Recycle-all-the-way web

Ailgylchwch yn ystod cyfnod y Nadolig er mwyn gwneud gŵyl 2019 yn 'wyliau di-wastraff'.

Mae'r Nadolig yn amser llawn cyffro a hwyl ac yn gyfle i fwyta llond eich bol. Bydd anrhegion yn cael eu hagor hefyd, ond cofiwch ailgylchu gan fod y pecynnau a'r papur lapio ychwanegol yma'n golygu cynnydd o dros 30% yng ngwastraff cartrefi dros gyfnod yr ŵyl.

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn annog trigolion i fwynhau Nadolig gwyrddach ac ailgylchu'r gwastraff bwyd anochel (esgyrn twrci, gweddillion o'r plât ac ati), poteli plastig ychwanegol, potiau, papur lapio, cardiau Nadolig, coed Nadolig go iawn, tybiau a hambyrddau, caniau metal, poteli gwydr, jariau, bocsys cardfwrdd, batris a llawer yn rhagor dros y Nadolig.

O gasgliadau deunyddiau i'w hailgylchu/gwastraff ac ailgylchu coed Nadolig, i rannu ffeithiau ac awgrymiadau defnyddiol dros yr ŵyl – Mae pawb WRTHI dros y Nadolig eleni, gan gynnwys yr hen Siôn Corn!

Mae'r ffigyrau diweddaraf ar gyfer Rhondda Cynon Taf yn dangos bod preswylwyr RhCT WRTHI'n ailgylchu'n well nag erioed o'r blaen, gyda'r gyfradd ailgylchu yn cyrraedd 67% yn ystod chwarter cyntaf 2019/20. Mae'n debyg y bydd y ffigurau'n parhau i gynyddu, ond gyda chymorth parhaus y preswylwyr, rydyn ni ar y trywydd cywir i gael 'gwyliau di-wastraff'.

Mae'r cynllun ailgylchu bwyd yn mynd o nerth i nerth, gyda fwyfwy o drigolion yn 'dweud' eu bod yn ailgylchu eu gwastraff bwyd. Mae 20% o'r gwastraff rydyn ni'n ei gasglu bob mis yn wastraff bwyd.  Mae RhCT WRTHI!

Wrth gwrs, y peth hawsaf i'w ailgylchu yw'r holl blastig, papur a chardfwrdd y dewch chi ar eu traws dros gyfnod y Nadolig. Felly, ar ôl agor yr anrhegion a phendroni ynghylch sut i glirio'r mynydd o focsys, bagiau papur a phapur lapio – ewch i gael bag ailgylchu clir a llenwch e'n gyflawn. Rhowch yr HOLL bapur lapio mewn bag CLIR ar wahân, gan gynnwys papur lapio ffoil neu sgleiniog. Gwnewch focys cardfwrdd a bagiau papur yn wastad er mwyn gwneud lle yn eich bag ailgylchu.

Er mwyn gwneud mwy o le yn eich cartref, mae modd i chi fynd ag eitemau does dim modd eu casglu o ymyl y ffordd, fel hen deganau, dillad neu nwyddau trydanol, i ganolfan ailgylchu yn y gymuned.  Bydd y canolfannau ar agor rhwng 8am a 5.30pm bob dydd. Byddan nhw'n cau am 3.30pm ar 24 a 31 Rhagfyr a byddan nhw ar gau drwy gydol Dydd Nadolig, Dydd San Steffan a Dydd Calan.

Ewch i www.rctcbc.gov.uk/CanolfannauAilgylchu am yr holl fanylion a lleoliadau.

Dywedodd y Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth:

 "Hoffwn ddymuno Nadolig di-wastraff i'n holl drigolion ni a diolch i bob un ohonyn nhw am gefnogi dyfodol gwyrddach ar gyfer RhCT drwy gydol y flwyddyn.

"Mae cyfnod y Nadolig yn golygu gwastraff ychwanegol ac mae'n amser gwych i chi ddechrau meddwl yn wyrdd ac ailgylchu'r holl becynnu ychwanegol, papur lapio, cardiau a batris. Mae Pawb Wrthi - ddim yn ystod cyfnod y Nadolig yn unig!

"Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn parhau i gefnogi pobl ac yn annog trigolion i barhau â'u gwaith da drwy gydol y flwyddyn. Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaeth ailgylchu arloesol hawdd mynd ato, sy'n mynd law yn llaw ag addysg barhaus i'r cyhoedd a ffyrdd o godi ymwybyddiaeth.

"Mae cefnogaeth ein trigolion tuag at ein gwasanaeth ailgylchu gwastraff bwyd wedi bod yn rhyfeddol hyd yma, a hoffwn i ddiolch i'n trigolion am chwarae eu rhan.

"Daliwch ati a helpwch ni i wneud 2020 yn flwyddyn newydd lân."

Newidiadau i'r trefniadau casglu dros adeg y Nadolig:

Bydd pob casgliad (gan gynnwys ailgylchu cewynnau) sydd i fod i ddigwydd rhwng dydd Mercher 25 Rhagfyr a dydd Gwener 27 Rhagfyr yn digwydd dau ddiwrnod yn ddiweddarach. Os ydy eich diwrnod casglu fel arfer ar ddydd Mercher bydd yn symud i ddydd Gwener ac yn y blaen.

