refill 2

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi ymuno â mudiad clodwiw sy'n ei gwneud hi'n hawdd i bobl ail-lenwi poteli dŵr mewn sawl lleoliad ledled y DU am ddim.

Mae Ail-lenwi RhCT yn helpu'r sefydliad dielw City to Sea i gyflwyno Gorsafoedd Ail-lenwi ar draws canol trefi yn Rhondda Cynon Taf, a hynny drwy annog busnesau lleol i gofrestru a darparu dŵr am ddim.

Mae llu o fusnesau wedi cofrestru, ac mae'r Cyngor yn falch o gyhoeddi bod 43 o Orsafoedd Ail-lenwi ledled Rhondda Cynon Taf, sy'n cynnwys caffis, tafarnau, bwytai a busnesau eraill.

Mae'r Gorsafoedd Ail-lenwi wedi'u lleoli ym mhob un o saith canol tref y Fwrdeistref Sirol - felly mae modd i siopwyr sychedig ac ymwelwyr alw heibio ac ail-lenwi poteli y gellir eu hailddefnyddio.

Mae canol trefi Rhondda Cynon Taf yn ymfalchïo mewn siopau unigryw, o siopau teisennau blasus a bwytai clodwiw i siopau ffasiwn a chigyddion teuluol - hyn oll ar ben y siopau mawr y mae pawb yn gyfarwydd â nhw.

Mae'r Cyngor nawr yn annog rhagor o fusnesau i ymuno â chwyldro Refill UK, sy'n newid y ffordd y mae pobl yn yfed dŵr. I gofrestru, mae angen i fusnesau lawrlwytho'r ap 'Refill' am ddim a rhoi sticer yn eu ffenestr i ddangos i bobl sy'n mynd heibio bod croeso iddyn nhw lenwi eu poteli am ddim, fel arall, mae modd i fusnesau gysylltu â'r Cyngor drwy e-bostio Ailgylchu@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Lansiodd City to Sea, sefydliad dielw dan arweiniad yr entrepreneur Natalie Fee, y Cynllun Ail-lenwi gwobrwyedig yn 2015. Mae e bellach ar waith ledled y wlad gyda chefnogaeth lawn Llywodraeth Cymru a chwmnïau dŵr Dŵr Cymru a Hafren Dyfrdwy. Bydd y cynllun yn golygu bod llawer yn rhagor o ddŵr yfed o ansawdd uchel ar gael i bawb. Dyw hi erioed wedi bod yn haws i chi gyfnewid potel blastig un defnydd am flas am ddim o fynyddoedd mawreddog Cymru.

Dywedodd y Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth: Mae'r newyddion y gallwch nawr ail-lenwi wrth fynd yng nghanol ein trefi yn wych ac yn rheswm arall i ymweld â Rhondda Cynon Taf. Mae'n gwneud synnwyr busnes da hefyd, gan fod cwsmeriaid yn hoff o weld busnesau sy'n darparu cyfle i ail-lenwi poteli dŵr am ddim, ac yn fwy tebygol o ddychwelyd atyn nhw i brynu yn y dyfodol.

“Rydyn ni'n falch o allu cyflawni'r cynllun hwn a bydd Ail-lenwi RhCT yn helpu i adeiladu ar lwyddiant y gwaith ledled y DU. Bellach mae rhwydwaith o dros 13,000 o Orsafoedd Ail-lenwi.”

Meddai Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd (Llywodraeth Cymru):

"Bydd mwy o Orsafoedd Ail-lenwi dŵr yn ein pentrefi, ein trefi a'n dinasoedd yn helpu i leihau nifer y plastigau un defnydd rydyn ni'n eu defnyddio. Dyma gam arall tuag at fy uchelgais o sicrhau mai Cymru yw yn 'Cenedl Ail-lenwi' gyntaf y Byd."

Am ragor o wybodaeth am Ail-lenwi RhCT a sut y gallwch chi gymryd rhan, ewch i www.rctcbc.gov.uk/Ail-lenwiRhCT. Ewch i wefan 'Refill' yn www.refill.org.uk i lawrlwytho'r ap am ddim a chael rhagor o wybodaeth am y 
Wedi ei bostio ar Dydd Iau 22nd Awst 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.