Caegary Primary School 1

Yn ystod y mis yma, bu disgyblion Ysgol Gynradd Caegarw ar daith i ddysgu rhagor am ailgylchu ym Mryn Pica.

Cafodd 30 disgybl lwcus ddarganfod sut a pham ei bod hi mor bwysig ailgylchu ledled y Fwrdeistref Sirol.

Yn ystod yr ymweliad arbennig yma, fe gymerodd y plant ran mewn taith ryngweithiol a darganfod nifer o gyfrinachau am ailgylchu. Cawson nhw hefyd gyfle i weld drostyn nhw eu hunain sut mae modd defnyddio gwastraff i greu eitemau newydd, a sut mae gwastraff yn cael ei ddidoli i deipiau gwahanol, yma yn Rhondda Cynon Taf.

Cafodd y Ganolfan Ailgylchu ac Addysgu ryngweithiol NEWYDD SBON - Canolfan Ymwelwyr Alun Maddox, sydd wedi'i leoli ger Amgen Cymru a safle tirlenwi Bryn Pica - ei hagor yn swyddogol ym mis Medi gan Hannah Blythyn AS, Dirprwy Weinidog ar gyfer Tai a Llywodraeth Leol Llywodraeth Cymru.

Mae gan y Ganolfan fideos rhyngweithiol, a ddangosodd i'r disgyblion sut mae gwastraff ailgylchu'n cael ei drin yma yn y Fwrdeistref Sirol. Roedd modd iddyn nhw hefyd ddarganfod sut mae poteli yn cael eu hailgylchu drwy gymryd rhan mewn cwis rhyngweithiol, darganfod beth sydd yn eu biniau, neidio i'r môr rhyngweithiol, didoli gwastraff ailgylchu yn y Cyfleuster Adennill Deunydd bach a llawer yn rhagor.   

Bu gwaith adnewyddu a gosod y dechnoleg ddiweddaraf yn y ganolfan yn gynharach eleni, o ganlyniad i dros £60,000 o gyllid Newid Gydweithredol Llywodraeth Cymru, yn ogystal â buddsoddiad ychwanegol gan y Cyngor. Mae'r ganolfan bellach ar agor pum diwrnod yr wythnos ar gyfer ysgolion a grwpiau cymunedol lleol yn Rhondda Cynon Taf.

Dywedodd y Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth:

"Dylai ailgylchu fod yn rhan annatod o'n bywydau bellach, a bywydau ein trigolion iau yn enwedig. Mae Canolfan Ymwelwyr Alun Maddox yn cyfrannu at ddysgu pobl am ailgylchu a'r amgylchedd mewn ffordd hwyliog a rhyngweithiol, a'r gobaith yw gosod y seiliau er mwyn i'r cenedlaethau nesaf barhau i ailgylchu. Bydd hefyd modd defnyddio'r Ganolfan i ddysgu grwpiau cymunedol am y broses ailgylchu ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gyda nhw. Mae'n wych gweld bod plant Ysgol Gynradd Caegarw wedi mwynhau eu trip i'r ganolfan.

"Mae'r Ganolfan newydd yma'n ychwanegiad cyffrous i'r gwasanaethau sydd ar gael i drigolion ar hyd y Fwrdeistref Sirol, a'r gobaith yw bydd addysgu pobl ifainc am yr angen i ailgylchu a gofalu am y Fwrdeistref Sirol a phob man tu hwnt iddi yn helpu cynyddu cyfraddau ailgylchu mwy fyth. Mae'n bryd Stopio. Meddwl. Ailgylchu!"

I gael rhagor o wybodaeth neu i drefnu ymweliad i'ch ysgol neu grwp cymunedol chi, ewch i www.rctcbc.gov.uk/YmweldaBrynPica, e-bostiwch YmweldBrynPica@rctcbc.gov.uk neu ffoniwch 01685 372906 

Am ragor o wybodaeth ynglŷn ag ailgylchu yn RhCT, dilynwch y Cyngor ar Twitter/Facebook neu ewch i www.rctcbc.gov.uk/ailgylchu.    
Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 4th Rhagfyr 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.