YGG Abercynon - Pre condition - Flat Roof-4

Tra bo staff a disgyblion wrthi'n mwynhau eu gwyliau haf, mae'r Cyngor wrthi'n gweithio ar wella ysgolion ar hyd a lled y Fwrdeistref Sirol. Mae'r gwelliannau'n rhan o fuddsoddiad parhaus y Cyngor mewn Addysg, gwerth miliynau o bunnoedd.

Mae gwaith gwella gwerth £6.886 miliwn, gan gynnwys £1.5 miliwn drwy adnoddau ychwanegol, wedi dechrau mewn lleoliadau addysg ledled RhCT. Caiff y rhan helaeth o'r gwaith ei chwblhau yn y chwe wythnos o wyliau sydd cyn dechrau'r tymor academaidd newydd ym mis Medi.

Mae'r cyllid yn rhan o raglen ehangach #BuddsoddiadRhCT yr Awdurdod Lleol sydd werth £373.6 miliwn. Mae gwaith y Cyngor i wella ansawdd ei ysgolion yn rhan allweddol o raglen foderneiddio ysgolion y Cyngor a rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Unwaith bydd y prosiectau hyn wedi'u cwblhau, bydd y Cyngor wedi buddsoddi dros £33 miliwn mewn gwelliannau ers 2015/16, ac mae hyn yn ychwanegol i'r £200 miliwn a rhagor o welliannau ar y cyd gyda Llywodraeth Cymru drwy raglen Ysgolion a Cholegau'r 21ain Ganrif. Dyma'r buddsoddiad mwyaf mewn Addysg dros Gymru.

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o'r Cabinet ar faterion Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant: "Mae angen rhaglen barhaus o waith yn ein hysgolion er mwyn sicrhau bod ein plant yn gallu manteisio ar cyfleusterau addysg gorau posib ar draws eiddo ysgolion y Cyngor.

"Mae'r buddsoddiad cyfalaf yma'n galluogi'r Cyngor i weithredu ei raglen foderneiddio hirdymor. Dyma raglen sy'n cefnogi un o flaenoriaethau Cynllun Corfforaethol y Cyngor, sef 'adeiladu economi gref'.

"Mae parhad Rhaglen Gyfalaf tair blynedd y Cyngor wedi bod yn rhan allweddol o raglen foderneiddio ysgolion y Cyngor. Heb os, mae hyn wedi cyfrannu at godi safonau - rhywbeth sydd o fudd i'r holl ddisgyblion a staff.

"Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i ddarparu cyfleusterau addysg sy'n cynnig y cyfleoedd gorau i'n pobl ifanc. Mae hyn yn amlwg o'n rhaglen foderneiddio Ysgolion yr 21ain Ganrif sy'n cael ei roi ar waith ar draws y Fwrdeistref Sirol."

Mae'r gwelliannau, sy'n cynnwys 60 prosiect, yn cynnwys ailfodelu ac adnewyddu ceginau, ailosod ffenestri a drysau, gwaith cynnal a chadw hanfodol, ailwifro trydanol, uwchraddio larymau tân, adnewyddu toiledau, gwaith cydymffurfio â'r Ddeddf Cydraddoldeb, ailosod boeleri ac adnewyddu'r to.

Mae'r buddsoddiadau mwyaf yn cynnwys ailfodelu bloc disgyblion iau yn Ysgol Gynradd y Gelli (£250,000) ac ailfodelu bloc y babanod yn Ysgol Gynradd Llanharan (£250,000).

Bydd to newydd yn cael ei roi ar neuadd Ysgol Gynradd Gymraeg Llantrisant (£200,000), a bydd ffreutur Ysgol Gynradd y Cymmer yn cael ei ddymchwel ac ail gam maes parcio a pharth gollwng yn cael eu datblygu (£200,000).

Bydd to newydd i floc babanod Ysgol Gynradd Cwmdâr (£120,000) a gwaith sylweddol i do Ysgol Gyfun Bryncelynnog (£200,000).

Bydd cyfleusterau cegin a bwyta Ysgol Gymunedol y Porth ac Ysgol Nantgwyn yn cael eu hailfodelu, am bris o £100,000 yr un. Bydd Ysgol Gynradd Llanharan, Ysgol Gynradd Alaw, Ysgol Gynradd Pont-y-clun ac Ysgol Gyfun Llanhari yn cael gwerth £150,000 o ffenestri a drysau newydd.

Bydd gwerth £100,000 o uwchraddiadau larymau tân yn Ysgol Gynradd Cwmbach, Ysgol Gynradd Mihangel Sant Eglwys Gatholig Rhufain, Ysgol Gynradd y Seintiau Gabriel a Raphael Eglwys Gatholig Rhufain, Ysgol Gynradd Gymraeg Llantrisant ac Ysgol Gyfun Llanhari.

Bydd gwerth £350,000 o waith adnewyddu ar doiledau Ysgol Gynradd Cwm Clydach, Ysgol Gynradd y Seintiau Gabriel a Raphael Eglwys Gatholig Rhufain, Ysgol Gynradd Bodringallt, Ysgol Gynradd Llwydcoed, Ysgol Gynradd Capcoch, Ysgol Gynradd Trealaw ac Ysgol Gyfun Aberpennar.

Bydd £250,000 yn cael ei wario ar ailosod boeleri Ysgol Gynradd Dolau, Ysgol Gynradd Meisgyn ac Ysgol Gyfun Aberpennar.

Bydd y newyddion diweddaraf ynglŷn â'r rhaglen gwella ysgolion yn ymddangos ar dudalen Facebook a Twitter y Cyngor drwy gydol yr Haf.

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 6th Awst 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.