Cllr Powderhill -  Mayor-2

Llynedd, llwyddodd Maer Rhondda Cynon Taf, y Cynghorydd Steve Powderhill, godi dros £41,000 i Apêl Elusen y Maer. Cafodd yr arian ei rannu rhwng nifer o elusennau, gan gynnwys Giving to Pink, The Rhian Griffiths Forget Me Not Fund ar gyfer Velindre, ac eraill. 

Yn ystod ei gyfnod fel Maer, roedd y Cynghorydd Powderhill yn awyddus i gwrdd â chynifer o bobl y Sir â phosibl, gan weithio i godi proffil nifer o elusennau a grwpiau codi arian ar hyd a lled Rhondda Cynon Taf.

Bu'n flwyddyn brysur o godi arian i'r Cynghorydd Powderhill, a drefnodd nifer o achlysuron amrywiol, gan gynnwys Diwrnod Golff Elusennol, Nosweithiau Cwis, Her y Tri Chopa a llawer yn rhagor i godi cymaint o arian ag y medrai ar gyfer Apêl Elusen y Maer. 

Bydd nifer o elusennau lleol yn elwa o Apêl Elusen y Maer a bydd yr arian yn eu galluogi i barhau gyda'r gwaith gwerthfawr maen nhw'n ei wneud i wella bywydau pobl Rhondda Cynon Taf. 

Meddai'r Cynghorydd Steve Powderhill: "Rwy'n hynod falch fy mod, yn ystod y flwyddyn ddiwethaf fel Maer y sir, wedi llwyddo i godi dros £41,000 i elusennau lleol sy'n gwneud cymaint dros bobl Rhondda Cynon Taf. 

"Wrth gwrs, fyddai hynny ddim yn bosibl heb haelioni ac ymroddiad trigolion Rhondda Cynon Taf, ac mae'r llwyddiant yma'n dyst i'w caredigrwydd. Dyma swm mawr o arian, a fydd yn cael ei rannu rhwng elusennau lleol sy'n gweithio ar ran pobl ein sir. 

"Rydw i wedi bod yn lwcus iawn i gwrdd â chynifer o wirfoddolwyr sy'n gweithio'n hynod galed ar ran sefydliadau gwych. Hebddyn nhw, fyddai'r elusennau ddim yn gallu ymgymryd â'u gwaith pwysig. 

"Dydw i ddim yn gallu diolch digon i bobl Rhondda Cynon Taf am roi cymaint i Apêl Elusen y Maer, ac rwy'n gallu rhoi fy ngair bydd yr arian yma'n newid bywydau cynifer o drigolion y sir.

"Rydw i wedi bod yn angerddol iawn am y gymuned cefais fy magu ynddi, lle rwy'n gweithio a byw hyd heddiw, ac rwy'n falch iawn fy mod wedi cael y cyfle, yn ystod fy nghyfnod fel Maer, i gefnogi pobl ar hyd a lled Rhondda Cynon Taf."

Mae rôl y Maer yn un bellgyrhaeddol, a dim ond rhan o'r gwaith yw codi arian i elusennau. Mae'r Maer newydd, y Cynghorydd Linda DeVet, yn parhau i godi arian ar gyfer Apêl Elusen y Maer. Mae hi wedi dewis cefnogi Canolfan Therapi i Blant Bobath, Cyfeillion Anifeiliaid Cymru a Chanolfan Iechyd Meddwl a Lles New Horizons.  

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn codi arian ar gyfer Apêl Elusen y Maer, ffoniwch Swyddfa'r Maer ar 01443 424105 neu anfonwch e-bost maer@rctcbc.gov.uk

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 16th Awst 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.