SS Gabriel and Raphael Primary School 1st

Mae'r ysgol fuddugol o Rondda Cynon Taf wedi casglu digon o wisgoedd ysgol i ennill y brif wobr a rhoi siwmper ysgol i bob disgybl yn yr ysgol, gyda rhai ar ôl!

Mae Ysgol Gynradd y Seintiau Gabriel a Raphael Eglwys Gatholig Rhufain wedi ennill prif wobr cystadleuaeth Ail-wisgo'r Wisg Cyngor Rhondda Cynon Taf am yr ail flwyddyn yn olynol. Mae'r ysgol wedi casglu 104,250 gram o wisgoedd ysgol – sy'n cyfateb i 286 o siwmperi ysgol!

Daeth Ysgol Gynradd Coedpenmaen yn ail ac enillodd Ysgol Gynradd Trerobart y drydedd wobr. Gyda'i gilydd, casglodd y tair ysgol fuddugol gymaint o siwmperi y mae eu pwysau yn cyfateb i un fesul pob disgybl gyda 150 ar ôl (cyfanswm o 732 o siwmperi).

Yr her, a gafodd ei gosod ym mis Medi, oedd gofyn i ysgolion gasglu cymaint o wisgoedd ysgol â phosibl a dod â nhw i'r ysgol i'w hailgylchu neu'u hailddefnyddio. Yna, cafodd yr holl wisgoedd ysgol eu casglu a'u cyfrif yn unol â nifer y disgyblion yn yr ysgol, er mwyn dod o hyd i'r enillydd.

Cymerodd 19 o ysgolion ran yn yr her lle cafodd dros 1,384,160 gram o wisgoedd ysgol eu casglu. Mae hyn yn cyfateb i 3051 o siwmperi, sef 185 o lwythi o ddillad yn y peiriant golchi!

Enillodd y tair ysgol fuddugol wobrau arian ar gyfer eu hymdrechion. Derbyniodd Ysgol Gynradd y Seintiau Gabriel a Raphael Eglwys Gatholig Rhufain £300, derbyniodd Ysgol Gynradd Coedpenmaen £100 a derbyniodd Ysgol Gynradd Trerobart £50.

Derbyniodd y tair ysgol eu gwobrau mewn achlysur arbennig, a wnaeth eu galluogi nhw i weld faint o wastraff a gafodd ei gasglu gan bob un o'r 19 o ysgolion. Roedd y gwisgoedd ysgol wedi'u trefnu mewn pentyrrau o lwythi golchi, sy'n dangos pa mor bwysig yw ailgylchu hyd yn oed un peth.

Meddai'rCynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden, a Gwasanaethau Treftadaeth:

"Llongyfarchiadau i ddisgyblion y 19 o ysgolion ledled Rhondda Cynon Taf a gymerodd ran yn y gystadleuaeth.

"Casglon nhw nifer heb ei debyg o'r blaen, sy wedi arwain at ailddefnyddio neu ailgylchu dros 1384 cilogram o wastraff ac osgoi ei anfon i'r safle tirlenwi.

"Mae'r disgyblion wedi dangos brwdfrydedd mawr dros ailgylchu ac yn deall pam mae mor bwysig. Rydyn ni'n bwriadu cynnal cystadleuaeth debyg ar ôl gwyliau'r Nadolig ac fe ofynnon ni i bob ysgol gymryd rhan trwy ailgylchu eu cardiau Nadolig.

"Dylai ailgylchu fod yn rhan annatod o'n bywydau bellach. Wrth i ni redeg allan o le i'n gwastraff, rhaid i ni wneud popeth posibl i sicrhau ein bod yn lleihau faint rydyn ni'n ei daflu, ac ailddefnyddio ac ailgylchu cymaint ag y gallwn ni. Mae'r Cyngor yn cefnogi gwasanaethau amrywiol i helpu trigolion i stopio, meddwl ac ailgylchu, gan gynnwys gwasanaeth ailgylchu sych, bwyd, a chewynnau bob wythnos wrth ymyl y pafin.

"Rydyn ni'n gallu gwneud gwahaniaeth gyda'n gilydd fel mae'r disgyblion yma wedi'i ddangos. Daliwch ati a gadewch i ni wneud 2020 yn flwyddyn heb wastraff!"

Am ragor o wybodaeth am ailgylchu yn Rhondda Cynon Taf, ewch i www.rctcbc.gov.uk/ailgylchu.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 4th Rhagfyr 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.