Bydd casgliadau sydd i fod i ddigwydd rhwng dydd Mercher 1 Ionawr 2020 a dydd Gwener 3 Ionawr 2019 yn digwydd diwrnod yn ddiweddarach. Os ydy eich diwrnod casglu fel arfer ar ddydd Mercher bydd yn symud i ddydd Iau (yn amodol ar adnoddau) - gweler y tabl isod.

Bydd y casgliadau arferol yn ailddechrau ar 6 Ionawr 2020.

Dylai sbwriel a deunyddiau i'w hailgylchu gael eu gosod yn y man casglu arferol erbyn 7am ar y diwrnodau casglu newydd isod –

Diwrnod Casglu Arferol

Diwrnod Casglu Dros Dro

 

Dydd Llun 23 Rhagfyr

Dim Newid

Dydd Mawrth 24 Rhagfyr

Dim Newid

Dydd Mercher 25 Rhagfyr

Dydd Gwener 27 Rhagfyr

Dydd Iau 26 Rhagfyr          

Dydd Sadwrn 28 Rhagfyr

Dydd Gwener 27 Rhagfyr

Dydd Sul 29 Rhagfyr

Dydd Llun 30 Rhagfyr

Dim Newid

Dydd Mawrth 31 Rhagfyr

Dim Newid

Dydd Mercher 1 Ionawr

Dydd Iau 2 Ionawr

Dydd Iau 2 Ionawr

Dydd Gwener 3 Ionawr

Dydd Gwener 3 Ionawr

Dydd Sadwrn 4 Ionawr

Dydd Llun 6 Ionawr

Gwasanaethau Arferol o Hyn Ymlaen

Bydd gwasanaethau eraill fel casglu eitemau mawr a dosbarthu biniau ag olwynion/biniau gwastraff bwyd yn cael eu hatal o ddydd Sadwrn 21 Rhagfyr er mwyn i ni allu defnyddio cymaint o adnoddau â phosibl i gasglu'r nifer fwyaf o wastraff ailgylchu rydyn ni'n ei ddisgwyl eleni. Bydd y gwasanaethau arferol yn ailddechrau o ddydd Llun 6 Ionawr.

Casgliadau Coed Nadolig Go Iawn a Gwastraff Gwyrdd:

O 9 Rhagfyr, bydd modd i breswylwyr drefnu bod eu coeden Nadolig 'go iawn' yn cael ei chasglu o ochr y ffordd rhwng 31 Rhagfyr a 10 Ionawr. Rhaid i drigolion drefnu amser ar gyfer casglu eu coeden o leiaf 24 awr cyn eu diwrnod casglu diwygiedig www.rctcbc.gov.uk/CoedNadolig. Ni fydd y coed yn cael eu casglu'n awtomatig.

Bydd y gwasanaeth casglu gwastraff gwyrdd bob pythefnos (gan gynnwys y gwasanaeth casglu coed Nadolig 'go iawn') yn cael ei ohirio ddydd Sadwrn 21 Rhagfyr a bydd y gwasanaeth arferol yn ailgychwyn ddydd Llun 13 Ionawr.  Fodd bynnag, mae dal modd i chi gymryd eich gwastraff gwyrdd, gan gynnwys coed Nadolig go iawn, i'ch canolfan ailgylchu yn y gymuned leol drwy gydol cyfnod yr ŵyl.

Cofiwch roi'r sbwriel a'r deunyddiau i'w hailgylchu allan erbyn 7am ar eich diwrnod casglu. Peidiwch â'u rhoi allan cyn hynny rhag ofn y byddan nhw'n gorlifo ac yn peri trafferthion i gerddwyr sy'n defnyddio'r pafin.

Os nad ydyn ni wedi casglu eich sbwriel/deunyddiau i'w hailgylchu pan ddylen ni fod wedi gwneud hynny, gadewch nhw ar ymyl y palmant. Mae'n bosibl y byddwn ni'n gweithio oriau ychwanegol a byddwn ni'n eich cyrraedd cyn gynted â phosibl. Weithiau bydd ein carfanau yn gweithio'n hwyr yn ystod cyfnodau prysur ac weithiau caiff staff ychwanegol eu galw i mewn i gael gwared â'r eitemau y diwrnod canlynol.

Rydyn ni'n cynghori trigolion i ymweld ag un o'r nifer o fannau casglu ar draws Rhondda Cynon Taf cyn cyfnod yr ŵyl ac i gasglu digon o fagiau ailgylchu neu ofyn am fagiau ymlaen llaw ar-lein www.rctcbc.gov.uk/bagiau.

Hefyd, hoffai carfan Gofal y Strydoedd atgoffa trigolion i barcio'n synhwyrol er mwyn sicrhau bod modd i'r lorri ailgylchu ddod i lawr eich stryd.

Am ragor o wybodaeth ac awgrymiadau ynghylch ailgylchu eich gwastraff Nadolig, dilynwch ni ar Facebook a Twitter neu ewch i www.rctcbc.gov.uk/AilgylchuAdegNadolig.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 6th Rhagfyr 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.