legacy initiative 1

Mae gwelliannau sylweddol i'r pafiliwn bowls ym Mharc Coffa Ynysangharad wedi'u cwblhau gan gontractwr y Cyngor ar gyfer datblygiad Llys Cadwyn, a hynny'n rhan o fenter etifeddiaeth gymunedol.

Caiff Llys Cadwyn, y prif ddatblygiad defnydd cymysg ar hen safle Dyffryn Taf, ei ddarparu gan Willmott Dixon. Mae’r safle yng nghanol tref Pontypridd yn parhau i gael ei drawsnewid wrth i ni godi tri adeilad nodedig ac, yn ddiweddar, dechreuodd y gwaith o godi pont droed newydd sy'n cysylltu Llys Cadwyn â Pharc Ynysangharad er mwyn creu cyswllt pwysig i gerddwyr.

Fel rhan o'i strategaeth gwerth cymdeithasol, nod Willmott Dixon yw rhoi rhywbeth yn ôl i'r cymunedau y mae wedi gweithio ynddyn nhw - a chyflwynwyd rhestr fer o brosiectau lleol iddo eu hystyried yn dilyn ymgynghoriad â'r Cyngor. Cytunwyd ar welliannau allanol i'r pafiliwn bowls ym Mharc Coffa Ynysangharad, gan weithio'n agos gydag aelodau o'r grŵp cymunedol lleol, 'Cyfeillion y Parc'.

Dechreuodd gwirfoddolwyr o Willmott Dixon a'i gadwyn gyflenwi, ynghyd ag aelodau o'r gymuned leol, ar y gwaith gwella ddiwedd mis Mehefin 2019.

Roedd y gwaith ar y tu blaen yn cynnwys glanhau cwteri, atgyweirio brics coll, paentio a golchi gyda chwistrell, a thrwsio ffenestri. Cafodd cwteri hefyd eu glanhau a'u hatgyweirio yn y cefn, a chafodd y ffenestri eu trwsio. Yn ogystal â hynny, cafodd meinciau parc, gatiau a biniau hefyd eu hail-addurno mewn ardaloedd gwyrdd cyfagos.

Mae'r prosiect yn cynrychioli buddsoddiad amcangyfrifedig o £21,500, sy'n cynnwys deunyddiau sy wedi'u rhoi gwerth dros £3,100. Mae'r cyfanswm hefyd yn cynnwys 431 o oriau mae staff Willmott Dixon wedi'u rhoi, ynghyd â 146 o oriau mae staff y gadwyn gyflenwi wedi'u rhoi.

Mae Llys Cadwyn wedi elwa o gyllid o £10 miliwn gan Lywodraeth Cymru, gan gynnwys cyfraniad o £7 miliwn gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

Bydd y prosiect yn dod â channoedd o swyddi i Bontypridd, ac yn dod â'r safle strategol yn ôl yn fyw. Bydd y cwmni sy'n gyfrifol am Fetro De Cymru, Trafnidiaeth Cymru, wedi'i leoli yn Rhif 1 Llys Cadwyn (ger Maes Parcio Gas Road). Bydd Llys Cadwyn Rhif 2 (canol) yn cynnwys gofod swyddfa Gradd A ac uned bwyd/diod, tra bydd Llys Cadwyn Rhif 3 (sydd agosaf at Stryd y Bont) yn cynnwys Llyfrgell yr 21ain Ganrif, pwynt cyswllt cwsmeriaid y Cyngor a chanolfan hamdden/ffitrwydd o'r radd flaenaf. 

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth: “Bydd y gwelliannau hyn yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i’r nifer fawr o bobl sy’n mwynhau defnyddio’r pafiliwn bowls ym Mharc Coffa Ynysangharad - ac rwy’n ddiolchgar iawn i Willmott Dixon am wneud y prosiect yma'n bosibl.

“Bydd Llys Cadwyn yn creu etifeddiaeth barhaol bwysig i dref Pontypridd, ac roedd hi'n braf gweld Willmott Dixon yn achub ar y cyfle i gyflawni cynllun arall yn lleol. Cwblhawyd y gwaith gan garfan o wirfoddolwyr, gyda deunyddiau a roddwyd am ddim - a diolch yn fawr iawn i bawb a gymerodd ran. ”

Meddai Neal Stephens, Rheolwr Gyfarwyddwr Willmott Dixon yng Nghymru a Gorllewin Lloegr: “Roedd y garfan yn Llys Cadwyn yn falch iawn o allu cwblhau’r gwelliannau i’r pafiliwn bowls ym Mharc Coffa Rhyfel Ynysangharad. Rydyn ni yn Willmott Dixon yn credu bod gyda ni bwrpas y tu hwnt i elw, ac mae buddsoddiad cymunedol wedi bod yn rhan o'n diwylliant ers sefydlu ein busnes ym 1852.

“Rydyn ni’n gobeithio y bydd y gwelliannau yma'n helpu i ddiogelu'r cyfleusterau ar gyfer y gymuned leol am flynyddoedd lawer i ddod.”

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 7th Awst 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.