Mountain Ash - Guto square

Mae'r Cyngor wedi derbyn caniatâd cynllunio llawn i ailddatblygu Sgwâr Rhos (a gaiff ei alw'n Sgwâr Guto gan drigolion lleol) yng nghanol tref Aberpennar, yn rhan o gynllun adfywio.

Bydd y datblygiad diweddaraf yn cyfrannu at gynyddu nifer y lleoedd parcio, a gwella cyfleusterau cyhoeddus a golwg weledol yr ardal – trwy gael gwared â rhan o dir diffaith sy’n ddolur i’r llygad.

Ar 4 Ebrill, cymeradwyodd Pwyllgor Cynllunio a Datblygu gais y Cyngor. Bydd y cynigion yn cynyddu nifer y lleoedd parcio arhosiad byr i 30 o'r 23 sydd ym Maes Parcio Gogledd Henry Street ar hyn o bryd – yn ogystal â gwella'r bloc toiledau a sgwâr cyhoeddus, gan gynnig pafin bloc addurnol, man bach â blodau ar hyd Stryd Rhydychen a chwe mainc i'r cyhoedd. 

Mae'r cynlluniau yma yn cynnwys defnyddio darn o dir diffaith i ogledd Sgwâr Rhos. Dydy'r tir, sydd yn eiddo i berchennog preifat, ddim wedi cael ei ddefnyddio ers sawl blwyddyn. Bydd y Cyngor bellach yn symud ymlaen at gam nesaf ei broses brynu orfodol.

Yn rhan o’r cynlluniau, byddai wyneb newydd yn cael ei osod ar y tir yma, yn ogystal ag ar y mynediad presennol i gerddwyr rhwng y maes parcio presennol a Stryd Rhydychen er mwyn creu 15 o leoedd parcio newydd. Byddai wyneb newydd yn cael ei osod ar Faes Parcio Gogledd Henry Street hefyd, a byddai'n cael ei ailgynllunio i ddarparu 15 o leoedd parcio a 5 stand i feiciau. Byddai llwybrau troed o amgylch y safle yn cael eu gwella.

Cafodd adroddiad swyddog ei argymell ar gyfer ei gymeradwyo gan Aelodau mewn adroddiad yng nghyfarfod y pwyllgor ddydd Iau. Tynnodd yr adroddiad sylw at y ffaith nad oedd unrhyw un wedi mynegi diddordeb mewn datblygu'r darn o dir. Byddai'r cynllun ehangach yn helpu i leddfu problemau o ran parcio ar y stryd yng nghanol y dref, yn ogystal â gwella bywiogrwydd a phrofiad ymwelwyr yr ardal adwerthu.

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac aelod lleol dros yr ward: "Rydw i wrth fy modd bod y Pwyllgor wedi cymeradwyo cais cynllunio'r Cyngor mewn perthynas â Sgwâr Rhos. Bydd y cais yn darparu nifer o leoedd parcio ychwanegol, golygfa stryd sy'n fwy bywiog a chyfleusterau cyhoeddus gwella, a hynny wrth ddefnyddio darn o dir diffaith.

"Mae gwella canol trefi yn rhan bwysig o Gynllun Corfforaethol y Cyngor, ac mae nifer o fentrau sy wrthi'n cael eu cynnal yn Rhondda Cynon Taf.  Mae hyn yn cynnwys Grant Cynnal Canol Trefi sydd bellach yn helpu busnesau i wella blaenau eu heiddo mewn chwe thref ar ôl ehangu’r cynllun grant, gyda 100 o brosiectau wedi'u cymeradwyo hyd yn hyn. Bydd gwasanaeth di-wifr yn cael ei roi ar waith yng nghanol ein trefi dros y flwyddyn nesaf. 

"Yn ystod mis Tachwedd 2018, cynhaliodd y Cyngor arddangosfa gyhoeddus ar gyfer cynlluniau gwella cyffrous yng nghanol tref Aberpennar. Yn ogystal â phrosiect Sgwâr Rhos, roedd y cynnig ehangach yn cynnwys datblygu Canolfan Gofal Sylfaenol newydd, ac ailddatblygu 1-4 Adeiladau Rhydychen – a chafodd y cynlluniau yma gryn groeso.

"Yn dilyn penderfyniad y Pwyllgor Cynllunio a Datblygu ddydd Iau i gymeradwyo caniatâd cynllunio ar gyfer prosiect Sgwâr Rhos, rydw i'n edrych ymlaen at weld cynnydd pellach o ran y cynllun pwysig yma yn y dyfodol agos."

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 10th Ebrill 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.