roundabout

Bydd y Cyngor yn gwneud gwaith dros nos drwy gydol mis Awst i wella diogelwch ar gylchfan A4119 Ynysmaerdy (Ysbyty Brenhinol Morgannwg) fel rhan o waith paratoi ar gyfer cynllun i greu ffordd ddeuol yn y dyfodol.

Bydd gwaith ar y gylchfan yn dechrau ddydd Llun 12 Awst, gyda'r gwaith yn cael ei gynnal rhwng 8pm a 6am i osgoi tarfu ar deithwyr. Bydd yr heol yn parhau ar agor, gyda dim ond un lôn yn cau ar hyd y gylchfan.

Bydd y cynllun yma'n gwella rhwystrau diogelwch ar hyd braich ddeheuol y gylchfan ac yn cynnwys gosod sgrin gwrth-lewyrch. Bydd llinellau newydd hefyd yn cael eu gosod ar y gylchfan. Diben y gwaith yw arafu traffig ar y gylchfan brysur yma i'w gwneud hi'n haws i bobl deithio i mewn ac allan o Ynysmaerdy a'r ysbyty.

Mae'r gwaith o baentio llinellau gwyn wedi cael ei drefnu ar gyfer 12 Awst - ond mae modd i hynny newid i ddiwrnod arall yr wythnos honno, yn ddibynol ar y tywydd. Bydd gwaith i'r rhwystrau ar ochr y ffordd yn cael eu cynnal rhwng 19 a 23 Awst, gyda noson ychwanegol o waith dros nos yn cael ei drefnu ar gyfer yr wythnos yn dechrau ar 26 Awst. Bydd y cynllun yn cael ei gwblhau ym mis Awst 2019.

Mae'r cynllun wedi cael ei ariannu gan Gronfa Trafnidiaeth Leol Llywodraeth Cymru. Centre Great yw'r contractiwr mae'r Cyngor wedi'i gyflogi i wireddu'r cynllun.

Mae'r prosiect yn rhan o waith paratoi ar gyfer cynllun i ddeuoli'r A4119, a fydd yn creu ffordd ddeuol newydd ar ran 1.3km o hyd o'r heol brysur rhwng Coed-elái ac Ynysmaerdy, yn y gobaith o wella llif traffig yn ystod adegau prysur. Ym mis Gorffennaf 2019, cytunodd y Cabinet i barhau gydag elfennau allweddol o'r cynllun, sy'n cynnwys mynedfa newydd arfaethedig i bencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd: " Dyma waith sy'n paratoi ar gyfer cynllun deuoli'r A4119 a fydd, unwaith y bydd ar waith, o fudd economaidd aruthrol i Borth Cwm Rhondda. Bydd y gwaith i'r A4119 sydd ar y gweill ger Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn gwella'r rhwystrau diogelwch ac yn gosod llinellau newydd ar y gylchfan, er mwyn cadw gyrwyr yn fwy diogel.

"Mae'r Cyngor wedi derbyn cyllid ar gyfer y gwaith ar y gylchfan wrth Lywodraeth Cymru wrth i ni barhau i ganfod cyllid allanol lle bo modd i gefnogi ein buddsoddiad sylweddol yn ein priffyrdd drwy #BuddsoddiadRhCT. Mae cyfanswm o £25.9 miliwn yn cael ei fuddsoddi yn ein cynlluniau Priffyrdd a Thrafnidiaeth eleni - sy'n dilyn £23.6 miliwn i'r gwasanaeth yn 2018/19.

"Mae disgwyl i'r cynllun arfaethedig amharu cyn lleied â phosib ar deithwyr a thrigolion lleol, gyda'r gwaith yn cael ei gynnal yn ystod y nos. Bydd y Cyngor yn gweithio'n agos gyda'r contractwyr i sicrhau bod y cynllun yn cael ei gwblhau ar amser."

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 8th Awst 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.