hirwaun primary

Mae Pwyllgor Cynllunio a Datblygu'r Cyngor wedi rhoi caniatâd cynllunio i adeiladu ysgol gynradd newydd sbon, gwerth £10.4 miliwn, yn Hirwaun. Y bwriad yw ei chwblhau yn 2022.

Ddydd Iau, 15 Awst, fe roddodd Aelodau'r Pwyllgor ganiatâd llawn i'r datblygiad ar Stryd Glanant. Mae'r datblygiad yn rhan o fuddsoddiad £23.9 miliwn mewn cyfleusterau Ysgolion yr 21ain Ganrif ar hyd Cwm Cynon Uchaf.  Bydd yr ysgol yn dod yn lle adeiladau presennol Ysgol Gynradd Hirwaun.

Cafodd y cais ei argymell ar gyfer cael ei gymeradwyo mewn adroddiad gan Swyddog i'r Pwyllgor. Nododd yr adroddiad byddai'r ysgol fodern, newydd o fudd sylweddol i ddisgyblion, a bydd y dyluniad cyfoes yn edrych yn ddeniadol yn yr ardal. Bydd potensial i gyfleusterau cymunedol yr adeilad fod o fudd mawr i'r pentref.

Bydd y datblygiad yn cynnwys ysgol i blant rhwng 3 a 11 oed, dwy ardal aml-ddefnydd ar gyfer chwaraeon (MUGAs), cyfleuster Dechrau'n Deg i'r blynyddoedd cynnar, maes parcio, ardal gynefin ecolegol, cae chwaraeon o laswellt a lleoedd i ddisgyblion tu allan. Bydd blociau addysgu presennol yr ysgol yn cael eu dymchwel fesul cam, a bydd disgyblion yn symud i ystafelloedd dosbarth dros dro am gyfnod byr.

Bydd y datblygiad yn golygu bydd rhagor o lefydd i ddisgyblion yn Ysgol Gynradd Hirwaun. Bydd niferoedd disgyblion yn gallu codi o 265 i 450 (60 disgybl cyn-ysgol a 390 disgybl cynradd).

Bydd dyluniad yr ysgol yn golygu bydd yr adeilad yn un carbon isel a chynaliadwy, ac yn sicrhau dyfarniad 'rhagorol' yn ôl asesiad BREEAM.

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg a Dysgu Gydol Oes: "Mae'r Cyngor bellach wedi sicrhau caniatâd cynllunio ar gyfer ysgol gynradd newydd gwerth £10.4 miliwn yn Hirwaun. Dyma garreg filltir bwysig wrth gyflawni'r buddsoddiad yma. Daw wedi cadarnhad diweddar fod y Cyngor wedi llwyddo i sicrhau cyfraniad o 65% tuag at y datblygiad oddi wrth Lywodraeth Cymru, wedi i ni gyflwyno achos busnes llwyddiannus.

"Cafodd buddsoddiadau diwethaf Ysgolion yr 21ain Ganrif eu cyflawni ym mlwyddyn academaidd 2018/19. Yn ystod y cyfnod hwnnw, adeiladwyd cyfleusterau ysgol newydd yn Nhonyrefail, Y Porth, Tonypandy a Chwmaman, gan ddarparu disgyblion gyda'r cyfleusterau addysgu diweddaraf ac amgylchedd sy'n eu hysbrydoli.

"Mae ein pobl ifanc yn haeddu'r cyfleoedd gorau wrth dderbyn eu haddysg, ac mae'r cynlluniau ar gyfer Hirwaun yn rhan o fuddsoddiad £23.9 miliwn newydd yng Nghwm Cynon Uchaf erbyn 2022. Mae'n cynnwys buddsoddiad sylweddol yn Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr yng Nghwmdâr, ac Ysgol Gyfun Rhydywaun ym Mhen-y-waun.

"Gan fod caniatâd cynllunio bellach wedi'i roi, rydw i'n edrych ymlaen at weld camau nesaf y cynllun cyffrous yma'n datblygu dros y misoedd sydd i ddod."
Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 16th Awst 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.