Skip to main content

Gwaith arllwys concrid yn mynd rhagddo ar gyfer Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm Aberpennar

mt ash concrete pour - Copy

Mae Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm Aberpennar wedi cyrraedd carreg filltir sylweddol newydd gyda dechrau'r gwaith arllwys concrid ar lawr y bont – gan ddefnyddio dros 350m3  o goncrid mewn dau gam o’r gwaith.

O ganlyniad i'r cynllun gwerth miliynau o bunnoedd, caiff pont ffordd ei hadeiladu o Ystad Ddiwydiannol Cwm Cynon i Heol Meisgyn. Bydd hyn yn darparu cysylltiad newydd i draffig rhwng ffordd yr A4059 a ffordd y B4275. Mae'r prosiect yn ddyhead hirdymor gan y Cyngor a'i drigolion, a chaiff y gwaith ei gwblhau yn 2020. Bydd y cysylltiad newydd yn gwella llif y traffig yn Aberpennar ac ar ffordd yr A4059 trwy Gwm Cynon.

Ar ddiwedd mis Medi 2019, cwblhaodd y contractwr, Walters-Sisk, benwythnos llwyddiannus iawn o waith i roi chwe phâr o drawstiau pont mawrion yn eu lle dros yr afon a'r rheilffordd. Roedd angen gweithio ar y rheilffordd er mwyn gwneud hyn ac, am y tro cyntaf, mae prif strwythur y bont 60 metr yn ei le parhaol.

Mae gwaith arllwys concrid dros lawr y bont wrthi'n cael ei gwblhau mewn dau gam – y lled dwyreiniol a'r lled gorllewinol. Dechreuodd y gwaith ar y lled dwyreiniol, gan ddefnyddio 175m3 o goncrit, ddydd Iau 5 Rhagfyr.

Bydd y lled gorllewinol, sy'n rhychwantu'r afon a'r rheilffordd, yn cael ei gwblhau yn y dyfodol agos unwaith y bydd Network Rail yn cadarnhau'r trefniadau.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd: "Y gwaith arllwys concrid ar lawr y bont yw'r garreg filltir ddiweddaraf ar gyfer y Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm. Bydd contractwr y Cyngor yn dechrau cam cyntaf y gwaith ddydd Iau. Bydd modd i drigolion lleol weld y cynnydd wedi'i wneud, gan fod y prif strwythur yn ei le ar ôl y gwaith diweddar i godi'r trawstiau pont mawrion.

"Bydd y cynllun yma yn gwella llif y traffig yn Aberpennar a'r cyrion yn sylweddol, yn enwedig yn ystod y cyfnodau teithio prysuraf. Bydd gwella llif traffig ar yr A4059 wedyn yn cael effaith ar weddill Cwm Cynon. Mae'r gwaith ar y cynllun yn parhau i fynd rhagddo'n dda a dylai gael ei gwblhau yn 2020."

Wedi ei bostio ar 09/12/19