RCT-Invest-Consultation-WEB-WELSH

Caiff trigolion eu gwahodd i fynd i 4 achlysur ‘galw heibio’ cyhoeddus yr Awst yma fel rhan o Sgwrs Haf y Cyngor. Bydd yn gyfle i ddod o hyd i fwy am fuddsoddiad parhaus a chynlluniau yn y dyfodol ar draws amrywiaeth o wasanaethau.

Daw Sgwrs yr Haf nôl ym mis Awst 2019 gan fod y Cyngor yn parhau i ymgysylltu â thrigolion lleol er mwyn trafod ei wariant. O feysydd buddsoddi fel Hamdden, caeau 3G a Mannau Chwarae, Ysgolion yr 21ain Ganrif, Priffyrdd a Hybiau Cymunedol – rydyn ni eisiau clywed gennych chi.

Mae'n gyfle delfrydol i'r Cyngor ddeall barn trigolion, gyda Swyddogion wrth law i ateb cwestiynau drwy drafodaethau wyneb yn wyneb. Mae modd ichi ‘alw heibio’ ac ymweld â Charfan Ymgynghori'r Cyngor yn y lleoedd canlynol:

  • Parc Coffa Ynysangharad, Pontypridd - Dydd Mercher 14 Awst (10am-2pm).
  • Canol y Dref Aberpennar - Dydd Gwener 16 Awst (10am-2pm).
  • Canolfan Hamdden Sobell, Aberdâr - Dydd Mercher 21 Awst (4pm-8pm).
  • Maes Parcio Morrisons, Y Porth - Dydd Gwener 23 Awst (10am-2pm).

Ym mhob achlysur, mae modd i drigolion lenwi arolwg i ddweud wrth y Cyngor am y gwelliannau maen nhw wedi'u gweld yn eu cymuned, a'r hyn hoffen nhw ei weld yn y dyfodol. Mae modd i drigolion, sy’n methu dod i un o'r pedwar achlysur, lenwi arolwg byr. Mae hyn ar gael ar wefan y Cyngor.

Bydd carfan Gofal Cwsmeriaid y Cyngor hefyd wrth law i drafod y gwasanaethau ar-lein cynyddol sydd ar gael i drigolion.

Meddai’r Cynghorydd Maureen Webber, Dirprwy arweinydd, Aelod o'r Cabinet ar faterion Busnes y Cyngor: "Mae Sgwrs yr Haf yn gyfle delfrydol i drigolion roi gwybod i'r Cyngor beth yw eu barn am ei fuddsoddiad parhaus, a'r cynlluniau sydd ganddo ar gyfer y dyfodol. Mae’r hyn mae trigolion yn ei ddweud wrthyn ni’n bwysig iawn i lywio'r broses o wneud penderfyniadau yn y dyfodol.

"Mae Sgwrs yr Haf yn ffordd wych i'r Cyngor wrando ar drigolion yn ogystal â'r Ymgynghoriad blynyddol ar y Gyllideb. Bydd hyn yn digwydd bob gaeaf er mwyn helpu i lywio cyllideb y Cyngor bob mis Mawrth. Y llynedd, cawson ni ein hadborth mwyaf erioed i'r Ymgynghoriad ar y Gyllideb, gyda 4,000 o ymatebion drwy achlysuron ymgysylltu, arolwg ac efelychydd y gyllideb.

"Byddwn i’n annog trigolion i ‘alw heibio’ i un o achlysuron Ymgynghori’r Haf neu lenwi arolwg ar-lein fel bod modd iddyn nhw ddweud eu dweud ar fuddsoddiad sylweddol y Cyngor ar draws nifer o wasanaethau."

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 8th Awst 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.