Megan 2

Mae disgyblion TGAU ar hyd a lled Rhondda Cynon Taf yn dathlu'u canlyniadau TGAU yr wythnos yma. 

Ymhlith y rhai sy wedi estyn eu llongyfarchiadau i bob un o'r bobl ifainc ar eu llwyddiant yw Aelod o'r Cabinet ar faterion Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant Cyngor Rhondda Cynon Taf, y Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o'r Cabinet ar faterion Plant a Phobl Ifainc, y Cynghorydd Christina Leyshon a Chyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant y Cyngor, Gaynor Davies. 

Treuliodd y tair y bore yn ymweld â chynifer o ysgolion uwchradd ledled y Fwrdeistref Sirol â phosibl, gan siarad â staff a llongyfarch disgyblion ar eu llwyddiannau unigol. 

Dathliadau TGAU

Meddai'rCynghorydd Joy Rosser, Aelod o'r Cabinet ar faterion Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant: "Mae heddiw yn ddiwrnod mawr i ddisgyblion ledled Rhondda Cynon Taf sydd wedi gweithio mor galed i gyflawni eu graddau. Hoffwn i longyfarch pob un ohonyn nhw ar eu llwyddiant a dymuno pob lwc iddyn nhw ar gyfer y llwybr maen nhw am ei ddewis yn y dyfodol. 

"Mae hefyd yn bwysig talu teyrnged i'r rôl hollbwysig y mae teuluoedd, athrawon a staff ysgolion yn ei chwarae wrth gefnogi ac annog pob disgybl i gyrraedd ei lawn botensial." 

Dywedodd yCynghorydd Christina Leyshon, Aelod o'r Cabinet ar faterion Plant a Phobl Ifainc: "Roedd nifer o blant nerfus yn cyrraedd i gasglu eu canlyniadau TGAU y bore yma, ond roeddwn i wrth fy modd i weld llawer o wynebau hapus yn gadael wrth afael yn eu papurau. 

"Mae hi bob amser yn wych siarad â'r bobl ifainc yma ar ddiwrnod hynod arbennig yn eu bywydau. Mae pawb sydd â rhan yn ein system addysg yn Rhondda Cynon Taf wedi ymrwymo i ddarparu'r cyfleoedd gorau posibl i ddisgyblion mewn amgylcheddau gwych. Mae'r rhain yn eu helpu i ffynnu a datblygu fel unigolion cyflawn. 

"Mae rhaid i'r bobl ifainc yma dreulio amser yn ystyried eu hopsiynau ar gyfer y dyfodol fydd, yn y pendraw, yn llywio eu bywydau. 

"Dymuniadau gorau i'n disgyblion wrth iddyn nhw symud ymlaen at gam nesaf eu bywydau, boed hynny addysg bellach neu'r byd gwaith. Rydyn ni'n falch o bob un ohonoch chi."

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 22nd Awst 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.