nant cae dudwg

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan y Cyngor am y gwaith i ail-osod pont droed Nant Cae Dudwg. Mae'r strwythur newydd bellach wedi'i osod ac mae gwaith lliniaru llifogydd i ran gyfagos o Lwybr Taith Taf yn parhau.

Mae'r bont droed ar Lwybr Taith Taf rhwng Trallwng a Chilfynydd, ac mae'n codi'r llwybr dros geg Nant Cae Dudwg. Cyrhaeddodd yr hen strwythur pren ddiwedd ei oes, ac mae pont dur llawer lletach a mwy diogel sy'n cwrdd â'r safonau cyfredol ar gyfer beicwyr a cherddwyr wedi cael ei gosod yn ei le.

Dechreuodd y gwaith i ail-osod y bont ym mis Awst 2019. Roedd yn angenrheidiol cau Llwybr Taith Taf i wneud y gwaith yma. Mae'r Cyngor wedi gwneud cynnydd parhaus - cafodd y bont ei gosod yn ystod yr wythnos yn dechrau 25 Tachwedd a chwblhawyd gwaith i amddiffyn rhag erydu yn yr afon. Mae'r llwybr bellach yn cael ei adfer ar bob ochr i'r bont - mae disgwyl i'r gwaith yma gael ei gwblhau ddechrau mis Rhagfyr 2019. 

Serch hynny, oherwydd glawiad difrifol yn ystod yr wythnosau diwethaf, mae rhan gyfagos o Lwybr Taith Taf i'r gogledd o'r bont wedi dioddef llifogydd. Mae'r Cyngor yn y broses o wneud atgyweiriadau a gwelliannau hanfodol i wyneb Llwybr Taith Taf er mwyn iddo ddraenio'n fwy effeithlon unwaith bydd lefel yr afon yn gostwng, fel bod modd ailagor y llwybr i'w ddefnyddio eto cyn gynted â phosibl. 

Mae disgwyl i'r gwaith yma gael ei gwblhau yn ystod mis Rhagfyr 2019 - ac mae disgwyl i Lwybr Taith Taf ailagor cyn gwyliau'r Nadolig.

Bydd y Cyngor yn ystyried opsiynau i wella'r rhan yma o Lwybr Taith Taf ymhellach er mwyn lliniaru'r risg o lifogydd yn y lle cyntaf. Bydd swyddogion yn mynd ar drywydd cyfleoedd i gael cyllid allanol trwy grantiau Teithio Llesol.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 4th Rhagfyr 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.