School Uniform presentation - GDPR approved-web

Mae tair ysgol fuddugol wedi casglu pwysau sy'n cyfateb i 761 o siwmperi ysgol i ennill gwobrau gwych yn Her Ail-wisgo'r Wisg eleni.

Enillodd Ysgol Gynradd y Seintiau Gabriel a Raphael Eglwys Gatholig Rhufain brif wobr cystadleuaeth Ail-wisgo'r Wisg Cyngor Rhondda Cynon Taf i ysgolion. Casglodd yr ysgol 78,390 gram o wisgoedd ysgol sy'n cyfateb i 172 o siwmperi ysgol!

Daeth Ysgol Gynradd Tref Aberdâr yr Eglwys yng Nghymru yn ail, a daeth Ysgol Gynradd Pen-y-waun yn drydydd.

Yr her, a gafodd ei gosod ym mis Medi, oedd gofyn i ysgolion gasglu cymaint o wisgoedd ysgol â phosibl a dod â nhw i'r ysgol i'w hailgylchu neu'u hailddefnyddio. Yna, cafodd yr holl wisgoedd ysgol eu casglu a'u cyfrif yn unol â nifer y disgyblion yn yr ysgol, er mwyn dod o hyd i'r enillydd.

Cymerodd cyfanswm o 29 o ysgolion ran yn yr her lle cafodd dros 1,750,535 gram o wisgoedd ysgol eu casglu. Mae hyn yn cyfateb i 3859 o siwmperi, sef 194 o lwythi o ddillad yn y peiriant golchi.

Enillodd y tair ysgol fuddugol wobrau arian ar gyfer eu hymdrechion. Derbyniodd Ysgol Gynradd y Seintiau Gabriel a Raphael Eglwys Gatholig Rhufain £300, derbyniodd Ysgol Gynradd Tref Aberdâr yr Eglwys yng Nghymru £100 a derbyniodd Ysgol Gynradd Pen-y-waun £50.

Derbyniodd y tair ysgol eu gwobrau mewn achlysur arbennig, a wnaeth eu galluogi nhw i weld faint o wastraff a gafodd ei gasglu gan bob un o'r 29 o ysgolion. Roedd y gwisgoedd ysgol wedi'u trefnu mewn pentyrrau o lwythi golchi, sy'n dangos pa mor bwysig yw ailgylchu hyd yn oed un peth.

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd a Hamdden, a Gwasanaethau Treftadaeth:

"Llongyfarchiadau i ddisgyblion y 29 o ysgolion ledled Rhondda Cynon Taf a gymerodd ran yn y gystadleuaeth.

"Casglon nhw nifer heb ei debyg o'r blaen, sy wedi arwain at ailddefnyddio neu ailgylchu dros 1750 cilogram o wastraff ac osgoi ei anfon i'r safle tirlenwi.

"Mae'r disgyblion wedi dangos brwdfrydedd mawr dros ailgylchu ac yn deall pam mae mor bwysig. Rydyn ni'n bwriadu cynnal cystadleuaeth debyg dros wyliau'r Pasg ac fe ofynnon ni i bob ysgol gymryd rhan trwy ailgylchu deunydd pacio eu hwyau Pasg.

"Dylai ailgylchu fod yn rhan annatod o'n bywydau bellach. Wrth i ni redeg allan o le i'n gwastraff, rhaid i ni wneud popeth posibl i sicrhau ein bod yn lleihau faint rydyn ni'n ei daflu, ac ailddefnyddio ac ailgylchu cymaint ag y gallwn ni. Mae'r Cyngor yn cefnogi gwasanaethau amrywiol i helpu trigolion i feddwl yn wyrdd ac ailgylchu, gan gynnwys gwasanaeth ailgylchu sych, bwyd, cewynnau a gwastraff gwyrdd bob wythnos wrth ymyl y pafin. Mae'r Dewis yn GLIR - Rhaid i bawb ailgylchu a dangos ein bod ni'n frogarwyr tra mad. Gyda'n gilydd, mae modd i ni wneud gwahaniaeth, fel mae'r disgyblion ysgol wedi dangos."

Am ragor o wybodaeth am ailgylchu yn Rhondda Cynon Taf, ewch i www.rctcbc.gov.uk/ailgylchu.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 11th Ebrill 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.