Pride Cymru Group (1)

Mae Cyngor RhCT a Chynghorau eraill ledled De Cymru yn dod at ei gilydd i hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chefnogi'r gymuned LHDTC+ yn achlysur Pride Cymru 2019.

Daw 'Cynghorau Balch' â’r rhan fwyaf o gynghorau yn Ne Cymru at ei gilydd mewn ffordd weladwy ac unedig, i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb i gymunedau LHDTC+.

Eleni, bydd Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerdydd, Casnewydd, Caerffili, Torfaen, Blaenau Gwent a Phen-y-bont ar Ogwr yn cymryd rhan yn weithredol yn achlysur 2019.

Bydd Cynghorau Balch yn cymryd rhan yng Ngorymdaith Pride Cymru drwy ganol dinas Caerdydd ddydd Sadwrn 25 Awst. Bydd staff, Cynghreiriaid, Cynghorwyr a grwpiau cymunedol cysylltiedig o’r gymuned LHDT+ yn gorymdeithio gyda'i gilydd i ddangos ymrwymiad a chefnogaeth pob cyngor i'r gymuned LHDT+ yng Nghymru a ledled y byd.

Hefyd, bydd stondin Cynghorau Balch yn rhan o Benwythnos Mawr Pride Cymru ar 24 a 25 Awst. Bydd modd i ymwelwyr drafod sut mae modd i gynghorau wella'r gwasanaethau maen nhw'n eu darparu, gwella mynediad a chynhwysiant, ac atal trigolion a gweithwyr LHDT+ rhag cael eu camwahaniaethu. Yn ogystal â hyn, bydd modd cyfeirio ymwelwyr at wasanaethau y mae'r cynghorau a'u partneriaid yn eu darparu.

Dywedodd y Cynghorydd Maureen Webber, Dirprwy Arweinydd Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sydd â chyfrifoldeb dros Gydraddoldeb: "Gyda diolch i'r holl Gynghorau sy'n gweithio ar y cyd, mae modd i ni roi sicrwydd i'n cymunedau a'n gweithwyr LHDT+ ein bod ni wedi ymrwymo i gyfleoedd cyfartal a chynhwysiant.

"Mae Cynghorau Balch yn dangos yn glir bod cynghorau De Cymru wedi ymrwymo'n gadarn i hyrwyddo parch ac amrywiaeth yn ein cymunedau, a bod gwasanaethau cyhoeddus Cymru yn gweithio er lles pawb, waeth beth fo'u hil, rhywioldeb, hunaniaeth rhyw, oedran, anabledd neu grefydd.

"Y llynedd oedd blwyddyn lansio 'Cynghorau Balch' a oedd yn llwyddiant ysgubol. Gorymdeithiodd llawer o gydweithwyr ac aelodau etholedig o bob Cyngor ynghyd â'u ffrindiau a'u teuluoedd, gyda’i gilydd i ddathlu'r gymuned LHDTC + ac i hyrwyddo cydraddoldeb.

“Eleni, rydyn ni'n rhagweld bydd mwy o gydweithwyr nag erioed o’r blaen yn mynd. Eleni, mae wedi bod 50 blynedd ers Terfysgoedd Stonewall a oedd yn gatalydd ar gyfer hawliau ac actifiaeth LHDTC+. Felly, rydyn ni’n disgwyl bydd yr awyrgylch yn drydanol!

"Rwy'n annog pawb mae modd iddyn nhw fynd i achlysur Pride Cymru i wneud hynny. Mae'r holl gynghorau yn edrych ymlaen at siarad a rhannu gwybodaeth a phrofiadau â phawb fydd yno."

Bydd Pride Cymru yn cael ei gynnal ar 23, 24 a 25 Awst 2019. Am ragor o wybodaeth a thocynnau ewch i: www.pridecymru.com

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 8th Awst 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.