhw'n rhan o fuddsoddiad ehangach gwerth £85 miliwn mewn addysg ar draws Cwm Rhondda a Thonyrefail.

Ers hynny, mae gwaith wedi parhau ar elfen ysgol uwchradd y cynllun. Mae hyn yn cynnwys adeiladu adeilad newydd sbon o'r radd flaenaf, sydd wedi'i gysylltu â'r adeilad Gradd II, sydd wedi'i ailwampio'n helaeth, gan lwybrau cerdded gwydr. Mae hen adeilad Fictoraidd yr ysgol uwchradd wedi cael ei drawsnewid yn gydymdeimladol yn gyfleuster addysg sy'n addas ar gyfer y 21ain Ganrif sydd â thechnoleg newydd sbon, tra bod nodweddion traddodiadol yr adeilad wedi'u cadw.

Cafodd yr allweddi eu rhoi i'r Cyngor ar ddiwedd mis Mawrth 2019 ar ôl i'r gwaith adeiladu gael ei gwblhau. Ers hynny, mae'r gwaith dodrefnu wedi'i gwblhau'n sylweddol. Bydd y gwaith terfynol yn digwydd dros wyliau'r Pasg. Bydd staff a disgyblion yn cael eu croesawu yn ôl i'w hysgol newydd ar ôl gwyliau'r Pasg. Bydd y disgyblion yn dychwelyd ddydd Mercher, 1 Mai, i fwynhau'r cyfleusterau rhagorol.

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg a Dysgu Gydol Oes: "Rydw i wrth fy modd bod elfen uwchradd Ysgol Gymuned Tonyrefail bellach wedi cael ei chwblhau. Rydyn ni'n parhau i weld budd y buddsoddiad o £85 miliwn mewn addysg ar draws Cwm Rhondda a Thonyrefail. Mae hyn wedi'i gyllido ar y cyd drwy #buddsoddiadRhCT a Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru.

"Mae'r ysgol yn fendigedig ar ôl iddi gael ei hailwampio. Mae'r cynllun yn cyfuno cyfleusterau modern o'r radd flaenaf a nodweddion Fictoraidd pwysig yr adeilad, sydd wedi chwarae rhan amlwg ym mywyd y gymuned ers amser maith. Mae ail adeilad newydd sbon ar gyfer yr ysgol hefyd wedi cael ei adeiladu, gan greu amgylchedd dysgu modern, ysgogol i'n pobl ifainc.

“Mae'r Cyngor yn benderfynol o barhau i fuddsoddi yn ein pobl ifainc, gan ein bod yn ceisio dod â'r cyfleusterau addysg gorau posibl i gynifer o gymunedau â phosibl. Mae'r buddsoddiad yng Nghwm Rhondda a Thonyrefail wedi'i gwblhau ochr yn ochr ag ysgol gynradd gwerth £7.2 miliwn sydd wedi trawsnewid addysg yng Nghwmaman.

“Mae cwblhau'r prosiect yma yn Nhonyrefail yn cynrychioli dechrau pennod newydd ar gyfer addysg yn y pentref. Rydw i'n edrych ymlaen at weld staff a disgyblion yn ymgartrefu yn eu hamgylchedd newydd gwych, a fydd yn rhoi'r cyfleoedd gorau i'n pobl ifainc gael y gorau o'u haddysg.”

O dymor yr haf sydd i ddod, bydd contractwr y Cyngor yn canolbwyntio ar gam nesaf y cynllun ehangach - dymchwel adeilad yr ysgol bresennol a rhoi maes parcio newydd yn ei le, gan gynnwys mannau gollwng/dal bws newydd. Bydd y broses yma'n digwydd dros y 12 mis nesaf.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 15th Ebrill 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.