road safety

Roedd gwên ar wynebau pobl ifainc o bob rhan o Rhondda Cynon Taf wrth iddyn nhw brofi eu bod nhw'n arbenigwyr ym maes Rheolau'r Ffordd Fawr trwy ragori yn ystod cwis diogelwch ar y ffyrdd blynyddol y Cyngor.

Mae Carfan Diogelwch y Ffyrdd y Cyngor yn cynnal yr achlysur gydag ysgolion cynradd o bob rhan o'r Fwrdeistref Sirol bob blwyddyn. Mae'r ysgolion yn cymryd rhan mewn achlysur hwyl, cyfeillgar ac addysgiadol sy'n sicrhau bod ein pobl ifainc yn gwybod sut i aros yn ddiogel fel cerddwyr, beicwyr a theithwyr. Caiff yr achlysur ei gynnal ar y cyd â phartneriaid y Cyngor o Heddlu De Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

Roedd cyfanswm o 30 ysgol gynradd wedi cymryd rhan yn rownd gynderfynol y cwis a chafodd y chwe ysgol â'r sgôr uchaf eu gwahodd i rownd derfynol y gystadleuaeth a gafodd ei chynnal yn Siambr y Maer ym Mhrif Adeiladau'r Cyngor, Pontypridd, ddydd Gwener, 5 Ebrill.

Yr ysgolion a gyrhaeddodd y rownd derfynol yn 2019 oedd Ysgol Gynradd Bodringallt, Ysgol Gynradd Dolau, Ysgol Gynradd Caradog, Ysgol Gynradd y Parc, Ysgol Gynradd Cymuned Pen-yr-englyn ac Ysgol Iau Tonpentre.

Cliciwch yma i weld lluniau o’r disgyblion yn cymryd rhan yng Nghwis Diogelwch y Ffyrdd 2019

Cafodd disgyblion Ysgol Gynradd Dolau eu coroni'n bencampwyr yn y rownd derfynol, gydag Ysgol Iau Tonpentre ac Ysgol Gynradd Caradog yn cipio'r ail wobr. Bydd yr ysgol fuddugol nawr yn cynrychioli Rhondda Cynon Taf yn Rownd Derfynol Diogelwch ar y Ffyrdd Heddlu De Cymru, lle bydd y plant yn cystadlu yn erbyn disgyblion o siroedd cyfagos am gyfle i ennill Tarian Heddlu De Cymru.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sydd â chyfrifoldeb am y Priffyrdd: "Llongyfarchiadau i bob person ifanc a gymerodd ran yn y cwis diogelwch ar y ffyrdd ac roedd eu hymdrechion yn y gystadleuaeth hwyl yma'n destun balchder i'w hysgolion. Llongyfarchiadau arbennig i'r ysgol fuddugol, Ysgol Gynradd Dolau.

"Mae'r achlysur cyfeillgar yma'n ffordd arbennig o sicrhau bod ein pobl ifainc yn gwybod sut i aros yn ddiogel fel cerddwyr, beicwyr a theithwyr mewn car. Dyma un o nifer o achlysuron sy'n cael eu cynnal gan ein Carfan Diogelwch y Ffyrdd trwy gydol y flwyddyn sy'n helpu preswylwyr i aros yn ddiogel ar ein ffyrdd - gan gynnwys Wythnos Diogelwch ar y Ffyrdd sy'n cael ei chefnogi gan y Cyngor bob mis Tachwedd ac sy'n cael ei chydnabod yn genedlaethol.

"Roedd yn wych gweld cynifer o'n hysgolion yn ymgysylltu â'r cwis diogelwch ar y ffyrdd eto eleni, ac mae angen dweud diolch wrth holl staff a disgyblion y chwe ysgol a ddaeth i'r rownd derfynol yn Siambr y Maer, ddydd Gwener."

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 8th Ebrill 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.