taff vale

Mae datblygiad Llys Cadwyn ym Mhontypridd yn rhoi cyfleoedd newydd i bobl leol yn y diwydiant adeiladu - ac mae Shermayne Young ac Ashleigh Lloyd yn enghreifftiau o'r rhai sy wedi cael cyfle i fod ar lwybr yn ôl i gyflogaeth.

Mae contractwr y Cyngor, Willmott Dixon, yn cyflawni'r datblygiad defnydd cymysg mawr ar hen safle Dyffryn Taf - ac mae'r tri adeilad yn esblygu'n barhaus. Mae Llys Cadwyn wedi elwa o gyllid gwerth £10 miliwn gan Lywodraeth Cymru, gan gynnwys cyfraniad gwerth £7 miliwn gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

Yn ogystal â chyflawni gwaith ar y safle, mae Willmott Dixon yn ymgysylltu â'r gymuned leol trwy nifer o weithgareddau cynhwysiant. Mae hyn wedi cynnwys gweithio gyda dros 1,800 o ddisgyblion mewn 13 ysgol drwy chwe gweithgaredd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg. Maen nhw hefyd wedi darparu dros 1,400 wythnos o hyfforddiant - i brentisiaid, gweithwyr dan hyfforddiant, ymgeiswyr profiad gwaith, pobl sydd wedi bod yn ddi-waith am gyfnod hir a'r sawl sy'n newydd i'r diwydiant.

Mae Llys Cadwyn hefyd wedi cyflwyno cyfleoedd gwaith amser llawn ymhlith gweithlu'r prosiect. Ar hyn o bryd, mae hyn yn cynnwys 160 o bobl ar y safle bob dydd.

Mae Shermayne Young, o Aberdâr, wedi'i chyflogi fel Porthwraig. Roedd ei bywyd wedi newid yn gyflym yn dilyn genedigaeth ei merch a chwalfa ei phriodas, a oedd yn golygu bod dim modd iddi ddychwelyd i'r gwaith. Cyfarfu Willmott Dixon â Shermayne mewn achlysur 'Women in Construction' cyn iddi ymuno â Llys Cadwyn.

Meddai: “Rwy’n mwynhau fy amser yn Llys Cadwyn - mae’r garfan yn wych ac rwy’n dysgu sgiliau newydd. Rwy’n gobeithio ymgymryd â rhywfaint o hyfforddiant pellach yn fuan - cwrs arwyddwr; dylai hynny rhoi mynediad i gyfleoedd pellach i mi. ”

Mae Ashleigh Lloyd, o Ferthyr Tudful, yn cyfaddef ei fod wedi ymgysylltu â'r dorf anghywir ar ôl dioddef cyfres o drasiedïau yn y teulu. Rhoddodd Llys Cadwyn gyfle iddo gael dechrau o'r newydd, ac mae wedi'i gyflogi fel Gweithredwr Cyffredinol.

Meddai: “Mae wedi bod yn wych ar y prosiect hyd yn hyn. Rwy'n dysgu pethau bob dydd - yn wir, mae pob diwrnod yn wahanol. Mae wedi bod yn dda cael y cyfle yma ac rwy'n ddiolchgar o'i gael. ”

Meddai'r Cynghorydd Robert Bevan, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Menter, Datblygu, a Thai: “Mae’n gyfnod cyffrous iawn ar gyfer datblygiad Llys Cadwyn ym Mhontypridd, gyda gweithgarwch prysur ar y safle a’r tri adeilad yn parhau i esblygu o flaen ein llygaid bob dydd.

“Serch hynny, mae’r prosiect yn fwy na dim ond yr adeilad ar y safle, gyda’r contractwr Willmott Dixon yn estyn allan i lawer o rannau o’r gymuned trwy weithio gydag ysgolion lleol a rhoi bron i 1,500 wythnos o hyfforddiant hyd yma. Yn ddiweddar, cwblhaodd y contractwr fenter etifeddiaeth i wella’r pafiliwn bowlio ym Mharc Coffa Ynysangharad, a fydd yn cael ei fwynhau am flynyddoedd lawer.

“Mae'n wych clywed gan Shermayne ac Ashleigh, sy'n mwynhau gweithio yn natblygiad Llys Cadwyn. Mae prosiect y Cyngor wedi rhoi cyfle pwysig iddyn nhw fynd yn ôl i weithio amser llawn a datblygu eu gyrfaoedd.”

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 16th Awst 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.